نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

توسعه فن‏آوری سبب تحولی در حوزه گردشگری شده است و استفاده از گشت‎‏های مجازی در حال پیشرفت است. بنابراین دانستن میزان پذیرش این فن‏آوری جهت آشنایی با مقصد و تمایل به بازدید ضروری است. هدف پژوهش بررسی تمایل گردشگران به بازدید حضوری از مکان‏ها با توجه به نظریه پذیرش فناوری و آشنایی با مقصد است. جامعه آماری افرادی هستند که حداقل یک‏ بار از تورهای مجازی استفاده نموده ‏اند. 204 پرسشنامه تکمیل شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش گردآوری توصیفی – پیمایشی است. برای تحلیل داده‏ ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تاثیر مدل پذیرش فن‏آوری (سهولت، لذت و سودمندی ادراکی) برآشنایی با مقاصد گردشگری کاربران گشت‏های مجازی تاثیر مثبت دارد هرچند تاثیر سودمندی ادراکی ناچیز است. همچنین آشنایی با مقاصد گردشگری سبب تاثیر مثبت و معنادار بر تمایل به بازدید از آن‏ها می‏گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of the virtual tour technology acceptance model on the Tendency to actual visit tourist destinations based on familiarity with the destination

نویسندگان [English]

 • Payam Partovinia 1
 • Niloofar Abbaspoor 2

1 Master's Student in Business Administration, Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Khwarazmi University,

چکیده [English]

The development of technology has caused a revolution in the field of tourism and the use of virtual tours is progressing. Therefore, it is necessary to know the level of acceptance of this technology in order to know the destination and desire to visit. The purpose of the research is to investigate the willingness of tourists to visit places in person according to the theory of technology acceptance and familiarity with the destination. The population is people who have used virtual tours at least once. Structural equation test was used to analyze the data. The results showed that the effect of the technology acceptance model (perceptual ease, pleasure and usefulness) has a positive effect on the users' familiarity with the destinations of virtual tour , although the effect of perceptual usefulness is insignificant. Also, familiarity with tourist destinations has a positive and significant effect on the desire to visit them.
Introduction
During the last decade, technological progress has become more intense. The transformation and development of digital programs, computers, and mobile phones are happening daily. The impact of this technology delivery in the tourism industry can be seen in the form of virtual tours. In such a way that virtual tours, by using the information and visual features that they provide to tourists, create motivation for the desire or intention to visit tourist places. The intention to visit tourist attractions can be related to the experiences that a person has already gained. Experiences can make people familiar with goals. This familiarity can be obtained from virtual tours, whose users are influenced by three factors (convenience, pleasure, and perceived usefulness) important for technology adoption. So, knowing the extent and reasons for accepting virtual tours technology can be very important for tourism industry managers. Therefore, the purpose of this research is to investigate the willingness of tourists to visit places in real terms according to the theory of technology acceptance and familiarity with the destination.
Materials and Methods
The current research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of the nature and method of collection. The statistical population of the research is real people who have used Iran's virtual tour websites and programs at least once. The expression of data collection is also an online questionnaire. The sample size in this research is 204 people, which has been determined based on the number of research items according to the use of structural equations.
Discussion and Results
According to the data analysis, the results of the current research showed that the dimensions of the virtual tours technology acceptance model (perceived ease, pleasure, and usefulness) have a positive effect on the recognition of destinations. However, the effect of perceived usefulness on familiarity with the destination was insignificant and this hypothesis was rejected. Also, this hypothesis showed that there is a positive and meaningful effect of familiarity with destinations on the desire to visit tourist destinations.
Conclusions
The ease, pleasure and usefulness that users perceive in the experience of virtual tours, causes them to accept the technology, which allows them to obtain the required information and knowledge about attractions and destinations. As a result, it can be said that the acceptance of technology leads to a better understanding of virtual tours. On the other hand, a better understanding of virtual tours (especially in terms of perceived pleasure and perceived ease) leads to familiarity with tourist destinations. Also, familiarity with the destinations makes virtual tour users want to visit tourist attractions in a real way.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Virtual tours
 • intention to visit
 • familiarity with destinations
 • technology acceptance model
 1. ضرغام بروجنی، حمید، بارزانی، هلیا (1392). آسیب شناسی برند گردشگری ایران.نشریه تحقیقات بازاریابی نوین، 3 (1)، 80-63.  
 2. ضیایی، محمود، عباس‏پور، نیلوفر (1390). ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید گردشگران درون‏مرزی. گردشگری و توسعه. 1 (1)، 76-96. Retrieved from https://www.sid.ir/paper/227687/fa
 3. محمدیان محمودجیق، نسیم، سلطانی هوراند، امین (1398). تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان آنلاین بر روی اعتماد گردشگران به مقصد و قصد سفر به آن.مطالعات مدیریت گردشگری،14(46)، 223 – doi: 10.22054/tms.2019.10433
 4. محمودی، سمیه، رنجبریان، بهرام، فتحی، سعید (1394). توسعه مدل تصویر ذهنی از ایران به‌عنوان یک مقصد گردشگری: رویکرد پژوهش ترکیبی. پژوهش‏های مدیریت عمومی، 8(28)، 139-166. doi:10.22111/JMR.2015.2244
 5. کریمی علویجه، محمد رضا، گلستانی، مریم (1401). بررسی تأثیر پیام‌های کمیابی بر انگیزه خرید ناگهانی و رفتار خرید ناگهانی گردشگران هنگام رزرو آنلاین (نقش تعدیل‌گری تجربه سفر). مطالعات مدیریت گردشگری، (57)17.
 6. هادیانفر، نیلوفر، درزیان ‌عزیزی، عبدالهادی (1400). تکنولوژی واقعیت مجازی در بازاریابی مقاصد گردشگری. مدیریت بازرگانی، 13(3)، 721-743. Doi:10.22059/jibm.2021.322788.4110
 7. Abbaspoor, N., Mohammad AliPour, R., & Bagheri, F. (2021). An Evaluation of the Usability of Tourism Destination Websites of Iran and Malaysia: an ANP and DEMATEL Hybrid Method. International Journal of Digital Content Management, 2(2), 127-147. doi:10.22054/dcm.2021.13068
 8. Balog, A., & Pribeanu, C. (2010). The role of perceived enjoyment in the students’ acceptance of an augmented reality teaching platform: A structural equation modelling approach. Studies in Informatics and Control, 19(3), 319-330.‏ doi:10.24846/v19i3y201011
 9. Baloglu, S. (2000). A Path Analytic Model of Visitation Intention Involving Information Sources, Socio-Psychological Motivations, and Destination Image. Journal of Travel and Tourism Marketing, 8(3), 81-90. doi: 10.1300/J073v08n03_05
 10. Baloglu, S. (2001). An investigation of a loyalty typology and the multidestination loyalty of international travelers. Tourism Analysis, 6(1), 41-52.
 11. Borgogno, M., Favotto, S., Corazzin, M., Cardello, A. V., & Piasentier, E. (2015). The role of product familiarity and consumer involvement on liking and perceptions of fresh meat. Food Quality and Preference, 44, 139-147.‏ https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2015.04.010
 12. Carvajal, D. A. L., Morita, M. M., & Bilmes, G. M. (2020). Virtual museums. Captured reality and 3D modeling. Journal of Cultural Heritage, 45, 234-239.‏ https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.04.013
 13. Chen, C. C., & Lin, Y. H. (2012). Segmenting mainland Chinese tourists to Taiwan by destination familiarity: A factor‐cluster approach. International Journal of Tourism Research, 14(4), 339-352.‏  https://doi.org/10.1002/jtr.864
 14. Chen, C.-C., & Lin, Y.-H. (2012). Segmenting Mainland Chinese Tourists to Taiwan by Destination Familiarity: a Factor-cluster Approach. International Journal of Tourism Research, 14(4), 339-359. https://doi.org/10.1002/jtr.864
 15. Chi, H. K., Huang, K. C., & Nguyen, H. M. (2020). Elements of destination brand equity and destination familiarity regarding travel intention. Journal of Retailing and Consumer Services, 52, 101728.‏ https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.12.012
 16. Chiao, H. M., Chen, Y. L., & Huang, W. H. (2018). Examining the usability of an online virtual tour-guiding platform for cultural tourism education.Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 23, 29-38.‏ doi: 10.1016/j.jhlste.2018.05.002
 17. Chiu, C. M., Hsu, M. H., Lai, H., & Chang, C. M. (2012). Re-examining the influence of trust on online repeat purchase intention: The moderating role of habit and its antecedents. Decision Support Systems, 53(4), 835-845.‏ https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.05.021
 18. Cho, Y. H., Wang, Y., & Fesenmaier, D. R. (2002). Searching for experiences: The web-based virtual tour in tourism marketing. Journal of Travel & Tourism Marketing,12(4), 1-17. doi: 10.1300/J073v12n04_01
 19. Choi, S., Lehto, X. Y., & Morrison, A. M. (2007). Destination image representation on the web: Content analysis of Macau travel related websites. Tourism management, 28(1), 118-129.‏ https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.03.002
 20. Dike, L. B., & Nwador, A. C. VIRTUAL REALITY AND PATRONAGE OF HOSPITALITY SECTOR IN PORT HARCOURT.
 21. Disztinger, P., Schlögl, S., & Groth, A. (2017). Technology acceptance of virtual reality for travel planning. In Information and Communication Technologies in Tourism 2017: Proceedings of the International Conference in Rome, Italy, January 24-26, 2017 (pp. 255-268). Springer International Publishing.‏ https://doi.org/10.1007/978-3-319-51168-9_19
 22. El-Said, O., & Aziz, H. (2022). Virtual tours a means to an end: An analysis of virtual tours’ role in tourism recovery post COVID-19. Journal of Travel Research,61(3), 528-548. Doi: 10.1177/0047287521997567
 23. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.‏ doi:10.1177/002224378101800104
 24. Gibson, H. J., Qi, C. X., & Zhang, J. J. (2008). Destination image and intent to visit China and the 2008 Beijing Olympic Games. Journal of Sport Management,22(4), 427-450.‏
 25. Gu, D., Khan, S., Khan, I. U., & Khan, S. U. (2019). Understanding mobile tourism shopping in Pakistan: An integrating framework of innovation diffusion theory and technology acceptance model. Mobile Information Systems, 2019.‏ https://doi.org/10.1155/2019/1490617
 26. Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European business review, 31(1), 2-24.‏ https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203
 27. Horng, J. S., Liu, C. H., Chiu, H. Y., & Tsai, C. Y. (2012). The role of international tourist perceptions of brand equity and travel intention in culinary tourism. The Service Industries Journal,32(16), 2607-2621.‏
 28. https://doi.org/10.1080/02642069.2011.594879
 29. Huang, Y. C., Backman, K. F., Backman, S. J., & Chang, L. L. (2016). Exploring the implications of virtual reality technology in tourism marketing: An integrated research framework. International Journal of Tourism Research,18(2), 116-128.  https://doi.org/10.1002/jtr.2038
 30. Hung, N. T., Le Hoang, A., DO THI THU, H. I. E. N., & Hang, V. T. T. (2022). A studying on factors affecting decision to use smart tourism applications using extended TAM. WSEAS Transactions on Business and Economics, 17.‏ DOI: 10.37394/23207.2020.17.30
 31. Izquierdo-Yusta, A., & Newell, S. J. (2011). Consumer beliefs and motivations that influence repeat online purchases. International Journal of Electronic Marketing and Retailing,4(4), 270-292.‏ https://doi.org/10.1504/IJEMR.2011.045611
 32. Kaplanidou, K., & Vogt, C. (2006). A structural analysis of destination travel intentions as a function of web site features.Journal of Travel research, 45(2), 204-216.‏ https://doi.org/10.1177/0047287506291599
 33. Kim, S., Lehto, X., & Kandampully, J. (2019). The role of familiarity in consumer destination image formation. Tourism Review, 74(4), 885-901.‏ https://doi.org/10.1108/TR-10-2018-0141
 34. Kurniasar, K. K., Ayu, J. P., & Octavanny, V. (2022). Understanding Tourists’ Motivation in Virtual Tour. International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events, 6(1), 31-41. doi: 10.31940/ijaste.v6i1.31-41
 35. Lee, G., & Tussyadiah, I. P. (2012). Exploring familiarity and destination choice in international tourism.Asia Pacific Journal of Tourism Research, 17(2), 133-145.‏ https://doi.org/10.1080/10941665.2011.616906
 36. Lee, S., Scott, D., & Kim, H. (2008). Celebrity fan involvement and destination perceptions. Annals of tourism research, 35(3), 809-832.‏ https://doi.org/10.1016/j.annals.2008.06.003
 37. Liao, C. H., Tsou, C. W., & Shu, Y. C. (2008). The roles of perceived enjoyment and price perception in determining acceptance of multimedia-on-demand. International Journal of Business and Information,3(1), 27-52.‏ DOI:6702/ijbi.2008.3.1.2
 38. Liu, H., Li, X. R., Cárdenas, D. A., & Yang, Y. (2018). Perceived cultural distance and international destination choice: The role of destination familiarity, geographic distance, and cultural motivation. Journal of Destination Marketing & Management, 9.‏ https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.03.002
 39. Marangunić, N., & Granić, A. (2015). Technology acceptance model: a literature review from 1986 to 2013. Universal access in the information society, 14, 81-95.‏ https://doi.org/10.1007/s10209-014-0348-1
 40. Momani, A. M., Jamous, M. M., & Hilles, S. M. (2017). Technology acceptance theories: Review and classification. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning (IJCBPL), 7(2), 1-14.
 41. Muñiz, D. R. T., Campo, M. L. R., & Rosendo, M. S. (2020). Familiarization and Security in Tourist Destinations: Perception of Visitors in Tijuana (México). IJSSTH, (21), 8.‏
 42. Prentice, R., & Andersen, V. (2000). Evoking Ireland: modeling tourism propensity. Annals of Tourism Research, 27(2), 490-516
 43. Raza, M. A., Ul-Hadi, N., Khan, M., & Mujtaba, B. G. (2020). Empirical evidence of organizational justice and incivility in the tourism industry: Assessing the moderating role of Islamic work ethics and trust in leader. Journal of Transnational Management,25(4), 274-299.‏org/10.1080/15475778.2020.1854025
 44. Ritz, W., Wolf, M., & McQuitty, S. (2019). Digital marketing adoption and success for small businesses: The application of the do-it-yourself and technology acceptance models.Journal of Research in interactive Marketing, 13(2), 179-203. https://doi.org/10.1108/JRIM-04-2018-0062
 45. Shen, S., Xu, K., Sotiriadis, M., & Wang, Y. (2022). Exploring the factors influencing the adoption and usage of Augmented Reality and Virtual Reality applications in tourism education within the context of COVID-19 pandemic. Journal of hospitality, leisure, sport & tourism education, 30, 100373.‏ https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2022.100373
 46. Singh, S., & Srivastava, P. (2019). Social media for outbound leisure travel: a framework based on technology acceptance model (TAM). Journal of Tourism Futures,5(1), 43-61.‏ https://doi.org/10.1108/JTF-10-2018-0058
 47. Spielmann, N., & Mantonakis, A. (2018). In virtuo: How user-driven interactivity in virtual tours leads to attitude change. Journal of Business Research, 88, 255-264.‏ https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.03.037
 48. Tan, W. K., & Wu, C. E. (2016). An investigation of the relationships among destination familiarity, destination image and future visit intention. Journal of destination marketing & management, 5(3), 214-226.‏ https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.12.008
 49. ‏Tsai, F. M., & Bui, T. D. (2021). Impact of word of mouth via social media on consumer intention to purchase cruise travel products. Maritime Policy & Management,48(2), 167-183.
 50. Usoro, A., Shoyelu, S., & Kuofie, M. (2010). Task-technology fit and technology acceptance models applicability to e-tourism. Journal of Economic Development, Management, IT, Finance, and Marketing, 2(1), 1.‏