مدیر مسئول


داود حسین پور دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

سردبیر


محمود ضیائی استادگروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

جغرافیای شهری و برنامه ریزی گردشگری

اعضای هیات تحریریه


سید مهدی الوانی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت

 • alvaniatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیمین تولایی استاد گروه جغرافیا و گردشگری دانشگاه خوارزمی

جغرافیا

 • siminttyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


شمس السادات زاهدی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

 • szahedi44hotmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی رهنمایی استاد دانشگاه تهران

جغرافیا

 • rahnemaie1323yahoo.com
 • 09121020752

اعضای هیات تحریریه


علی زنگی آبادی دانشیار – دانشگاه اصفهان

AliZa@ltr.ui.ac.ir

 • alizaltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد شریفی کیا دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

سنجش ازدور(کاربرددرمخاطرات زمین)

اعضای هیات تحریریه


محمود ضیائی استاد گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

مدیرت گردشگری

اعضای هیات تحریریه


حمید ضرغام بروجنی دانشیار بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت

 • zarghamatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر فرهنگی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


مهدی کروبی استاد گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت

 • drkaroubigmail.com
 • 021-48392878

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پونه ترابیان استاد دانشگاه اوتاگو نیوزلند

 • pooneh.torabianotago.ac.nz
 • +64-22-3937723

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ریموند رستگار دانشیار دانشگاه استرالیا

مدیریت گردشگری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


جعفر جعفری استاد دانشگاه مینه سوتا آمریکا(

 • jafariuwstout.edu

اعضای هیات تحریریه بین المللی


بدرالدین محمد استاد دانشگاه مالزی

 • profbadargmail.com

مدیر داخلی


فاطمه یاوری گهر استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت جهانگردی

 • yavarigohargmail.com
 • 48392955

مدیر اجرایی


میترا امینی سپهر دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ

 • tmsatu.ac.ir
 • 021- 48392810