دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدیریت گردشگری
مدل بازاریابی داده محور در گردشگری هوشمند؛ رویکرد فراترکیب

سلیمه السادات خسروی؛ نادر نادری

دوره 18، شماره 61 ، فروردین 1402، ، صفحه 169-206

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73136.2823

چکیده
  در عصر دگرگونی دیجیتال، کلان داده در تغییر سفرهای جهانی و ایجاد چالش‌ها و فرصت‌ها برای شرکت‌های تاسیس شده در صنعت گردشگری، نقش حیاتی ایفا کرده است. این مطالعه به دنبال پرکردن شکاف دانش پیوند روابط بین کلان داده و استراتژی بازاریابی در زمینه‌های مختلف پژوهشی در ادبیات گردشگری و مهمان‌نوازی(هتلداری) است. در این پژوهش به منظور تبیین ...  بیشتر