نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت گردشگری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجو دکتری مهندسی مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

این واقعیت که منابع مالی محدود بوده و تأثیرگذاری آن بر تعداد عملیات، غیرقابل انکار است؛ زیرا هیچ بخشی وجود ندارد که ارتباطی با عملیات مالی نداشته باشد. بنابراین، تخصیص صحیح دارایی‌های مالی جایگاه بسیار مهمی در تجارت مدرن به‌خصوص صنعت گردشگری به‌خود اختصاص داده است.  با توجه به جایگاه بخش اقامتگاه­ها در صنعت گردشگری، توجه به عملکرد مالی هتل‌ها حائز اهمیت می‌باشد. در مطالعه­ حاضر، پس از بررسی پیشینه تحقیق و نظرسنجی از متخصصان و خبرگان صنعت و دانشگاه، شاخص‌های مالی مرتبط با هتل‌های استان یزد، شناسایی و داده‌ها با استفاده از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﻫﻤﻴﺖـﻋﻤﻠﻜﺮد، تحلیل و پیشنهادﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ آن‌ها اراﺋﻪ ﺷﺪه است. نتایج نشان می‌دهد که از معیارهای شناسایی‌شده هیچ‌کدام در ناحیه بحرانی قرار ندارند. معیارهایی چون ریسک ورشکستگی مالی، رشد اقتصادی در سطح کلان، نرخ اشتغال، درآمد مستقیم از محل درآمد اصلی هتل، بهره‌وری نیروی انسانی هتل در کسب سود و ذخایر نقدی مانند پول نقد باید مورد توجه قرار گیرد و تلاش مدیران هتل‌ها باید در جهت حفظ وضعیت آن‌ها متمرکز شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing the Importance-Performance of Indicators Affecting the Financial Performance in Hotels of Yazd Province

نویسندگان [English]

 • Faeze sadat Mirfakhraddini 1
 • Milad Ebrahimi 2
 • Farzaneh Jandaghi ardakani 3

1 Member of the academic faculty of Yazd University

2 -Master of Financial Management, Yazd University

3 Doctoral student of financial management of Yazd University

چکیده [English]

In the economy, financial resources are critical. The fact that financial resources are limited and affect the number of operations is undeniable. All parts are related to financial operations. Therefore, correctly allocating financial assets is critical in modern business, especially tourism. Considering the location of the accommodation sector in the tourism industry, it is essential to pay attention to the financial performance of the hotels. In the present study, after examining the background of research and surveying industry and university experts, financial indicators related to hotels in Yazd Province have been identified, the data has been analyzed using the importance-performance matrix, and suggestions have been made to improve their situation. The results show that none of the criteria identified are in the critical area. Criteria such as the risk of financial bankruptcy, macro-economic growth, employment rates, direct income from the hotels primary income, the improvement of the hotel's human resources in making profits, and cash reserves such as cash it should be taken into account and hotel managers should focus on maintaining the status of these criteria.
Introduction
Iran’s economy is a single-product economy that relies on oil revenues. Therefore, the tourism industry is one of the sectors that can contribute to eliminating a single-product economy based on mineral resources (Khoshnevis Yazdi et al., 2017). The hotel sector is also essential to the tourism industry, significantly contributing to countries’ economic growth (Babajee et al., 2020). However, little attention has been paid to the performance criteria for improving the hotel’s performance (Bangchokdee & Mia, 2016). Therefore, managers in this industry should use the necessary management tools to ensure better results and prevent poor performance (Arasli, 2012). Generally, the company’s performance consists of operational, financial, and organizational performance (Zhang et al., 2021). Therefore, considering the importance of the hotel sector in the tourism industry and the growing trend of the tourism industry in Iran, paying attention to the performance of hotels, especially financial performance and financial indicators affecting hotels, can improve hotel efficiency. It also helps hotel managers increase the financial performance of their hotel management by identifying and analyzing the performance of indicators that affect the financial performance of hotels and making them financially efficient in the hotel sector. Therefore, it is essential to identify and analyze the indicators that affect the financial performance of hotels.
Materials and Methods
The primary purpose of the research is to identify the indicators that affect the financial performance of hotels and classification and determine their relative importance in the hotel industry of Yazd Province. The scope of this research is Yazd Province hotels. This article consists of two sections: In the first stage, by studying the background of the research and survey of experts, indicators expected to affect the financial performance of the hotels were identified. In the second stage of the research, a questionnaire was made available to the respondents to measure the importance of each factor and their performance in hotels. Then, the relative importance of the indicators was determined using the performance-importance analysis method.
Discussion and Results
The results of this research showed that first, by studying the background of research and survey of experts, financial criteria in the hotel industry are in six general categories, which include risk index, efficiency-activity, economic, debt, profitability, and liquidity, which hotel owners should always consider. Also, to identify effective criteria for improving hotel performance, criteria can be divided into four groups:
Group 1: Criteria in the critical area have no criteria in this area.
Group 2: Factors in the low-priority area include liquidity from the source of investment and the risk of non-receipt of claims.
Group 3: Criteria in the reduced area include the risk of exchange rate fluctuations, the risk of instability in the price of hotel equipment, quick response to competitive changes and market changes, the effect of assets on hotel revenues, gross domestic product, capital financing from debt, hotel debt financing, tax, low-interest facilities, profits from indirect income from the local, except for the primary operations of the hotel, capital growth, liquidity from current accounts and lateral investment.
Group 4: Criteria for ​​continuity of high status, including the risk of financial bankruptcy, macroeconomic growth, employment rates, direct income from hotel income (room rental), improvement of hotel human resources in making profits, and cash reserves.
Conclusions
The research findings aim to boost hotels, policymakers, and decision-makers to promote the growth of the hotel industry by facilitating the arrival of foreign tourists, encouraging domestic people to travel, and eliminating economic barriers. Hiring a highly efficient, skilled workforce and solving the liquidity shortage in managed hotels is also a solution. In addition, hotel managers should be able to improve and expand their business by creating investment opportunities for hotels. Also, the risk of exchange rate fluctuations and instability in the price of hotel equipment are of low importance. In addition, the rapid response to competitive changes and market changes in hotels in Yazd province is of low importance, which can be attributed to the need for more competitiveness of the hotel industry in Yazd Province

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial indicators
 • financial performance
 • Hotel Industry
 • importance-performance Analysis
 1. اسعدی، میرمحمد، آذر، عادل، نقوی، سید علی (1396). سنجش و تحلیل کیفیت خدمات هتل‌های سنتی با استفاده از ابزار تحلیل اهمیت-عملکرد از دیدگاه گردشگران داخلی (مورد مطالعه: هتل‌های سنتی منتخب استان یزد). مطالعات مدیریت گردشگری، 12(39)، 1-26. https://doi.org/10.22054/tms.2017.14822.1421
 2. جعفری، سلیل، گرکز، منصور، سعیدی، پرویز، معطوفی، علیرضا (1400). بررسی اثرات رفاه ذهنی و شفافیت مالی بر تمایل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، 12(3)، 169-189. DOI: 10.22103/jak.2021.16313.3308
 3. حیدرپور، فرزانه، قرنی، محمد (1394). تأثیر حسابداری زیست‌محیطی بر شاخص‌‎های مالی و عملیاتی شرکت‌های تولیدی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(26)، 39-50.
 4. زحمتکش سردوراهی، مهدیه، برومندزاد، یاسمین، غریب‌زاده، جواد، سیادتان، محمد، آردیان، آرام (1400). تحلیل نقش بازاریابی در برند صنعت هتلداری با رویکرد ترکیبی نگاشت‌‌شناختی فازی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی. گردشگری و توسعه، 10(2)، 55-66. DOI: 10.22034/jtd.2020.224752.2007
 5. زندیه، زهره، صفری، سعید، یزدانی، ناصر و قاضی‌زاده، مصطفی (2018). ارائه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 8(32)، 19-36.
 6. شفیعی، مرتضی، فخر، میلاد (1398). ارزیابی عملکرد هتل‌های وابسته به شهرداری شیراز در راستای ارتقای صنعت گردشگری. مطالعات مدیریت گردشگری، 14(46)، 283-308. https://doi.org/10.22054/tms.2019.10435
 7. ضرغام بروجنی، حمید، ابراهیمی، مهدی، میرفخرالدینی، فائزه السادات (2013). ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتل‎ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن فازی، مطالعه موردی: هتل‎های منتخب استان یزد. مطالعات مدیریت گردشگری، 8(22)، 31-72. https://tms.atu.ac.ir/article_1139_c13fa95bf2d4c54b4b6e0c37260da204.pdf
 8. فروغی‎نسب، محمد، صراف، فاطمه، نجفی‎مقدم، علی (2021). ابعاد مسئولیت اجتماعی و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی شرکت‎ها. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 13(50)، 81-98. https://doi.org/10.22034/iaar.2021.134612
 9. مجیدی‌فر، محمدمسعود، زاهدی، شمس السادات، جعفری، عزیزاله، هاشمی، سیدسعید (1400). شناسایی و اولویت‎بندی شاخص‌های ارزیابی توانمندی فناورانه در صنعت هتلداری، مطالعه موردی: هتل‎های زنجیره‎ای پارسیان تهران. مطالعات مدیریت گردشگری، 16(53)، 73-107. DOI: 10.22054/tms.2021.52120.2310
 10. محمدی، مصطفی، میرتقیان رودسری، سید محمد، صالحی، صادق (1395). شایستگی‌های فردی منابع انسانی و وفاداری کُنشی میهمانان در هتل‌های چهار ستاره استان مازندران. مطالعات مدیریت گردشگری، 11(35)، 63-84. DOI: 10.22054/tms.2017.7080
 11. نخعی، حبیب‌اله، یعقوبی، مصطفی، وحیدرزاده، سعیده (1400). مروری جامع بر معیارهای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد مالی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 10(37)، 73-94. DOI: 10.22034/iaas.2021.131417
 12. نمازی، محمد، شاکری، یاسر (1400). تأثیر دارایی‌‌های نامشهود بر عملکرد مالی شرکت‌‌ها و نقش میانجی‌‌گری چسبندگی هزینه‌‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 9(2)، 47-76. DOI: 10.22108/amf.2021.118666.1453
 13. یافتیان، مهرناز، صادقی، سمیه (1398). بررسی رابطه غیرخطی بین افشا و عملکرد مالی با تمرکز بر نقش مدیریت سود: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار ایران. پژوهش های تجربی حسابداری، 9(4)، 327-340. DOI: 10.22051/jera.2019.20150.2022
 14. بقایی‎نیا، فاطمه، شاکراردکانی، محمد، امراللهی بیوکی، ناهید، بهجتی‎اردکانی، علی (2021). واکاوی عوامل مؤثر در برندسازی داخلی هتل‎های منتخب شهر یزد با رویکرد کیفی. مطالعات مدیریت گردشگری، 16(55)، 41-77. https://doi.org/10.22054/tms.2021.58241.2476
 15. حسنوند، سمیه، خداپناه، مسعود (1393). تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه: دو رویکرد پانل ایستا و پانل پویا. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 2(6)، 87-102. https://www.magiran.com/paper/1346055
 16. حسینی‌زاده هرات، زهرا، معین‎الدین، محمود، حیرانی، فروغ (1399). طراحی و ارزیابی مدل رفتارهای سبز و عملکرد مالی در هتل‎های شهر یزد. حسابداری مدیریت، 13(47)، 53-70. https://jma.srbiau.ac.ir/article_17567_7a6c36a3c0f2a61e81d52c2ecc239d98.pdf
 17. زارعی‌متین، حسن، سیدجوادین، سید رضا، رحیم‌پور، علی، باقری، مسلم (1391). تبیین مسائل صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 6(1)، 73-106. https://doi.org/10.30497/smt.2012.1024
 18. رستگار، عباسعلی، سبک‎رو، مهدی، ملکی مین‎‌باش‌زرگاه، مرتضی، باقری قره بلاغ، هوشمند (1398). تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست‌محیطی کارکنان هتل. فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، 14.
 19. کروبی، مهدی، میرفخرالدینی، فائزه السادات (1397). اولویت‎بندی معیارهای مدیریت عملکرد سازمانی برای صنعت هتلداری براساس رویکرد تلفیقی دلفی فازی و برنامه‌ریزی ترجیحی فازی لگاریتمی(LFPP). گردشگری و توسعه، 7(1)، 41-60. https://www.itsairanj.ir/article_63593_76ab3c1308be52f74131cfd0ea4a3388.pdf
 20. میرزایی، حسین، جلیلی، ساناز (1390). تأثیر توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی (مقایسه ایران و کشورهای منتخب). اقتصاد مالی، 5(15)، 73-92.
 21. محمودی‎میمند، مرتضی، کتابی، سعیده، کنجکاومنفرد، امیررضا (1395). واکاوی کارایی و عملکرد بخش هتلداری استان یزد در صنعت گردشگری با استفاده از تحلیل رابطه خاکستری. گردشگری و توسعه، 5(3)، 25-40. https://doi.org/10.22034/jtd.2020.110373
 22. نجفی‎مقدم، علی (1396). تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه با استفاده از دو مدل برایان کلارک و فولک اندرووانگ. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(33)، 153-182.
 23. Álvarez Gil, M. J., Burgos Jiménez, J., & Céspedes Lorente, J. J. (2001). An analysis of environmental management, organizational context and performance of Spanish hotels. Omega, 29(6), 457-471. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0305-0483(01)00033-0
 24. Arasli, H. (2012). Towards business excellence in the hospitality industry: A case for 3-, 4-, and 5-star hotels in Iran. Total Quality Management & Business Excellence, 23(5-6), 573-590. https://doi.org/10.1080/14783363.2012.669539
 25. Asadi, S., OmSalameh Pourhashemi, S., Nilashi, M., Abdullah, R., Samad, S., Yadegaridehkordi, E., Aljojo, N., & Razali, N. S. (2020). Investigating influence of green innovation on sustainability performance: A case on Malaysian hotel industry. Journal of Cleaner Production, 258, 120860. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120860
 26. Babajee, R. B., Seetanah, B., & Nunkoo, R. (2020). The determinants of hotel financial performance: an intellectual capital perspective. Journal of Hospitality Marketing & Management, 29(8), 1008-1026. https://doi.org/10.1080/19368623.2020.1703870
 27. Bacon, D. (2003). Bacon, D.R. (2003). A comparison of approaches to importance/performance analysis. International Journal of Market Research, 45(1), 55-71. International Journal of Market Research, 45, 55-71.
 28. Becerra-Vicario, R., Ruiz-Palomo, D., Fernández-Miguélez, S. M., & Gutiérrez-Ruiz, A. M. (2022). Examining the effects of hotel reputation in the relationship between environmental performance and hotel financial performance. Journal of Hospitality and Tourism Management, 53, 10-20. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.08.012
 29. Cao, F., Zhang, Y., & Zhang, J. (2021). Carbon tax, economic uncertainty and tourism: A DSGE approach. Journal of Hospitality and Tourism Management, 49, 494-507.
 30. Chanyasak, T., Koseoglu, M. A., King, B., & Aladag, O. F. (2022). Business model adaptation as a strategic response to crises: navigating the COVID-19 pandemic. International Journal of Tourism Cities, 8(3), 616-635. https://doi.org/10.1108/IJTC-02-2021-0026
 31. Chen, M.-H. (2010). The economy, tourism growth and corporate performance in the Taiwanese hotel industry. Tourism Management, 31(5), 665-675. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.07.011
 32. Chu, R. K. S., & Choi, T. (2000). An importance-performance analysis of hotel selection factors in the Hong Kong hotel industry: a comparison of business and leisure travellers. Tourism Management, 21(4), 363-377. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00070-9
 33. Diaz, J. F. T., & Kien, D. T. (2019). Tourism Finance: Investing and Financing in Sustainable Tourism. Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA, 6(2), 72-77.
 34. Dogru, T., McGinley, S., & Kim, W. G. (2020). The effect of hotel investments on employment in the tourism, leisure and hospitality industries. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(5), 1941-1965. https://doi.org/10.1108/IJCHM-11-2019-0913
 35. Farhan, N. H., Almaqtari, F. A., Hazaea, S. A., & Al-Ahdal, W. M. (2023). The moderating effect of liquidity on the relationship between sustainability and firms' specifics: Empirical evidence from indian manufacturing sector. Heliyon, 9(4).
 36. Jagels, M. G. (2006). Hospitality management accounting. John wiley and sons.
 37. Khoshnevis Yazdi, , Homa Salehi, K., & Soheilzad, M. (2017). The relationship between tourism, foreign direct investment and economic growth: evidence from Iran. Current Issues in Tourism, 20(1), 15-26. https://doi.org/10.1080/13683500.2015.1046820
 38. Kim, S. Y. (2018). Predicting hospitality financial distress with ensemble models: the case of US hotels, restaurants, and amusement and recreation. Service Business, 12(3), 483-503.
 39. Kotāne, I. (2015a). Evaluating the importance of financial and non-financial indicators for the evaluation of company’s performance. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 37, 80-94.
 40. Kotāne, I. (2015b). USE OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL INDICATORS IN EVALUATION OF COMPANY’S PERFORMANCE.
 41. Lahouirich, M. , Oulfarsi, S., Eddine, A. S., Sakalli, H. E. B., & Boutti, R. (2022). From financial performance to sustainable development: A great evolution and an endless debate. Financial Markets, Institutions and Risks.
 42. Masoumi, M., Ebadi Fard Azar, F., RezaPour, A., & Mehrara, M. (2019). Economic and non-economic determinants of Iranian pharmaceutical companies’ financial performance: an empirical study. BMC health services research, 19(1), 1-13.
 43. Meiryani, Huang, S. M., Soepriyanto, G., Jessica, Fahlevi, M., Grabowska, S., & Aljuaid, M. (2023). The effect of voluntary disclosure on financial performance: Empirical study on manufacturing industry in Indonesia. Plos one, 18(6), e0285720.
 44. Mejia, C., Bąk, M., Zientara, P., & Orlowski, M. (2022). Importance-performance analysis of socially sustainable practices in U.S. restaurants: A consumer perspective in the quasi-post-pandemic context. International Journal of Hospitality Management, 103, 103209. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103209
 45. Naibei, E. C., Akuku, C., & Kimutai, G. K. (2021). Effect of Financial Controls on Organizational Performance of Selected County Governments in Western Kenya. The International Journal of Business & Management.
 46. Nisar, Q. A., Haider, S., Ali, F., Jamshed, S., Ryu, K., & Gill, S. S. (2021). Green human resource management practices and environmental performance in Malaysian green hotels: The role of green intellectual capital and pro-environmental behavior. Journal of Cleaner Production, 311, 127504. https://org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127504
 47. Panno, A. (2020). Performance measurement and management in small companies of the service sector; evidence from a sample of Italian hotels. Measuring Business Excellence, 24(2), 133-160. https://doi.org/10.1108/MBE-01-2018-0004
 48. Qin, Z., Liu, T., Yu, X., & Yang, L. (2023). Will the negative psychological perceptions of investors reduce platform liquidity? Evidence from China’s online loans. Plos one, 18(10), e0292158.
 49. Sampson, S. E., & Showalter, M. (1999). The Performance-Importance Response Function: Observations and Implications. The Service Industries Journal, 19(3), 1-25. https://doi.org/10.1080/02642069900000027
 50. Sardo, F., Serrasqueiro, Z., & Alves, H. (2018). On the relationship between intellectual capital and financial performance: A panel data analysis on SME hotels. International Journal of Hospitality Management, 75, 67-74. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.03.001
 51. , S. (2022). Corporate Social Responsibility and Financial Performance - A Literature Review. INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT.
 52. Son, S., & Kim, J. (2022). Environment, Social, and Governance Performance and Financial Performance With National Pension Fund Investment: Evidence From Korea. Frontiers in Psychology, 13, 893535.
 53. Úbeda-García, M., Claver-Cortés, E., Marco-Lajara, B., & Zaragoza-Sáez, P. (2021). Corporate social responsibility and firm performance in the hotel industry. The mediating role of green human resource management and environmental outcomes. Journal of Business Research, 123, 57-69. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.055
 54. Világi, R., Konečný, M., & Ruschak, M. L. (2022). Impact of selected financial indicators on a company's reputation. Entrepreneurship and Sustainability Issues.
 55. Xia, J., Wu, Z., Zhang, R., Chen, X., & Zhang, R. (2022). Shareholder personal risk and firm risk: An empirical analysis of share pledges and firm debt policies. Frontiers in Psychology, 13, 1010162.
 56. Yerdelen Tatoglu, F., & Gul, H. (2020). Analysis of tourism demand using a multi-dimensional panel gravity model. Tourism Review, 75(2), 433-447. https://doi.org/10.1108/TR-05-2019-0147
 57. Zarei Matin, H., Seyedjavadein, S. R., Rahimpour, , & Bagheri, M. (2012). Explaining I.R. of Iran’s Tourism Industry Challenges. Strategic Management Thought, 6(1), 73-106. https://doi.org/10.30497/smt.2012.1024
 58. Zhang, D., & Xie, J. (2023). Influence of Tourism Seasonality and Financial Ratios on Hotels’ Exit Risk. Journal of Hospitality & Tourism Research, 47(4), 714-733. https://doi.org/10.1177/10963480211016038
 59. Zhang, D., Xie, J., & Sikveland, M. (2021). Tourism seasonality and hotel firms’ financial performance: evidence from Norway. Current Issues in Tourism, 24(21), 3021-3039. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1857714