سطح تعهد محیطی در هتل های شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی.

2 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
امروزه توسعهی پایدار گردشگری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت تلقی میشود. برای حصول
به این مهم لازم است که هر یک از بازیگران نظام گردشگری کشور، متناسب با جایگاهشان به
تعهدات خود در این زمینه ازجمله تعهدات محیطی عمل نمایند.
هدف این مقاله تعیین سطح تعهد محیطی در تأسیسات اقامتی تهران و شناسایی عوامل تأثیرگذار
بر گرایش مدیران این واحدها به اتخاذ ملاحظات زیستمحیطی در این بخش از صنعت گردشگری
است. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی اکتشافی بهره گرفته شده است. جامعهی آماری این
تحقیق را مدیران ارشد هتلهای 1 تا 5 ستاره شهر تهران تشکیل میدهند. جهت تحلیل دادهها علاوه
بر روشهای آمار توصیفی از روشهای آمار استنتاجی ناپارامتریک نیز بهره گرفته شده است.
یافتههای تحقیق نشان داد که مدیریت محیطی در هتلهای مورد مطالعه را میتوان در چهار سطح
تعهد محیطی طبقهبندی نمود. غالب هتلهای مورد مطالعه به لحاظ سطح تعهد محیطی در سطح یک
صرفه « قرار میگیرند. همچنین طبق یافتههای تحقیق بالا بودن « مهمترین انگیزه و » جویی در هزینهها
مانع اصلی در اجرای اقدامات محیطی » هزینههای اولیهی راه اندازی و اجرای اقدامات مدیریت محیطی
است. در این میان آنچه که با کسب سطح پیشرفتهی تعهد محیطی در برخی از هتلها ارتباط دارد،
نوع مالکیت دولتی، بزرگی اندازه و ترکیب غالب گردشگران این هتلها میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Level of Environmental Commitment in Tehran Hotels

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ziaee 1
  • Faranak Ranjbar Motalegh 2
چکیده [English]

Nowadays sustainable tourism development is no more considered as a choice but a necessity. In order to achieve sustainable tourism development, all actors in tourism system should undertake the sustainability commitments such as environmental commitment. The purpose of this paper is determining the level of environmental commitment in Tehran accommodation facilities, and identifying the factors that affect the propensity of managers of these units to adopt environmental considerations in this sector of tourism industry. Therefore the exploratory- descriptive research method is employed. Senior managers of 1-5 star hotels comprise the statistical population of this study. In addition to the descriptive statistics methods, various nonparametric inferential statistics tests are applied in analyzing the collected data.
Findings of the study manifest that environmental management in the studied hotels can be classified into four levels of environmental commitment with most hotels situating at the basic level of environmental commitment (level 1). Also, according to the research findings “ cost saving” is the most important motivation and “heavy cost of establishing and implementing environmental management practices” is the main obstacle to the implementation of environmental practices. An important finding of this study is that public ownership, size of hotels and the type of their clientele affect achieving more advanced levels of environmental commitment.
 Environmental Commitment, Hotel, Environmental Management, Impact Factors, Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Commitment
  • hotel
  • Environmental Management
  • Impact Factors
  • Tehran
حبیبپور، کرم، و صفری، رضا.) 1300 (. راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی.
تهران: نشر لویه.
خاکی، غلامرضا. ) 1304 (. روش تحقیق با رویکردی به پایاننامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
دفتر حقوق و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست) 1303 (. قوانین زیست محیطی.تهران:
1391 ( از: /2/ مؤلف. تاریخ استخراج ) 6
http://www.hse.iut.ac.ir
دفتر پایش فراگیر محیط زیست، معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
1390 (. ضوابط خوداظهاری در پایش آلودگیهای محیط زیست و شیوهنامههای آزمایشگاههای (
1391 ( از: /2/ معتمد. تهران: مؤلف. تاریخ استخراج ) 6
http://www.waste.ir
دفتر امور مراکز خدمات گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
1390 ( از: /9/ کشور) 1300 (. اطلاعات هتل. ]گزارش[. تهران: مؤلف. تاریخ استخراج ) 1
http://www.ichto.ir
سرمد، زهره و همکاران ) 1304 (. روشهای تحقیق در علوم رفتاری. چاپ هفتم، تهران: انتشارات
آگاه.
معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامهریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو) 1309 (. ترازنامهی
انرژی سال 1309 تحولات جهانی بخش انرژی ]گزارش[. تهران: مؤلف. تاریخ استخراج
1391/2/6 ( از: (
http://www.pep.moe.org.ir
Alvarez Gil, M. J., J. Burgos Jimenez, et al. (2001). "An analysis of environmental management, organizational context and performance of Spanish hotels." Omega. The International Journal of Management Science 29: 457-471.
Berry, M. A. and D. A. Rondinelli (1998). Proactive Corporate Environment Management: A New Industrial Revolution: Academy of Management Executive 12(2): 38-52.
BEST,M.N.(2008). Environmental Management in the Accommodations Sector in the Anglophone Caribbean.PhD. University of Florida.
Garay,L. & Font, X. In Press. Doing good to do well? Corporate social responsibility reasons, practices and impacts in small and medium accommodation enterprises. International Journal of Hospitality management.
Ghobadian, A., H. Viney, et al. (1998)."Extending Linear Approaches to Mapping Environmental Behaviour." Business Strategy and the Environment 7(13): 13-23.
Graci,S.(2008). Environmental Commitment in the Tourism Accommodation Industry In Sanya, China. PhD. University of Waterloo.
Green Key Global(2011). Green Key Self-Assessment Overview. Green Key Eco-Rating Program.Retrieved September 28,2011, from http:// http://www.greenkeyglobal.com
Hart, S. L. (1995). "A Natural-Resource Based View of the Firm." Academy of
66 
Management Review 20(4): 986-1014.
Liburd, Janne J. And Edwards, Deborah(Eds.).(2010).Understanding the Sustainable Development of Tourism.London:Goodfellow.
Liu,X. And B. Liu and T.Shishime and Q. Yu and J. Bi and T. Fujitsuka(2010). An empirical study on the driving mechanism of proactive corporate environmental management in China: Journal of Environmental Management 91:1707 – 1717.
Mauser, A. (2001). The Greening of Business. Environmental Management and Performance Evaluation: An Empirical Study in the Dutch Dairy Industry. Delft, Eburon Publishers.
Pryce, A. (2001). "Sustainability in the Hotel Industry." Travel and Tourism Analyst 6: 3-23.
Rivera, J. (2002a). "Assessing a Voluntary Environmental Initiative in the Developing World: The Costa Rican Certification for Sustainable Tourism." Policy Sciences 35: 333-360.
Rivera, J. and P. DeLeon (2004). Is Greener Whiter? Voluntary Environmental Performance of Western Ski Areas: Policy Studies Journal 32 (3), 417–437.
Sloan, P. ,W.Legrand and J.Chen (2009). Sustainability in the Hospitality Industry, Principles of Sustainable Operations. Great Britain: ELSEVIER Inc