نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در زمینه عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری برای برون سپاری فعالیت ها در صنعت هتلداری مطالعات کمی صورت پذیرفته است. از این رو تحقیق جاری با تاکید بر تئوری هزینه تراکنش تلاش کرده است به شناسایی و درک عواملی بپردازد که در تصمیم گیری مدیران هتل ها در برون سپاری فعالیت های هتلداری نقش دارند. از این رو از میان سه بعد مطرح شده در تئوری هزینه تراکنش یعنی عدم قطعیت، تناوب و دارایی های خاص، ویژگی دارایی های خاص به عنوان نقطه تمرکز انتخاب گردیده و با استفاده از شش نوع دارایی مطرح شده توسط ویلیامسون به بررسی اهمیت هر کدام از آنها در اتخاذ چنین تصمیمی پرداخته شده است. لذا شش فرضیه تدوین شده است که رابطه هر یک از انواع دارایی های خاص را با برون سپاری فعالیت ها آزمون می کند. در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه های نیمه ساخت یافته و نیز استفاده از همبستگی دو متغیره اسپیرمن، رابطه معنادار میان متغیرها مورد بررسی واقع شده است. در نتیجه انجام تحقیق چهار فرضیه تایید و دو فرضیه رد شدند. مطابق نتایج به دست آمده دارایی های خاص زمانی و دارایی های خاص فیزیکی رابطه مثبت و معناداری با برون سپاری فعالیت های هتلداری نداشته و هتل ها بیشتر مایلند که خود آن فعالیت ها بر عهده بگیرند. وجود چهار نوع دیگر دارایی ها می تواند سبب شود که مدیران هتل ها تمایل بیشتری به برون سپاری فعالیت های خود داشته باشند. محققان در پایان به لزوم بررسی در حجم نمونه بزرگتر و با در نظر گرفتن دو ویژگی دیگر تئوری هزینه تراکنش و نیز با توجه به متغیرهای دیگر تاثیر گذار در تحقیقات آتی اشاره کرده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploration of influencing factors on hotel activities outsourcing, using specific assets feature in Transactions Cost Economics theory (TCE)

نویسندگان [English]

  • abbas ahmadi 1
  • abdollah baneshi 2
  • rahim mohtaram felani 2

چکیده [English]

Very little work has been carried out exploring the factors influencing the decision making for hotel activities outsourcing. For this reason the current research, by focusing on TCE, seeks to understand and identify the factors that influence managers’ decision making about hotel activities outsourcing. From among the three dimensions involved in TCE, Specific Assets is selected as the focal point of the study. Each of the six types of assets, discussed by Williams, is investigated for its influence on the outsourcing decision making. Therefore, six hypotheses are defined to test the linkage between each type of the specific assets and activities outsourcing. The research method is survey, conducted by questionnaire and semi- structured interviews. Spearman’s bivariate correlation test is performed to explore existence of meaningful relationships among variables. Findings refute two hypotheses and approve four of them. Temporal and physical specific assets are found to have no meaningful relationship with activities outsourcing; and hotels prefer to perform these activities themselves. The other four types of assets may cause hotel managers to outsource their activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transactions Cost Theory
  • outsourcing
  • hotel industry
  • Specific Assets