نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سیاستگذاری گردشگری به مهمترین ابزار برای توسعه پایدار صنعت گردشگری تبدیل شده است. با توجه بدین مسئله ، پژوهش در حیطه ی سیاستگذاری گردشگری یکی از اولویت های اساسی برای محققان است. پژوهش حاضر با توجه به سیاست های گردشگری کشور در قالب سند توسعه ی گردشگری و برنامه های جامع ملی و منطقه ای در این عرصه و نیاز به شناخت عوامل موثر بر موفقیت و یا شکست این اقدامات در قالب یک پژوهش کاربردی و پیمایشی تعریف شده است. پرسش های اصلی مورد نظر در این پژوهش اختصاص به چیستی و چگونگی تاثیر شبکه های اجتماعی بر موفقیت سیاست های گردشگری در کشور دارد. به منظور پاسخگویی به پرسش های مورد نظر نمونه ای مرکب از 357 نفر از گردشگران خارجی در شهر اصفهان به صورت تصادفی برگزیده شد و تحلیل های آماری با آزمون همبستگی بر روی داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه صورت پذیرفت. نتایج گویای آن است که شبکه های اجتماعی دو مولفه ی اعتماد و ریسک را در زمینه ی محتوایی گردشگری تحت تاثیر قرار می دهند و برهم کنش میان این دو متغیر و قصد سفر بر جذب گردشگران خارجی و در نهایت موفقیت یا شکست سیاستگذاری گردشگری ایران تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Networks and Tourism Policymaking in Iran

نویسندگان [English]

  • nader mazlumi 1
  • seyed hasan jalali 2

چکیده [English]

Tourism policy making, as an essential pillar in sustainable tourism development, is a fundamental priority for researchers to explore. In this vein, the current research probes into Iran's tourism policies, namely Tourism Development Vision and comprehensive national and regional plans, and highlights the need for identifying factors affecting the success or failure of these plans. The main questions dealt with in this study are about what and how social networks’ websites influence the success of tourism policies in the country. A total of 357 foreign tourists visiting Isfahan were chosen randomly. Subsequently, correlation test was performed on the data collected through structured questionnaires. Findings indicate that social networks’ websites influence trust and risk in tourism; and interaction of these two factors with travel intention ultimately affects the success or failure of Iran's tourism policymaking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism policymaking
  • Social networks
  • Trust
  • Risk
  • travel intention