نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در محیط فعلی کسب‌وکار، مشتریان تنها به‌عنوان خریداران محصول در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان یک عامل مؤثر در خلق ارزش برند مطرح هستند. ظهور تجارت الکترونیک با فراهم آوردن بستر تعامل بین مشتریان و شرکت‌ها، نقش مشتریان در برندسازی را برجسته‌تر کرده است. درحالی‌که مطالعات زیادی به اهمیت مشتریان در ایجاد ارزش برند اشاره‌کرده‌اند تاکنون مدل‌های بومی زیادی در رابطه با عوامل مؤثر بر خلق ارزش برند از طریق مشارکت مشتریان معرفی نشده است. در این راستا پژوهش حاضر باهدف توسعه و اعتبارسنجی الگوی هم‌آفرینی ارزش برند در بستر تجارت الکترونیک انجام‌شده است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام‌شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از متخصصان بازاریابی در صنعت گردشگری بوده و در بخش کمی نیز نمونه‌ای متشکل از 311 نفر از کارکنان هتل‌های تهران انتخاب‌شده است. برای گردآوری داده‌ها در بخش کیفی و کمی به ترتیب از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده‌شده است. مطابق با تئوری داده‌بنیاد در بخش کیفی، مدل هم‌آفرینی ارزش برند شامل مؤلفه‌های شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، پدیده‌های محوری، راهبردها و پیامدها توسعه داده‌شده است. برای هر یک از این مؤلفه‌ها نیز مقوله‌های فرعی شناسایی‌شده است. در بخش کمی تحقیق با انجام یک مطالعه پیمایشی نسبت به اعتبارسنجی مدل پیشنهادی حاصل از فاز کیفی اقدام شده است. نتایج حاصل از اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی با تکنیک حداقل مربعات جزئی نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and Validation of Brand Value Creation Model in the Context of E-Commerce and Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Pejman Alipour 1
  • Bahram Kheiri 2
  • Abbas Heydari 2

1 PhD student in Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Issue: Customer participation in a wide range of voluntary, active and interactive business behaviors increases the perceived value of the brand. In fact, there is a great deal of empirical evidence to support a general link between customer engagement and customer perceived brand value. However, the concepts of customer engagement and brand value co-creation are significantly multifaceted issues. Therefore, there is an important research opportunity to examine the relationship between different factors affecting the creation of brand value through customer participation. Recognizing this research hypothesis, the present study seeks to identify a set of factors that affect the creation of brand value in various ways through customer participation with a precise and meticulously meticulous approach, and thus, a model for explaining co-creation. Provide brand value in the tourism industry. The lack of comprehensive and multifaceted models on the issue of brand value co-creation in the tourism industry further clarifies the theoretical importance of this paper. At the same time, since the main evidence and information of this research is provided through interviews with tourism industry stakeholders who are fully acquainted with the subject; Therefore, it can be inferred that the proposed model of this research has a good validity.
Method: The present study is a fundamental study that has been conducted with the aim of developing and validating the pattern of brand value creation in the tourism industry. From the perspective of data type, the present study has been conducted by mixed method (quantitative-qualitative) and from the perspective of data collection period is in the category of cross-sectional research. The study population in the qualitative section, including marketing and branding specialists in the tourism industry, reached a theoretical saturation with 15 experts. And in a small part, a sample consisting of 311 employees of Tehran hotels has been selected. The main method used in the qualitative part is the data approach of the foundation (grounded theory) and using this method, the main and sub-categories of designing the pattern of creating brand value in the tourism industry have been identified. In the quantitative part, the partial least squares method is used to validate the model. MaxQDA 11 software was used for content analysis and partial minimum squares calculations were performed with Smart PLS 2 software.
Discussion and Conclusion: Managers should try to adapt services in the digital context to the needs of the day and with changes, and also by increasing customers' trust in the brand, their service to the services they provide and the conditions they create in the minds of consumers. Raise the brand in the context of e-commerce. The importance of trust in the development of e-business in the service sector has already been mentioned (Das et al., 2019). In this regard, it is necessary for managers of tourism and hotel industry with appropriate activities and investments in marketing in the digital context, setting fair prices and appropriate to the level of service quality, customer participation in programs and social activities with the aim of promoting the brand name in different market segments. Promotional activities such as offering cash discounts, prizes, etc. provide the necessary platform for promoting customer engagement with the brand and managing the brand value of the hotel in the field of e-commerce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • branding
  • customer participation
  • value creation
  • e-commerce
آقازاده، هاشم؛ قرصی عنبران، شاهین؛ سپهر صادقیان، نیما. (1398). خلق ارزش مشترک فراتر از مسئولیت اجتماعی شرکت‏ (مطالعه تجارب بنگاه‏های ایرانی). چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 18(39)
کاظمی قمی، حسین؛ وزیری گهر، حمیدرضا (1400). بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر متغیرهای درون‌زای قابلیت‌های شرکت و خلق ارزش مشترک و تأثیر آن‌ها بر مدل ارزش ویژه برند آکر. مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، 1، 53-78
زارعی، قاسم؛ باشکوه اجیرلو، محمد؛ محمودی پاچال، زینب. (1397). تحلیل همبستگی همه‌جانبه ابعاد ارزش ویژه برند مشتری‌محور مقصد گردشگری سرعین. مطالعات مدیریت گردشگری، 13(42)، 169-193
شیرخدایی، میثم؛ نجات، سهیل؛ اسفیدانی، محمدرحیم؛ شاهی، محبوبه. (1394). بررسی تأثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری. مطالعات مدیریت گردشگری، 10(32)، 111-129.
کاظمی قمی، حسین؛ وزیری گهر، حمیدرضا (1400). بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر متغیرهای درون‌زای قابلیت‌های شرکت و خلق ارزش مشترک و تأثیر آن‌ها بر مدل ارزش ویژۀ برند آکر. مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، 1، 53-78
 Aghazadeh, Hashem, Ghorsi Anbaran, Shahin, Sepehr Sadeghian, Nima. (2018). Creating shared value beyond corporate social responsibility (studying the experiences of Iranian companies). Business Management Outlook 18 (39)
Ahn, J., Lee, C. K., Back, K. J., & Schmitt, A. (2019). Brand experiential value for creating integrated resort customers’ co-creation behavior. International journal of hospitality management, 81, 104-112.
Binkhorst, E., & Den Dekker, T. (2009). Agenda for co-creation tourism experience research. Journal of hospitality marketing & management, 18(2-3), 311-327.
Buhalis, D., & Sinarta, Y. (2019). Real-time co-creation and nowness service: lessons from tourism and hospitality. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(5), 563-582.
Cheung, M. L., Pires, G. D., Rosenberger III, P. J., Leung, W. K., & Ting, H. (2021). Investigating the role of social media marketing on value co-creation and engagement: An empirical study in China and Hong Kong. Australasian Marketing Journal, 29(2), 118-131.
Das, S., Nayyar, A., & Singh, I. (2019). An assessment of forerunners for customer loyalty in the selected financial sector by SEM approach toward their effect on business. Data Technologies and Applications.
Dolan, R., Seo, Y., & Kemper, J. (2019). Complaining practices on social media in tourism: A value co-creation and co-destruction perspective. Tourism Management, 73, 35-45.
Dressler, M., & Paunovic, I. (2021). A typology of winery SME brand strategies with implications for sustainability communication and co-creation. Sustainability, 13(2), 805.
France, C., Grace, D., Iacono, J. L., & Carlini, J. (2020). Exploring the interplay between customer perceived brand value and customer brand co-creation behaviour dimensions. Journal of brand Management, 27(4), 466-480.
Hamidi, F., Shams Gharneh, N., & Khajeheian, D. (2021). A conceptual framework for value co-creation in service enterprises (case of tourism agencies). Sustainability, 12(1), 213.
Iglesias, O., & Ind, N. (2020). Towards a theory of conscientious corporate brand co-creation: the next key challenge in brand management. Journal of Brand Management, 27(6), 710-720.
Iglesias, O., Markovic, S., Bagherzadeh, M., & Singh, J. J. (2020). Co-creation: A key link between corporate social responsibility, customer trust, and customer loyalty. Journal of Business Ethics, 163(1), 151-166.
Jafari, Sakineh, Najarzadeh, Mohammad, Jafari, Narges, Rajabi, Negar. (2016). The structural relationship between perceived value and tourist satisfaction with environmentally responsible behavior: The mediating role of tourist participation. Tourism Management Studies, 12 (37), 115-151.
Junaid, M., Hussain, K., Asghar, M. M., Javed, M., & Hou, F. (2020). An investigation of the diners’ brand love in the value co-creation process. Journal of Hospitality and Tourism Management, 45, 172-181.
Kamboj, S., Sarmah, B., Gupta, S., & Dwivedi, Y. (2018). Examining branding co-creation in brand communities on social media: Applying the paradigm of Stimulus-Organism-Response. International Journal of Information Management, 39, 169-185.
Kazemi Qomi, Hussein; Vaziri Gohar, Hamid Reza (2021). Investigating the impact of social media on endogenous variables of company capabilities and creating shared value and their impact on the Acker brand equity model. Knowledge-Based Business Management, 1, 53-78
Liu, G. H., Sun, M., & Lee, N. C. A. (2021, January). How can live streamers enhance viewer engagement in eCommerce streaming?. In Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences (p. 3079).
Nysveen, H., & Pedersen, P. E. (2014). Influences of co-creation on brand experience. International Journal of Market Research, 56(6), 807-832.
Piller, F. T., Vossen, A., & Ihl, C. (2012). From social media to social product development: the impact of social media on co-creation of innovation. Die Unternehmung, 65(1).
Revilla Hernández, M., Santana Talavera, A., & Parra López, E. (2016). Effects of co-creation in a tourism destination brand image through twitter. Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing (JTHSM), 2(1), 3-10.
Sarkar, S., & Banerjee, S. (2020). Brand co-creation through participation of organization, consumers, and suppliers: an empirical validation. Journal of Product & Brand Management.
Shen, H., Li, X., & Zhang, Y. (2018). A study on Brand equity of online tourism enterprises based on user value co-creation. In Advances in Hospitality and Leisure. Emerald Publishing Limited.
Shirkhodai, Meysam, Nejat, Soheil, Esfidani, Mohammad Rahim, Shahi, Mahboubeh. (2015). Investigating the effect of brand prominence on brand loyalty of tourism destination. Tourism Management Studies, 10 (32), 111-129.
Singh, I., Nayyar, A., & Das, S. (2019). A study of antecedents of customer loyalty in banking & insurance sector and their impact on business performance. Revista Espacios, 40(06).
Tajvidi, M., Wang, Y., Hajli, N., & Love, P. E. (2021). Brand value Cocreation in social commerce: The role of interactivity, social support, and relationship quality. Computers in Human Behavior, 115, 105238.
Tongkaw, A. (2020). Statistical Analysis Guidelines for Quantitative Research of Marketing Mix Model and Service Quality in the Hospitality Industry. Dusit Thani College Journal, 14(2), 641-654.
Tsagkias, M., King, T. H., Kallumadi, S., Murdock, V., & de Rijke, M. (2021, February). Challenges and research opportunities in ecommerce search and recommendations. In ACM SIGIR Forum (Vol. 54, No. 1, pp. 1-23). New York, NY, USA: ACMFrance.
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of marketing, 68(1), 1-17.
Zarei, Qasem, Bashkooh Ajirloo, Mohammad, Mahmoudi Pachal, Zeinab. (2017). Comprehensive correlation analysis of customer brand equity ‌ dimensions of fast tourism destination. Tourism Management Studies, 13 (42), 169-193
Zsarnoczky, M. (2018). The digital future of the tourism & hospitality industry. Boston Hospitality Review, 6, 1-9.
Aghazadeh, Hashem, Ghorsi Anbaran, Shahin, Sepehr Sadeghian, Nima. (2019). Creating shared value beyond corporate social responsibility (studying the experiences of Iranian companies). Business Management Outlook 18 (39). [In Persian]
Kazemi Qomi, Hussein; Vaziri Gohar, Hamid Reza (2021). Investigating the impact of social media on endogenous variables of company capabilities and creating shared value and their impact on the Acker brand equity model. Knowledge-Based Business Management, 1, 53-78.[In Persian]