نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22054/tms.2022.65879.2670

چکیده

پژوهش حاضر با هدف توسعه و اعتبارسنجی الگوی هم‌آفرینی ارزش برند در بستر تجارت الکترونیک انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از متخصصان بازاریابی در صنعت گردشگری بوده و در بخش کمی نیز نمونه‌ای متشکل از 311 نفر از کارکنان هتل‌های تهران انتخاب شده است. برای گردآوری داده‌ها در بخش کیفی و کمی به ترتیب از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. مطابق با تئوری داده‌بنیاد در بخش کیفی، مدل هم‌افرینی ارزش برند شامل مولفه‌های شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، پدیده‌های محوری، راهبردها و پیامدها توسعه داده شده است. نتایج حاصل از اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی با تکنیک حداقل مربعات جزئی نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and validation of brand value creation model in the context of e-commerce and Tourism industry

نویسندگان [English]

  • Pejman Alipour 1
  • Bahram Kheiri 2
  • Abbas Heydari 2

1 PhD student in Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this regard, the present study has been conducted with the aim of developing and validating the brand value creation co-creation model in the context of e-commerce. This research is an applied goal that has been done with a mixed (qualitative-quantitative) approach. The statistical population in the qualitative section includes 15 marketing specialists in the tourism industry and in the quantitative section a sample consisting of 311 employees of Tehran hotels has been selected. Semi-structured interview and self-administered questionnaire were used to collect data in qualitative and quantitative sections, respectively. According to the data-based theory in the qualitative part, the co-creation model of brand value including the components of causal conditions, contextual conditions, interfering factors, pivotal phenomena, strategies and consequences has been developed. components. The results of validation of the proposed model with the partial least squares technique showed that the proposed model in this research has a good validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branding
  • customer participation
  • Value creation
  • E-commerce