دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدیریت گردشگری
تاثیر مدل پذیرش فناوری گشت ‏های مجازی بر تمایل به بازدید حضوری از جاذبه ‏ها و مقاصد گردشگری مبتنی بر آشنایی با مقصد

پیام پرتوی نیا؛ نیلوفر عباس پور

دوره 18، شماره 61 ، فروردین 1402، ، صفحه 111-138

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73014.2814

چکیده
  توسعه فن‏آوری سبب تحولی در حوزه گردشگری شده است و استفاده از گشت‎‏های مجازی در حال پیشرفت است. بنابراین دانستن میزان پذیرش این فن‏آوری جهت آشنایی با مقصد و تمایل به بازدید ضروری است. هدف پژوهش بررسی تمایل گردشگران به بازدید حضوری از مکان‏ها با توجه به نظریه پذیرش فناوری و آشنایی با مقصد است. جامعه آماری افرادی هستند که حداقل ...  بیشتر