نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت گردشگری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22054/tms.2024.79248.2930

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی اثر رنگ در توسعه گردشگری مجازی براساس مدل آیدا در شهر یزد انجام شد. ازحیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل خبرگان صنعت گردشگری یزد است که با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی 8 نفر انتخاب شدند. از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. برای تحلیل از روش تحلیل تم استفاده شد.94 کد، 42 مضمون فرعی و 19 مضمون اصلی احصا شد که در مرحله اول جلب‌توجه (هدفمند بودن رنگ‌پردازی، طراحی متناسب با جامعه هدف، ایجاد جذابیت با رنگ‌پردازی)، در مرحله دوم ایجاد علاقه (ایجاد ارتباط از طریق رنگ‌پردازی، تناسب داشتن، برجسته کردن مزیت‌ها و کیفیت گردشگری مجازی) و در مرحله سوم ایجاد شور و اشتیاق (حفظ علاقه، افزایش اشتیاق به بازدید از مقصد، ترغیب به بازدید فیزیکی از مقصد، در دسترس قرار دادن تجربیات گردشگران قبلی) و در مرحله چهارم سفر به مقصد (تحت تأثیر قرار دادن، هدایت جهت تصمیم‌گیری و سهولت بازدید مقصد) شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Effect of Color in the Development of Virtual Tourism

نویسندگان [English]

  • Maryam Ahmadi Zahrani 1
  • Alireza Rajabipoor Meyboid 2
  • Ali Delshad 3
  • Atifa Yousefi 4

1 Assistant Professor, Department of Management Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Management Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Management Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

4 The Student of Ph.D, Business Administration, Faculty of Management Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

This research was conducted to identify the effect of color on the development of virtual tourism based on the AIDA model in Yazd city. The statistical population includes experts and professionals in the tourism industry of Yazd, 8 of whom were selected using the snowball sampling method. Semi-structured interviews were used to collect data. Thematic analysis was used to analyze the data. In the first stage of the AIDA model, the main themes identified for attracting attention were purposeful coloring, design tailored to the target audience, creating attractiveness with coloring, raising awareness and distinctiveness. In the second stage, the main themes for creating interest were establishing a connection through coloring, consistency, relevance, and highlighting the advantages and quality of virtual tourism. In the third stage, the main themes for creating excitement and desire were maintaining interest, increasing the desire to visit the destination, encouraging physical visits to the destination,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • Virtual Tourism
  • AIDA Model
  • Thematic Analysis