دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
توسعه و اعتبارسنجی الگوی هم‌آفرینی ارزش برند در بستر تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری

پژمان علیپور؛ بهرام خیری؛ عباس حیدری

دوره 17، شماره 58 ، تیر 1401، ، صفحه 73-99

https://doi.org/10.22054/tms.2022.65879.2670

چکیده
  در محیط فعلی کسب‌وکار، مشتریان تنها به‌عنوان خریداران محصول در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان یک عامل مؤثر در خلق ارزش برند مطرح هستند. ظهور تجارت الکترونیک با فراهم آوردن بستر تعامل بین مشتریان و شرکت‌ها، نقش مشتریان در برندسازی را برجسته‌تر کرده است. درحالی‌که مطالعات زیادی به اهمیت مشتریان در ایجاد ارزش برند اشاره‌کرده‌اند ...  بیشتر