نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر از نوع آمیخته، توصیفی-تحلیلی و در قالب مطالعات مقطعی است. در گام اول پژوهش از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته، شاخص‌های تاثیرگذار بر بازگشت گردشگران به بازارچه مرزی اینچه برون شناسایی و در طبقاتی قرار گرفتند و در گام دوم با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری مدل مفهومی پژوهش طراحی و ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی استخراج شد. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان، مسافران، صاحبان کسب و کار در بارارچه مرزی اینچه برون و کارشناسان و متخصصان دانشگاهی بودند که به منظور استخراج کدها و کشف شاخص‌های تاثیرگذار بر بازگشت گردشگران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی تا رسیدن به اشباع نظری در مجموع 21 مصاحبه انجام و در نرم‌افزار MAXQDA20 پیاده‌سازی و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل مفهومی بازگشت گردشگران می‌تواند منجر به افزایش نرخ بازگشت گردشگران شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the conceptual model of returning tourists based on the customer journey map theory

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Siahsarani Kojuri

Assistant Professor Department of Management and Economics, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran

چکیده [English]

the current research is of a mixed type, descriptive-analytical, and in the form of cross-sectional studies. In the first step of the research, through in-depth semi-structured interviews, the indicators influencing the return of tourists to the Inche Barun border market were identified and classified, and in the second step, a conceptual research model was designed and the influence-dependence matrix was extracted using interpretive structural modeling. . The statistical population of the research included customers, travelers, business owners in the Border market Inche Barun, and experts and academic specialists who, to extract codes and discover indicators affecting the return of tourists, using a random sampling method until reaching theoretical saturation, a total of 21 interviews. carried out and implemented in MAXQDA20 software and analyzed using the content analysis method. The results showed that the conceptual model of tourist return can lead to an increase in the return rate of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border market
  • Inche Broun
  • shopping trip experience
  • return of tourists