دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
واکاوی چالش‌ها و موانع توسعه گردشگری غذای بومی (سنتی) در صنعت رستوران‌داری

رسول عباسی؛ عاطفه اکبری کجانی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 381-419

https://doi.org/10.22054/tms.2022.65385.2659

چکیده
  هدف این مقاله، شناسایی چالش‌ها و موانع توسعه گردشگری غذای بومی در صنعت رستوران‌داری ایران است. در این پژوهش بنا بر نیاز به استفاده از تجربه‌های زیسته افراد درگیر در موضوع پژوهش، از روش پژوهش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری معیار محور و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع ...  بیشتر