عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل (مطالعۀ موردی منطقۀ گردشگری سرعین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گردشگری به دلیل تأثیرات مثبت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله درآمدزایی و تأثیر در رشد ‏اقتصادی کشورها در حال تبدیل شدن به صنعت اول در جهان است و برای اغلب ‏کشورها گردشگری منبع مهمی برای فعالیت‏های تجاری، کسب درآمد، اشتغال‏زایی و مبادلات خارجی ‏محسوب می‏شود. نوشته حاضر برای دست‏یابی به راهکارهای توسعه گردشگری، به بررسی دو عامل رضایت و وفاداری گردشگران در منطقه گردشگری سرعین پرداخته است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش همبستگی است. از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی در گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری گردشگرانی هستند که در مرداد ماه به منطقه سرعین اردبیل مسافرت داشته‌اند. با توجه به نامشخص بودن تعداد گردشگران (جامعه آماری) از نمونه‌گیری تصادفی قابل دسترس استفاده شده است و مناطق و محل‌هایی که گردشگران معمولا برای بازدید به آن مراجعه می‏کنند برای جمع‌آوری داده‌ها تعیین گردید. از آزمون ضریب همبستگی برای تجزیه و تحلیل سؤال‌ها و جهت رد یا تایید فرضیه‌ها هم‏چنین برای دست‏یابی به میزان و شدت رابطه استفاده گردید. نتایج یافته‌های تحقیق نشان داد که بین عوامل سازمانی و محیطی با رضایت گردشگران و همین‏طور بین این عوامل و رضایت گردشگران با وفاداری با ضریب همبستگی 71/0 رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در نتیجه عوامل سازمانی و محیطی موجب افزایش رضایت گردشگران و به تبع آن افزایش وفاداری آن‏ها، به معنی بازگشت گردشگران و معرفی منطقه از سوی آن‏ها می‏شود. در نتیجه بهبود عوامل محیطی و سازمانی برای توسعه گردشگری پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Factors influencing on the Tourists Satisfaction and Loyalty in Ardabil Province (The Case of Sarein Tourism City)

نویسندگان [English]

  • habib ebrahim pour
  • mir ali seyed naghavi
  • nour mohammad yaghubi
چکیده [English]

For the positive social cultural and economic effects that tourism entails, it is turning into the fist leading industry in the world, giving rise to a considerable range of opportunities such as job creation, foreign exchange and gain of income. This research investigates two factors, tourist’s satisfaction and loyalty, in the region of Sarein. It is applicable regarding the goal- type and methodology employed is correlation. Questionnaire is used as the main tool in gathering information. Statistical population of the research consists of the tourists who traveled to Sarein in August. Owing to the unknown number of tourists (Statistical population), available sampling method was employed. Also, correlation coefficient was utilized to analyze the questions, to confirm or rule out the hypotheses, and also to evaluate the strength of the relations. Findings displayed a positive relationship between ‘organizational and environmental factors’ and ‘satisfaction’, and also between these three factors and ‘loyalty’, (R= 0/71). As a result institutional and environmental factors increase satisfaction and consequently loyalty of tourists, leading to their return to the region and spread of word of mouth. In the end, improvement of the environmental and institutional factors was suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • organizational factors
  • Environmental Factors
  • satisfaction
  • Loyalty