دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بررسی تاثیر ارزشهای چندگانه مصرف غذاهای محلی ایران بر قصد گردشگران به بازدید مجدد و توصیه به دیگران

محمدمهدی پورسعید؛ فاطمه طاهری آزاد؛ مرضیه جهانشاهی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 341-380

https://doi.org/10.22054/tms.2021.60269.2534

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش های مصرف چندگانه گردشگران (ارزش کاربردی، احساسی، اجتماعی و معرفتی) بر نگرش نسبت به غذا های محلی و تصویر مقصد گردشگری غذا به عنوان عوامل موثر بر بروز پاسخ های رفتاری از جانب گردشگران در آینده (قصد توصیه غذا های محلی به دیگران و قصد بازدید مجدد از یک مقصد برای گردشگری غذا) در چارچوب محرک-ارگانیسم-پاسخ است. ...  بیشتر