نقش رسانه‌های اجتماعی، شفافیت و مسئولیت اجتماعی در ارتقای عملکرد تجاری شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

4 کارشناس معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه رسانه­های اجتماعی تحول عظیمی در عرصه کسب و کار ایجاد کرده­اند. این رسانه­ها نه تنها در دنیای مجازی مشتریان زیادی را به خود جذب کرده و جانی تازه به صنایع و محصولات بخشیده­اند، بلکه مکانی برای مکانی برای روابط جمعی و فعالیت­های بازاریابی شرکت نیز هستند. از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی شرکت­ها، در سال­های اخیر، همگام با توسعه­های اجتماعی، سیاسی و محیط کسب و کار تکامل یافته و از سوی شرکت­ها مورد توجه قرار گرفته است. کارکرد درونی مسئولیت اجتماعی می­تواند منجر به بهبود جایگاه شرکت و در نهایت افزایش سودآوری و سرانجام بقای بلندمدت آنان گردد. بنابراین هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی تأثیر رسانه اجتماعی، شفافیت و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد با تبیین نقش میانجی برند پایدار است. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت­های خدمات مسافرتی و گردشگری شهر تهران می­باشد و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه­گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران استفاده شده است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه­ای و میدانی به کار گرفته شده است. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده­های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می­دهد که رسانه‌های اجتماعی، شفافیت و مسئولیت اجتماعی از طریق برند پایدار بر عملکرد تجاری تأثیر معناداری دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر میانجی برند پایدار نیز معنادار می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Media, Transparency and Social Responsibility in Promoting Business Performance of Travel and Tourism Services Companies

نویسندگان [English]

  • Mahdi Dehghani Soltani 1
  • Ardeshir Shiri 2
  • Tahereh Nesari 3
  • Mostafa Raoufi 4
1 Assistant Professor of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences and, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Associate Professor of Management, Faculty of Literature and Humanities Sciences, University of Ilam, Ilam.
3 Ph.D. Student of Business Administration - Marketing, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah
4 Deputy of Research and Technology Expert of Semnan University, Semnan
چکیده [English]

Nowadays, social media has revolutionized business. Not only in the virtual world these media have attracted many customers and have given new impetus to industries and products, but also they are a place for corporate relationships and marketing activities. On the other hand, corporate social responsibility has evolved in recent years, along with social, political, and business development and has been considered by companies. The internal function of social responsibility can improve the company's position and, ultimately, increase profitability and lead to long-term survival. Therefore, the purpose of this research is to study the impact of social media, transparency and social responsibility on performance by explaining the intermediary role of brand sustainability. The statistical population of this study is managers of travel and tourism services companies in Tehran. To obtain sample size, simple random sampling method and Cochran formula have been used. In this research, library and field methods are used to collect information. In terms of the purpose this is an applied research and in terms of data collection method, this is of descriptive and correlational research type. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used to analyze the data. The results of the research show that social media, transparency and social responsibility through brand sustainability have a significant effect on business performance. Also, the results showed that the intermediary effect of the sustainable brand was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Brand
  • Social Media
  • Transparency
  • Social Responsibility
  • Travel and Tourism Services Companies
بادآورنهندی، یونس.، برادران حسن­زاده، رسول و جلالی­فر، ژیلا. (1393). بررسی ارتباط بین مسئولیت­پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مدیریت بهره­وری، 7(28)، 164-139.
جلیلی، صابر و قیصری، فرزاد. (1393). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابرسی، 14(57)، 170-147.
جعفری، سکینه؛ نجارزاده، محمد؛ جعفری، نرگس؛ و رجبی، نگار (1396)، رابطه ساختاری ارزش درک شده و رضایت گردشگر با رفتار مسئولانه زیست محیطی: نقش میانجی مشارکت گردشگر. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 12(37)، 151-115.
دهقانی سلطانی، مهدی؛ شیری، اردشیر؛ فرجی، الهام؛ و فارسی­زاده، حسین (1396)، تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتلداری: نقش میانجی استراتژی­های بازیگری و فرسودگی هیجانی. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 12(37)، 94-71.
رستگار، عباسعلی؛ دهقانی سلطانی، مهدی؛ فارسی­زاده، حسین؛ و بلوچی، حسین (1394)، تبیین اثر هوش ساختاری-سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، ویژه­نامه نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات (با تأکید بر چالش­ها و راه­کارهای بازاریابی در صنعت بیمه)، 82-65.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. (1396).
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ و حجازی، الهه (1395)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: موسسه انتشارات آگاه.
صفرنیا، حسن.، دهقانی سلطامی، مهدی.، فارسی­زاده، حسین و همتی، امیت. (1396). طراحی مدل راهبردی عوامل موثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران. مجله مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 7(23)، 93-73.
ضیایی، محمود؛ عباسی کارجگان، داود؛ کاظمیان، غلامرضا؛ و کروبی، مهدی (1396)، طراحی و تدوین الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 12(37)، 23-1.
فتح­الله­زاده، فرحناز. (1394). رسانه­های اجتماعی و تجارت الکترونیک؛ سرمایه­گذاری بر اذهان در قرن 21. فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، 17، 61-46.
ماسوری، مهدی.، اکبریان، اکرم و رستمی، مجید. (1395). مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی، ارائه یک مدل مفهومی، کنفرانس بین­المللی نخبگان مدیریت.
ملکی مین­باش­رزگاه، مرتضی.، دهقانی سلطانی، مهدی.، فارسی­زاده، حسین و باغانی، علی. (1394). بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 5(4): 138-119.
مومنی، منصور و فعال قیومی، علی. (1396). تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS. تهران، انتشارات مؤلف.
نیکو، حسین؛ و مروتی شریف آبادی، حسین (1396)، تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر جنبه­های عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: هتل­های 3 تا 5 ستاره مشهد). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 12(39)، 48-27.
Aaker, D.A. (1996). Building Strong Brands. The Free Press, New York.
Alden, D., Kelleey, J.B.,Youn, J.B. & Chen, Q. (2016). Understanding consumer motivations to interact on brand websites in the international marketplace: Evidence from the U.S., China, and South Korea. Journal of Business Research, 69(12), 5909-5916.
Annacker, D. & Hildebrandt, L. (2004). Unobservable effects in structural models of business performance. Journal of Business Research, 57(5), 507-517.
Becker-Olsen, K.L. & Hill, R.P. (2006). The impact of perceived corporate social responsibility of consumer behavior. Journal of Business Research, 59(1), 46-61.
Berggren, E. & Bernshteyn, R. (2007). Organizational transparency drives company performance. Journal of Management Development, 26(5), 411-417
Blackwell, D., Leaman, C., Tramposch, R., Osborne, C. & Liss, M. (2017). Extraversion, neuroticism, attachment style and fear of missing out as predictors of social media use and addiction. Personality and Individual Differences, 116, 69-72.
Bowen, H. (1995). Social Responsibilities of Businessman. Harper, New York.
Brandes, L. & Darai, D. (2017). The value and motivating mechanism of transparency in organizations. European Economic Review, 98, 189-198.
Carroll, A.B. (1979). A three-dimensional conceptional model of corporate performance. Academy Management Review, 4(4), 497-505.
Chan-Olmsted, S. & Kim, Y. (2001). Perception of branding among television station managers: an exploratory analysis. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 45(1), 75-91.
Cornett, M.M., Erhemjamts, O. & Tehranian, H. (2016). Greed or good deeds: An examination of the relation between corporate social responsibility and the financial performance of U.S. commercial banks around the financial crisis. Journal of Banking & Finance, 70, 137-159.
Correa, T., Hinsley, A.W. & DeZú~niga, H.G. (2010). Who interacts on the web? the intersection of users' personality and social media use. Computers in Human Behavior, 26(2), 247-253.
Danko, Dori; Goldberg, Jennifer S.; Goldberg, Stephen R. & Grant, Rita. (2008). Corporate social responsibility: The united states vs. Europe. The Journal of Corporate Accounting & Finance, 19(6), 41-47.
Ghezzi, A., Gastaldi, L., Lettieri, E., Martini, A. & Corso, M. (2016). A role for startups in unleashing the disruptive power of social media. International Journal of Information Management, 36(6), 1152-1159.
Ghoul, S.E., Guedhami, O., Wang, H. & Kwok, C.C.Y. (2016). Family control and corporate social responsibility. Journal of Banking & Finance, 73, 131-146.
Green, T. (2016). A methodological review of structural equation modeling in higher education research. Studies in Higher Education, 41, 2125-2155.
Halpern, N. (2012). Use of social medial by airports. Journal of Airline and Airport Management, 2(2), 67-85.
Kaplan, A.M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68
Keller, K.L., Parameswaran, M.G. & Jacob, I. (2011). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Pearson Education, India.
Kotler, P. & Armstrong, G. (2006). Principles of Marketing, 11th international edition. Prentice Hall, New Jersey.
Kotler, P. & Keller, K.L. (2009). Marketing Management, 12th edition. Prentice Hall, New Jersey.
Lee, Y.K. & Park, J.W. (2016). Impact of a sustainable brand on improving business performance of airport enterprises: The case of Incheon International Airport. Journal of Air Transport Management, 53, 46-53.
Lindsay, B.R. (2011). Social Media and Disasters: Current Uses, Future Options, and Policy Consideration. Congressional Research Services Report, 21, 7-5700.
McWilliams, A. & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: theory of the firm perspective. Academy Management Review, 26(1), 117-127.
Mehralian, G., Nazari, J.A., Zarei, L. & Rasekh, H.R. (2016). The effects of corporate social responsibility on organizational performance in the Iranian pharmaceutical industry: The mediating role of TQM. Journal of Cleaner Production, 135, 689-698.
Menon, S. & Kahn, B., (2003). Corporate sponsorships of philanthropic activities: when do they impact perception of sponsor brand?. Journal of Consumer Psychology, 13(3), 316-327.
Mohr, L.A. & Webb, D.J. (2005). The effects of corporate social responsibility and price on consumer responses. The Journal of Consumer Affairs, 39(1), 121-147.
Nguyen, B., Yu, X., Melewar, T.C. & Chen, J. (2015). Brand innovation and social media: Knowledge acquisition from social media, market orientation, and the moderating role of social media strategic capability. Industrial Marketing Management, 51, 11-25.
Nigam, S., Cook, R. & Stark, C. (2011). Putting the joy back into the airport experience: can social networking platforms make a genuine contribution to increasing commercial revenues and engaging customers?. Journal of airline and airport management, 6(1), 7-11.
Oberoi, P., Patel, C. & Haon, C. (2017). Technology sourcing for website personalization and social media marketing: A study of e-retailing industry. Journal of Business Research, 80, 10-23.
Patel, S.A., Balic, A. & Bwakira, L. (2002). Measuring transparency and disclosure at firm-level in emerging markets. Emerging Markets Review, 3(4), 325-337.
Porter, M.E. & Kramer, M.R. (2002). The competitive advantage of corporate philanthropy. Harvard Business Review, 80(12), 56-59.
Price, J.M. & Sun, W. (2017). Doing good and doing bad: The impact of corporate social responsibility and irresponsibility on firm performance. Journal of Business Research, 80, 82-97.
Samy, Martin; Odemilin, Godwin; Bampton, Roberta. (2010). Corporate social responsibility: a strategy for sustainable business success. An analysis of 20 selected British companies. Journal of Corporate Governance, 10 (2), 203-217.
Seifert, B., Morris, S.A. & Bartkus, B.R. (2004). Having, giving, and getting: slack resource, corporate philanthropy and firm financial performance. Business and Society, 43(2), 135-161.
Sen, S. & Bhattacharta, C.B. (2001). Does doing good always Lead to doing better?. Consumer reactions to corporate social responsibility. Journal of Marketing Research, 38(2), 225-243.
Sheikh, S.R & beise, R. (2011). Corporate social responsibility or cause-related marketing? The role of cause specificity of CSR. Journal of Consumer Marketing, 28(1), 27-39.
Takata, H. (2016). Effects of industry forces, market orientation, and marketing capabilities on business performance: An empirical analysis of Japanese manufacturers from 2009 to 2011. Journal of Business Research, 69(12), 5611-5619.
Tilde, H., Charlotte, F.K. & Mogens, B. (2009). Brand Management: Research Theory and Practice. Routledge, New York.
Twentyman, J. (2010). Twitter time. Airpt World, 14(1), 34-36.
Villeneuve, J.P. (2014). Transparency of Transparency: The pro-active disclosure of the rules governing Access to Information as a gauge of organisational cultural transformation. The case of the Swiss transparency regime. Government Information Quarterly, 31(4), 556-562.
Wang, D.H.M., Chen, P.H., Yu, T.H.K. & Hsiao, C.Y. (2015). The effects of corporate social responsibility on brand equity and firm performance. Journal of Business Research, 68(11), 2232-2236.
Weinberg, B.D. & Pehlivan, E. (2011). Social spending: managing the social mix. Business Horizons, 54(3), 275-282.
Wei, Z., Song, X. & Wang, D. (2017). Manufacturing flexibility, business model design, and firm performance. International Journal of Production Economics, 193, 87-97.
Yang, S.Y., Li, T. & Heck, E. (2015). Information transparency in prediction markets. Decision Support Systems, 78, 69-79.