نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه اقتصاد پردیس/هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گروه اقتصاد کشاورزی و محیط زیست

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی و محیط زیست،دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد

چکیده

باغ گیاه­شناسی ارم در شهرستان شیراز و در استان فارس قرار گرفته و به دلیل دارا بودن جاذبه‌های توریستی و داشتن 450 نوع گونه گیاهی متفاوت یکی از آثار تاریخی و تفریحی مهم کشور به شمار می‌آید. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی باغ گیاه­شناسی ارم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط می‌باشد. جهت بدست آوردن تعداد نمونه ابتدا 300 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری تصادفی به منظور پیش‌آزمون تکمیل شد بر اساس نتایج مستخرج از پرسشنامه‌های پیش‌آزمون و سطح خطای 9 درصد حجم نمونه معادل 170 تعیین گردید. نهایتاً پرسشنامه  تدوین شده  بوسیله 170 نفر به طور تصادفی تکمیل گردید. نتایج نشان می‌دهد که حدود 85 درصد افراد مبلغ پیشنهادی را می‌پذیرند و بر اساس الگوی برآورده شده، میانگین تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از باغ ارم  18385 ریال  است. همچنین ارزش کل تفریحی سالانه باغ ارم14929906950 ریال، متوسط ارزش تفریحی سالانه باغ برای هر خانوار 816294 ریال و ارزش تفریحی هر هکتار باغ گیاه­شناسی ارم 1194392556 ریال برآورد گردید. یافته‌های این پژوهش می‌تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان میراث فرهنگی کشور و شهرداری شیراز در جهت تعیین بهای مناسب بلیط و تأمین مالی هزینه‌های ارائه خدمات و نگهداری و بازسازی این اثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation the Recreational Value of Eram Botanical Garden Using the Contingent Valuation Method

نویسندگان [English]

  • hamid amadeh 2
  • jasem abdollahi 3

2 assistant professor ,department of agricultural and environment economics,faculty of economics,allameh tabataba'i

3 master of art student

چکیده [English]

Eram Botanical Garden is located in the city of Shiraz in Fars province. Due to having tourist attractions and 450 different plant species, is one of the major monuments and attractions in Iran. The purpose of this study was to estimate the recreational value of Eram Botanical Garden using the contingent valuation method. To obtain the sample number, 300 questionnaires were completed by random sampling to pre-test. Based on the results of pre-test questionnaires and at 9% error level, the sample size was estimated to be 170. Finally, the designed questionnaire was completed by 170 individuals randomly. The results show that about 85% of people accept the proposed amount and based on the estimated model, the average willingness to pay was estimated 18,385 rials per visit. The total annual recreational value of the garden was estimated 14929906950 rials, the average annual recreational value per household was 816,294 rials and Eram Botanical Garden recreational value per hectare was estimated 1194392556 rials. The findings of this study could be a useful guide for policymakers, the country’s cultural heritage planners, and Shiraz municipality in order to determine the appropriate price of the ticket and to finance the costs of providing services and maintaining and restoration of this place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreational Value
  • Contingent Valuation
  • Logit Model
  • Eram Botanical Garden
ابریشمی، ح (1385). مبانی اقتصاد سنجی. (تألیف دامودار گجراتی). جلد دوم، چاپ چهارم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 749 ص .
امیرنژاد، ح (1384). تعیین ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگل‌های شمال ایران با تأکید بر ارزشگذاری زیست محیطی اکولوژیکی و ارزش‌های حفاظتی. رساله دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، 276 ص.
آریان پور، ع (1365). پژوهشی در شناخت باغ‌های ایران و باغ‌های تاریخی شیراز.
پیشکاری، ک (1385). ارزشگذاری اقتصادی-تفرجگاهی پارک جنگلی طالقانی. پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 94 ص.
جعفری نژاد، م (1380). مطالعه ارزش‌های زیست محیطی تالاب گمیشان با تأکید بر جنبه‌های شیلاتی به روش cvm . پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، 135 ص.
دهقانیان، س، کوچکی، ع و کلاهی اهری، ع (1374). اقتصاد محیط زیست. (تألیف ترنر، پیرس و پانمن). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 437 ص.
دهقانیان، س و فرج زاده، ز (1381). اقتصاد محیط زیست برای غیر اقتصاددانان. (تألیف آسافو- آجای) انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 335 ص .
راجر، پی.، مک گیل ریف وای. و جیمز، آر.(1382). اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی. ترجمه: حمید رضا ارباب، نشر نی.
رنود و معیری (1394)  برآورد ارزش تفرجی پارک نهار خوران گرگان  با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط. مجله جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال هشتم شماره 2،ص 209-223
سجادی و همکاران(1395) برآورد ارزش تفریحی منطقه رودبار قصران  با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط .فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شماره 35، پاییز 95 صفحات 18-1
عسگری، ع و مهرگان، ن (1380). برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان میراث تاریخی فرهنگی با استفاده از CVM : نمونه گنج نامه همدان، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 2: 115-93.
فضلی، م (1383). ارزشگذاری اقتصادی پارک چیتگر. پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 87ص.
فطرس، م، ح (1379). نگاهی به نظریه ارزش در اقتصاد و بررسی روش‌های ارزش گذاری در ارزیابی‌های زیست محیطی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 23، ص 88-75.
قربانی، م و فیروز زارع، ع (1387). مقدمه ای بر ارزش گذاری محیط زیست. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 214 ص.
قوه قضائیه (1384). قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. انتشارات روزنامه رسمی کشور. ج.ا.ا.
کوچکی، ع، دهقانیان، س، و کلاهی اهری، ع (1377). دنیای بیکران اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار. (تألیف پیرس، دیوید دبلیو و وارفورد). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 595 ص.
لطیفی اسکویی، ن (1385). ارزشگذاری اقتصادی-تفرجگاهی پارک جنگلی عون بن علی تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. 92 ص.
مجنونیان، ه (1365). روش‌های بررسی اقتصادی و اجتماعی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها . مجله محیط شناسی دانشگاه تهران، 41_32 :3
موسی زاده وهمکاران (1394)، برآورد ارزش تفریحی پارک قلعه دره سی در جنگل‌های ارسباران با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط .فصلنامه علمی پژوهشی جنگل و صنوبر ایران،دوره 24 شماره 2،284 -296
مجنونیان، ه (1374). مباحثی پیرامون پارک‌ها، فضای سبز و تفرجگاه‌ها . انتشارات سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران. 260 ص.
یخشکی، ع (1353). مقدمه ای بر پارک‌های ملی و جنگلی ایران . انتشارات دانشگاه تهران، 135 ص.
یوسفی و یگانه بدر آبادی(1394)، برآورد ارزش پارک جنگلی قرق در استان گلستان  با استفاده از ارزش گذاری مشروط .
Ashim G B. 200. Green national accounting: Why and How? Environment and Development Economics.5 (1):25-48.
Echeverria J, Hanrahan& M.and Solorzano R.1995. Valuation of non-priced amenities provided by the biological resources within the Monteverdi cloud forest preserve, Costa rica. Ecological Economics.13:43-52.
Garrod  GD & Willis KG (1991). An Individual Travel Cost Method of Evaluating forest Recreation. Journal of Agricultural Economics, 42: 33-42.
Honley , Nmourato s & Wright R. (2001). Choice Modeling Approaches: A Superior Alternative for Environmental Valuation? Journal of Economics Surveys. 15(3):435-462.
Howarth BR, and S.Farber.2002.Accounting for the value of ecosystem services. Ecological Economics.41 (3):421-429.
Krieger D J. (2001). Economic Value of Forest Ecosystem Services: A review. The wilderness society,Washington, D.C.,U.S.A.
Lee CK & Han SY. (2002). Estimation the Use and Preservation Values of National Parks     Tourism Resources Using A Contingent Valuation Method, Tourism Management, 23 : 531-540.
Park T & loomis j. (1996). Joint Estimation of Contingent Valuation Survey Responses Environmental and Resource Economics, 7: 149-162.
Moons, E. (2002). Cost-Benefit Analysis of the Location of New Forest Land. Katholicke Universities Leaven, Belguium.
Venkatachalam, L. (2003). The Contingent Valuation Method: A Review. Environmental Impact Assessment Review, 24: 89-124.
Venkatachalam, L. (2003). The Contingent Valuation Method: A Review. Environmental Impact Assessment Review, 24: 89-124.