نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری ، تهران، ایران

2 مدیرگروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری ، تهران، ایران

چکیده

مقصدهای گردشگری به عنوان کانون اصلی جذب گردشگران، نقش بنیادی را در توسعۀ صنعت گردشگری دارند زمانی می‌توان یک مقصد گردشگری را متمایز و موفق جلوه داد که بتوان تجربه‌های منحصر به فرد و جدیدی را به گردشگر ارائه داد. این وظیفه بر عهدۀ رویدادهای گردشگری نهاده شده است. رویداد در ترکیب با توسعۀ گردشگری باعث شکل‌گیری جاذبه در میان گردشگران می‌شود و از طریق برنامه‌ریزی، بازاریابیو اجرای اصولی، به عنوان یکی از استراتژی‌های مهم برای توزیع گردشگری به صورت عادلانه و منظم در مناطق مختلف و در زمان‌های مختلف در کشور محسوب می‌گردد. پژوهش حاضر به بررسیمنابع و عوامل مؤثر جهت توسعة گردشگری رویدادهای فرهنگی در راستای تعدیل فصلی‌بودن گردشگری شهر همدان پرداخته است. جامعۀ آماری پژوهش، خبرگان گردشگری شهر همدان می‌باشند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه و برایتجزیه و تحلیل داده‌ها از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئیاستفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد وضعیت منابع گردشگری، منابع حمایتی، منابع مصنوع و عوامل موقعیتی جهت توسعۀ گردشگری رویدادهای فرهنگی در شهر همدان به جز منابع حمایتی،جهت تعدیل فصلی‌بودن گردشگری در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Cultural Event Tourism Development and Its impact on Seasonal Demand Adjustment of tourist destinations Case study: Hamadan City

نویسندگان [English]

  • Negar Jalilian 1
  • Mehdi kaaroubi 2
  • Esmail Ghaderi 3

1 Masters of tourism management, Allameh Tabataba'i University, School of Management and Accounting، Tehran, Iran

2 Managing Director of Tourism Management of Allameh Tabatabai University of Tehran, Faculty of Management and Accounting, Iran, Tehran

3 Assistant Professor of Tourism Management at Allameh Tabatabai University, Faculty of Management and Accounting, Tehran, Iran

چکیده [English]

Tourist destinations, as the main focus of tourists’ attraction, play the fundamental role in the development of the tourism industry. A tourism destination appears distinctive and successful when new and unique experiences are provided to tourists. This task is responsible for tourism events.The event, combined with the development of tourism, creates attractions among tourists. This research aids to measure the impact of events tourism on moderating tourist destinations seasonality. For the analysis of research data, 60 questionnaires were totally collected and analyzed with Smart-PLS software Single sample t-test is used to verify the status of each of the dimensions of the tourism, synthetic, and supportive resources and situational factors. The results show that tourism, synthetic and situational factors for event tourism development in Hamedan, lie in favorable conditions, excluding supportive resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism destination
  • tourism marketing
  • Event Tourism
  • Cultural Event
  • 7Ps
  • Tourism Seasonal Adjustment
ارژنگ، د.، ضیائی، م.، و ایمانی خوشخو، م. (1391). اولویت­بندی عوامل مؤثر بر برگزاری رویدادهای گردشگری. پایان­نامه کارشناسی ارشد، علامه طباطبایی: مدیریت و حسابداری
بذرافشان، مرتضی (1394)، در آمدی بر صنعت گردشگری، تهران: انتشارات مهکامه.
بصیری پارسا، نیره (1390)، اﻣﮑﺎن­ﺳﻨﺠﯽ اﯾﺠﺎدﮐﻤﭙﯿﻨﮓ در ﺷﻬﺮﻫﻤﺪانﺑﺎﻫﺪف توسعة ﺻﻨﻌﺖﮔﺮدﺷﮕﺮی، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران 1390.
پورجهان، س، ضرغام، ح.، و منصوری مؤید، (1390). تأثیر مدیریت بازاریابی مقصد بر تعدیل فصلی بودن گردشگری شهر همدان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، علامه طباطبایی: مدیریت و حسابداری.
سالنامه آماری استان همدان، 1392.
سواربروک، جان (1390)، مدیریت گردشگری پایدار، (ترجمه محمود سبزی)، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
فضلوی، ف.، نظری، م.، و قادری، م. (1394). بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران،مطالعه موردی: جشن سده. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران دانشکده مدیریت.
قادری، الف، عزتی، ع، حافظی زاده، ش،(1388): راهکارهای استفاده از مراسم تاسوعا و عاشورا به عنوان پتانسیل توریسم فرهنگی- مذهبی در محدودة  بخش مرکزی تهران، مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی،1388، شماره28.
ماتیوس، داگ، (1393). مدیریت و طراحی رویدادهای ویژه، (ترجمه دکتر روزبه میرزایی و راحله ملکی)،تهران: نشر ترمه.
نکویی، زهرا(1388)،گردشگری فصلی؛ چالش‌ها و راهکارها، مرکزگردشگری علمی– فرهنگی دانشجویان ایران.
الوانی، مهدی و پیروز بخت، معصومه. (1385)، فرایند مدیریت جهانگردی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
Baker, D. A., & Crompton, J. L. (2000). Quality, satisfaction and behavioral intentions. Annals of tourism research27(3), 785-804.
Baum, T., &Lundtorp, S. (2001). Seasonality in tourism: An introduction.Seasonality in tourism4.
Connell, J., Page, S. J., & Meyer, D. (2015). Visitor attractions and events: Responding to seasonality. Tourism Management46, 283-298.
Connell, J., Page, S. J., & Meyer, D. (2015). Visitor attractions and events: Responding to seasonality. Tourism Management46, 283-298.
Crouch, G. I., & Brent Ritchie, J. R. (1997, October). Convention site selection research: A review, conceptual model, and propositional framework. In Journal of Convention & Exhibition Management (Vol. 1, No. 1, pp. 49-69).Taylor & Francis Group.
Cuccia, T., & Rizzo, I. (2011). Tourism seasonality in cultural destinations: Empirical evidence from Sicily. Tourism Management32(3), 589-595.
Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination competitiveness: determinants and indicators. Current Issues in Tourism, 6(5), 369-414.
Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination competitiveness: determinants and indicators. Current issues in tourism6(5), 369-414.
Getz, D., & Page, S. J. (2016). Event studies: Theory, research and policy for planned events. Routledge.
Goldblatt, J. J. (1998). Special Events–Best Practice in Modern Event Management.
Goldner, C.R.,& Ritchie, J. R .(2009). Tourism Principles, Practices, Philosophies (11th ed.).New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Jang, S. S. (2004). Mitigating tourism seasonality: A quantitative approach.Annals of Tourism Research31(4), 819-836.
  Jeffrey, D., & Barden, R. R. (2001). An analysis of the nature, causes and marketing implications of seasonality in the occupancy performance of English hotels. Seasonality in tourism.Pergamon, Oxford, UK, 119-140.
O'Mahony, B., Galloway, G. A., Bergin-Seers, S., Lee, C., & McMurray, A. (2008). Seasonality in the tourism industry: Impacts and strategies.
Oppermann, M. (1996). Convention destination images: analysis of association meeting planners' perceptions. Tourism management17(3), 175-182.
Seaton, A. V., & Bennett, M. M. (1996). The marketing of tourism products: Concepts, issues and cases. Cengage Learning EMEA.
Solberg, H. A., &Preuss, H. (2007).Major sport events and long-term tourism impacts. Journal of sport Management21(2), 213.
Turrión-Prats, J., & Duro, J. A. (2016). Tourist seasonality and the role of markets. Journal of Destination Marketing & Management.‏
Weidenfeld, A., &Leask, A. (2013).Exploring the relationship between visitor attractions and events: definitions and management factors. Current Issues in Tourism16(6), 552-569.