بررسی رابطه بین رونق گردشگری و سرمایه اجتماعی در مناطق ساحلی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

برنامه های مربوط به اوقات فراغت و گردشگری پدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی می شوند. برخی صاحبنظران عقیده دارند که گردشگری به منزله نیروی محرک توسعه اقتصادی کشورهاست. با توجه به اهمیت گردشگری، تدوین راهکارهای مناسب اعتماد پذیری گردشگران به مناطق مورد بازدید و در نتیجه جذب گردشگر از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس هدف تحقیق حاضر تدوین و ارایه الگویی در خصوص بررسی نقش سرمایه اجتماعی مناطق ساحلی دریای خزر در جذب گردشگر این مناطق است. روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه ساکنان بومی و گردشگران مناطق ساحلی دریای خزر تشکیل می دهند که از این تعداد 229 نفر از هر دو گروه به عنوان نمونه آماری با روش خوشه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان جذب گردشگر نیز از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق موید الگوی مفهومی پیشنهادی تحقیق است. بنابراین سرمایه اجتماعی به طور مستقیم و همچنین تاثیر بر امنیت ذهنی و عینی بر جذب گردشگر موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between social capital and the tourism boom in the Caspian Sea coastal areas

نویسندگان [English]

  • ali akbar amin bidakhti
  • navid sharifi
چکیده [English]

Programs related to recreation and tourism is considered economic, social and cultural phenomena. Some experts conceive tourism as a driving force for the economic development of countries. In this regard, adopting appropriate solutions to increase feelings of trust and security within tourists visiting a region is crucial in attracting tourists. The present research is descriptive-correlation type and offers a model capturing the relationship between social capital and the tourist boom in the Caspian Sea coastal areas. The statistical population of the research involves all the native inhabitants of the Caspian Sea and the tourists who visited the place, out of whom 229 were randomly selected for the sample. Collecting the data a researcher-made questionnaire was employed. In the data analysis phase, structural equations modeling technique was used for investigating the relationship between social capital and attraction of tourists. Findings confirm the proposed conceptual model depicting that social capital directly affects the attraction of tourists, and has a prominent impact on the subjective and objective security of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural equation modeling
  • objective security
  • subjective security
  • tourists
  • coastal areas of Caspian