دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری جنگ هم پیوند با سایر جاذبه ها در استان ایلام

علی حاجی نژاد؛ مجتبی جاودان؛ برزو سبزی

دوره 8، شماره 22 ، تیر 1392، ، صفحه 142-168

چکیده
  وجود جاذبه های ناشی از جنگ در گستره مناطق عملیاتی و به ویژه در مناطق غربی و جنوبی کشور از جمله استان ایلام، می تواند یکی از جاذبه های مهم برای گردشگران و مهم تر از آن صیانت از ارزش های معنوی دوران دفاع مقدس و انتقال آن به نسل های بعدی باشد. هر منطقهای برای دست یابی به رشد و توسعه پایدار و نیز افزایش توان رقابت پذیری در میان مقصدهای رقیب، ...  بیشتر