دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بررسی تأثیر پیام های کمیابی بر انگیزه خرید ناگهانی و رفتار خرید ناگهانی گردشگران هنگام رزرو آنلاین(نقش تعدیل گری تجربه سفر)

محمد رضا کریمی علویجه؛ مریم گلستانی

دوره 17، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 9-45

https://doi.org/10.22054/tms.2022.64989.2651

چکیده
  هدف پژوهش بررسی تأثیر پیامهای کمیابی بر انگیزه خرید ناگهانی و رفتار خرید ناگهانی گردشگران هنگام رزرو آنلاین با نقش تعدیلگری تجربه سفر میباشد و بر مبنای هدف کاربردی و از نظر طرح پژوهش، کمی، از روش توصیفی- تحلیلی می-باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ و جامعه آماری پژوهش گردشگرانی بوده‌اندکه تجربه‌ی رزرو محصولات گردشگری آنلاینداشته‌اند. ...  بیشتر

کاوشی بر تبیین پیشایندها(پیش‌زمینه‌ها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند

امیر اصلانی افراشته؛ محمد رضا کریمی علویجه؛ مریم نائلی

دوره 14، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/tms.2019.34684.1981

چکیده
  ا با افزایش سرعت پیری جمعیت جهان و افزایش تعداد سالمندان، یکی از صنایعی که در چند دهه اخیر، این بخش از بازار برای آن‌ها جذاب به نظر می‌رسد، صنعت گردشگری است. لذا این پژوهش به دنبال بررسی پیشایندها و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند است. جامعه آماری، کلیه گردشگرانی هستند که به شهر اصفهان مسافرت کرده و از حداقل سن 60 سال برخوردار ...  بیشتر

بررسی اثرات ارزشهای سنتی و ارزش‌های اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران خارجی شهر قم

محمد رضا کریمی علیوچه؛ محمد مهدی احمدی؛ مهسا نظری

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 21-42

چکیده
  گردشگری مذهبی، از گذشته‌های دور تا کنون به عنوان یکی از پر رونق‌ترین اشکال گردشگری در جهان به شمار می‌آید. گردشگری اسلامی در اصل، تعبیر گردشگری جدیدی از زیارت است که گردشگری مذهبی و تفریحی را با یکدیگر ادغام می‌کند. برای دست‌یابی به راهکارهای توسعه گردشگری، بررسی دو عامل رضایت و وفاداری گردشگران در هر مقصد گردشگری دارای اهمیت است. ...  بیشتر