نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشگاه تبریز

2 هیات علمی دانشگاه تبریز

3 مدیر تربیت بدنی دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه صنعت گردشگری ورزشی ازجمله صنایع پر درآمد و در عین حال سالم و پاک برای اقتصاد هر کشور محسوب می‎گردد. هدف از انجام پژوهش، بررسی نقش میانجی­گری عوامل نهادی در تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی بر توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ماکو بود. جامعه­ی آماری این پژوهش را گردشگران ورزشی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو در سال 95، که به علت نامشخص بودن تعداد گردشگران در منطقه مذکور حجم نمونه انتخاب شده 385 نفر گردید که بالاترین حجم نمونه آماری می‎باشد. پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه استفاده شد. روایی(محتوی، همگری، واگرا) و پایایی(بارعاملی، ضریب پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ) پرسش­نامه­ها در حد قابل قبول و خوب بودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها را می­توان توسط نرم­افزار AMOS23 و با استفاده از ضرایب رگرسیونی نشان داد. یافته­های پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه­های مشارکت جامعه محلی (اقتصادی/ اجتماعی/ محیطی / نهادی)، بر توسعه گردشگری ورزشی تاثیر
معنی­داری داشت که از این میان عامل اجتماعی با اثر کلی %55 بیشترین تآثیر را داشت و از طرفی نقش میانجی­گری عوامل نهادی بر توسعه گردشگری ورزشی تأیید شد. در مجموع با توجه به اهمیت گردشگری ورزشی مناطق آزاد، مدیران و برنامه‌ریزان بخش گردشگری و ورزش کشور باید  در زمینه اجتماعی اهتمام لازم را در جهت توسعه و بالندگی این صنعت از خود نشان دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Institutional Factors in the Impact of Social, Economic, and Environmental Factors on Development of Sports Tourism in the Maku Free Zone (Iran)

چکیده [English]

The purpose of this study was, structural modeling to explain the mediating role of institutional factors affecting participation of local community in Sports tourism development planning Maku Free Zone (Iran). The population of this sport tourist’s free trade zone and industrial research Maku in 2016 years. The present study was descriptive, is the correlation type survey. A questionnaire was used to collect data. The validity and reliability questionnaires were well within acceptable limits. The results of hypotheses testing can be used by software AMOS23 respectively and using the path (B). Research results show that, had a significant influence all of the participation of the local community (economic / social / environmental / institutional), on the development of sports tourism among which social factors with the greatest impact on the overall effect of 55%,

کلیدواژه‌ها [English]

  • social factors
  • Economic Factors
  • Environmental Factors
  • Institutional Factors
  • Sport Tourism
ابراهیم­زاده، عیسی. رحیمی، دانا. زهرایی، اکبر(1390). گردشگری ورزشی و مکان گزینی بهینه فضایی مکانی آن با تاکید بر استفاده از تابش خورشید مطالعه موردی کوههای پرو- بیستون کرمانشاه. مجله پژوهشی و برنامه ریزی شهری. سال دوم. شمارهی هفتم. زمستان.صص 126-111.
پاپلی یزدی، محمدحسین؛ سقایی مهدی (1385). "گردشگری ماهیت و مفاهیم". انتشارات سمت،چاپ اول ،ص8-5.
حیدری، زهرا، رضوانی، محمدرضا، بدری، سیدعلی(1395). تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماع محلی در برنام­هریزی توسعه گردشگری کشاورزی. مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن. مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه گلستان، سال ششم/ شماره مسلسل بیست و یکم/ پاییز 1395.
کاظمی ، مهدی (1385 ) . « مدیریت گردشگری » . انتشارات سمت، چاپ اول ، تهران.
معین­فرد، محمدرضا (1387). وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران و ارئه الگوی توسعه آن. رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران.
مکنیان ، پریسا . (1387 ) . راهکارهایی برای گردشگری ایران . 1388 . . www.aftabir/tourism
نقی لو، زینب(1389). بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی) از دیدگاه مدیران ورزشی و گردشگران استان) پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز. دانشکده علوم. تربیتی و روانشناسی.
هنرور، افشار (1383). بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی بین المللی در کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
Awang. Zainudin, Afthanorhan, Asyraf & M.A.M. Asr (2015). Parametric and Non Parametric Approach in Structural Equation Modeling (SEM): The Application of Bootstrapping. Published by Canadian Center of Science and Education, Modern Applied Science; Vol. 9, No. 9; 2015.
Biddiscombe, R. (2004). The business of sport tourism report. The Business of Sport Tourism. Sport BusinessGroup.
Chalip,  L;  Green,  B.C.  &  Hill,  B.  (2003).  "Effects  of  sport  event  media  on  destination  image and intention to visit". Journa l of Sport Management, 17, PP:214-234.
Cho, Kwang min. (2001). Developing Taekwondo as a tourist commodity.IJASS, 13(2), 53-62.
Daniel C. Funk & Tennill J.Bruun(2007). “The role of socio psychological and culture-education motives in marketing international sport tourism: A cross cultural perspective”.torism management. Elsvier Vol,28 pp: 806-819.
Deery, M.Jago, L. (2005). “The management of sport tourism”. Sport in society, Vol 8(2); PP:378-389.
Deery, M., & Jago, L (2005). The management of sport tourism, Sport in Society, 8(2), 263-279.
Laimer, P., & Weiss, J. (2009). Portfolio Analysis (PFA) as a strategic tool for tourism policy: an integrated analysis of overnight data. Tourism Review, 64(1), 17-31.
Higam,  J.,  &  Hinch.  T.  (2006).  "Sport  and  Tourism  Reserch:  A  Geographic  Approach".  Journal of Sport & Tourism.vol.11 , N. 1 , pp 31-49.
Hinch, T & Higham, J. (2003). Sport Tourism development, channel view Publication. UK.
Hudson. Simon, PHD (2003). "sport and Adventure Tourism.
Martin, Juan Luis Eugenio and Morales, Noelia Martin and Riccardo Scarpa (2004). Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data Approach, Natural Resources Management(NRM), val 26 Lumsdon, Les. (2001). Tourism marketing.
Ritchie, B., & Adair, D (2004). Sport Tourism, interrelationships, impacts and issues, Channel View Publication.
Sutton, W, MC & Donald, M & Miline. G (1996). "Greeting and fostering Fan Identification in professional sports". Sport Marketing Quarterly, 5 (1). Pages 23-24.
Thammajinda, Rojana(2013). Community participation and social capital in tourism planning and management in a Thai context. A thesis Lincoln University
Kim, Hyun Jeong, Chen, Ming Hsiang, Soocheong shawn Jang (2006). Tourism expansion and economic development;The case of Taiwan, Tourism management, No. 27, p25-933.
Pongponrat, Kannapa. 2012. Social capital in community participation for local tourism development: a case study of fisherman village, samui island, southern of Thailand. Mahidol University International College, pp: 45-60.
Prideaux, B. (2000) The Role of the Transport System in Destination development, Tourism Management 21, pp.53-63.
Weed, M (2006). The influence of policy maker's perception on sport tourism policy development, Tourism Review International, 10, 227-240.