دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تدوین الگوی مطلوب خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی در بستر گردشگری سبز

جواد معدنی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 251-278

https://doi.org/10.22054/tms.2021.63777.2621

چکیده
  گردشگری به‌عنوان یکی از صنایع صنعت انعطاف‌پذیر و پویا است که ابعاد و انواع مختلفی دارد. گردشگری سبز یکی از مهمترین انواع آن است که امروزه بسیاری از کشورها توجه ویژه‌ای به آن دارند. یکی از ابعادی که می‌تواند در راستای گردشگری سبز مثمرثمر باشد، حوزه خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی است. این حوزه علمی و اجرایی که در راستای اقدامات و فعالیت‌های ...  بیشتر