نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار، گروه مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 مدیریت گردشگری،واحد پردیس خودگردان،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

10.22054/tms.2024.79828.2938

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناخت عوامل انگیزشی تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری ادبی در ایران و با استفاده از نظریه عوامل انگیزشی رانشی و کششی به رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری ادبی می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. پرسشنامه به روش نمونه‌گیری غیراحتمالیِ اتفاقی یا در دسترس بین جامعۀ آماری تحقیق شامل گردشگران ادبی داخلی و خارجی توزیع شده است.
نتایج بررسی‌ها نشان داد که در بین عوامل رانشی بالاترین میانگین مربوط به عوامل روانشناختی می‌باشد. در بین عوامل کششی نیز بالاترین میانگین مربوط به عوامل نامحسوس می‌باشد. به طورکلی، عوامل روانشناختی بالاترین میانگین را دارد و عوامل جست‌و جو، عوامل نامحسوس، عوامل محسوس، عوامل فیزیکی و تعاملات اجتماعی به ترتیب دارای رتبه‌های بعدی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Influence of Push and Pull Motivational Factors on the Demand of Literary Tourism in Iran.

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Mahmoudzadeh 1
  • Esmaeil Ghaderi 2
  • Danial Khalaj 3

1 faculty member of Allameh TabaTaba'i university

2 Associate Professor, Department of Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 tourism management،Allameh Tabataba’i University،tehran،iran

چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of knowing the motivational factors affecting the demand for literary tourism in Iran by using the theory of push and pull motivational factors, the ranking of the motivational factors affecting the demand for literary tourism, has been discussed.
This research is practical in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The structural equation modeling method was used to analyze the data. The main tool for data collection was a questionnaire. The questionnaire was distributed among the domestic and foreign literary tourists, using non-probability random sampling.
The results of the surveys showed that the driving factors, the highest average is related to psychological factors. Among the tensile factors, the highest average is associated to intangible factors. In general, psychological factors have the highest average and search factors, intangible factors, tangible factors, physical factors and social interactions have the next ranks respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation
  • . push factors
  • . pull factors
  • . demand
  • . literary tourism