نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی نگرش ساکنان منطقه به گردشگری و عوامل تأثیرگذار بر این  نگرش بر مبنای نظریه تبادل اجتماعی می‌باشد. پژوهش حاضر به بررسی نگرش و حمایت ذی‌نفعان از گردشگری پرداخته است. از لحاظ روش تحقیق، این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی و کاربردی است که از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده و به روش علی ارتباطی و تحلیل ماتریس کواریانس- واریانس انجام شده است. از نظر شیوه جمع‌آوری و دریافت اطلاعات، این تحقیق در حوزه مطالعات میدانی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش، سرپرست خانوارها (مردم محلی) در روستاهای استان آذربایجان شرقی در ایران بودند. با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده از سازمان‌های متولی گردشگری روستایی استان آذربایجان شرقی مانند سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نیز مشاهده و بررسی میدانی، تعداد 20 روستا به‌عنوان روستای نمونه انتخاب شدند که تعداد کل خانوار این روستاها برابر با 4669 برآورد شد. با استفاده از رابطه کوکران، تعداد 355 نفر سرپرست خانوار به‌عنوان نمونه آماری مطالعه از مردم محلی انتخاب گردیدند. در این مطالعه از روش نمونه­گیری چند مرحله‌ای استفاده شد. بر این اساس، ابتدا به انتخاب روستاهای مورد مطالعه از مناطق روستایی استان آذربایجان شرقی با در نظرگرفتن یکسری از ویژگی‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده از جمله دارا بودن آثار ثبت شده ملی و جهانی، دارا بودن بافت سنتی و یا سبک معماری خاص یا مراسم فرهنگی تعریف‌شده در زمان خاص و... پرداخته شد. تعداد 20 روستا به‌عنوان روستاهای نمونه انتخاب شدند و سپس از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب استفاده گردید و در مرحله نهایی از طریق استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به سرپرست خانوار به‌صورت حضوری مراجعه و اطلاعات لازم جمع‌آوری و پرسشنامه تکمیل گردید. جهت تعیین روایی ابزار اندازه­گیری از میانگین واریانس استخراج شده[1] استفاده گردید و نتایج نشان‌دهنده روایی ابزار اندازه­گیری بود (97/0-74/0). به‌منظور تعیین میزان پایایی ابزار تحقیق، از پایایی ترکیبی استفاده شد و نتایج  نشان­دهنده پایایی ابزار اندازه­گیری بود (99/0-93/0). نتایج نظرات ساکنان محلی در خصوص روابط علی بین متغیرهای توسعه گردشگری حاکی از این بود که رابطه علی مثبت و معنی­داری بین منفعت شخصی و درک تأثیرات مثبت گردشگری، بین منفعت شخصی و رضایت، بین درک تأثیرات مثبت گردشگری و رضایت، بین درک تأثیرات مثبت گردشگری و حمایت از توسعه گردشگری، بین رضایت و حمایت از توسعه گردشگری وجود داشته است. رابطه علی منفی و معنی­داری بین منفعت شخصی و درک تأثیرات منفی گردشگری، درک تأثیرات منفی گردشگری و رضایت، بین درک تأثیرات منفی و حمایت از توسعه گردشگری وجود داشته است. نتایج مطالعه، ضمن تأیید نظریه تبادل اجتماعی مشخص کرد که چه ساختارهایی در حمایت از توسعه گردشگری دخیل می‌باشند که می‌بایست در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a Structural Model for the Development of Rural Tourism in East Azerbaijan Province from the Perspective of Residents with the Approach of Social Exchange Theory

نویسنده [English]

 • Fatemeh Kazemiyeh

Associate Professor Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the attitude of the residents of the region towards tourism and the factors affecting this attitude based on the theory of social exchange. The present study has investigated the attitude and support of the beneficiaries of tourism. In terms of the research method, this study is a descriptive-correlation and applied type of research that uses structural equation modeling and has been carried out using the causal-relational method and covariance-variance matrix analysis. In terms of the method of collecting and receiving information, this research is in the field of field studies. The statistical population of the research was the heads of households (local people) in the villages of East Azerbaijan province in Iran. According to the investigations carried out by the organizations in charge of rural tourism in East Azerbaijan Province, such as the Tourism and Cultural Heritage Organization and the Islamic Revolution Housing Foundation, as well as field observations, 20 villages were selected as sample villages, and the total number of households in this the number of villages was estimated to be 4669. Using Cochran's relationship, the number of 355 heads of households from local people was selected as the statistical sample of the study. In this study, a multi-stage sampling method was used. Based on this, first of all, the studied villages were selected from the rural areas of East Azarbaijan province, taking into account a series of defining characteristics and indicators, including the presence of national and international registered works, the presence of a traditional texture, or a special architectural style, or a cultural ceremony. A number of 20 villages were selected as sample villages, and then a stratified sampling method with proportional allocation was used. In the final stage, through the use of a simple random sampling method, the head of the household was visited in person, the necessary information was collected, and the questionnaire was completed. Became Average Variance Extracted (AVE) was used to determine the validity of the measurement tool. The results showed the validity of the measurement tool (0.74-0.97). Composite reliability was used to determine the reliability of the research tool. The results showed the reliability of the measurement tool (0.93-0.99). The results of residents' opinions about causal relationships between tourism development variables indicated that a positive and significant causal relationship between personal benefit and understanding the positive effects of tourism, between personal benefit and satisfaction, between understanding the positive effects of tourism and satisfaction, between understanding There have been positive effects of tourism and support for tourism development, between satisfaction and support for tourism development. There is a negative and significant causal relationship between personal benefit and understanding the negative effects of tourism, understanding the negative effects of tourism, and satisfaction between understanding the negative effects and supporting the development of tourism. The results of the study, while confirming the theory of social exchange, determined what structures in support of tourism development should be considered in tourism development planning.
Introduction
The participation of people in society is often considered one of the most necessary factors in national development. Also, in the matter of tourism, the support and participation of the local community are very decisive in the field of destination management planning and achieving written planning so that both the host community and the guest community are completely satisfied. Based on this, the support and participation of the host community in the sustainable development of tourism is important and necessary. In line with the development of tourism in different destinations, the way of life of the host community may be affected by structural changes in the tourism industry. Factors such as changes in the local economy, social changes, cultural changes, and environmental changes in a tourism destination can be mentioned in the results of tourism development. Therefore, planning for tourism in rural areas should be based on the goals and priorities of the residents.
Materials and Methods
The main purpose of this study was to investigate the attitude of the residents of the region towards tourism and the factors affecting this attitude based on the theory of social exchange. The present study has investigated the attitude and support of the beneficiaries of tourism. In terms of the research method, this study is a descriptive-correlation and applied type of research that uses structural equation modeling and has been carried out using the causal-relational method and covariance-variance matrix analysis. In terms of the method of collecting and receiving information, this research is in the field of field studies. The statistical population of the research was the heads of households (local people) in the villages of East Azerbaijan province in Iran. According to the investigations carried out by the organizations in charge of rural tourism in East Azerbaijan Province, such as the Tourism and Cultural Heritage Organization and the Islamic Revolution Housing Foundation, as well as field observations, 20 villages were selected as sample villages, and the total number of households in this the number of villages was estimated to be 4669. Using Cochran's relationship, the number of 355 heads of households from local people was selected as the statistical sample of the study. In this study, a multi-stage sampling method was used. Based on this, first of all, the studied villages were selected from the rural areas of East Azarbaijan province, taking into account a series of defining characteristics and indicators, including the presence of national and international registered works, the presence of a traditional texture, or a special architectural style, or a cultural ceremony. A number of 20 villages, were selected as sample villages and then a stratified sampling method with proportional allocation was used. In the final stage, through the use of a simple random sampling method, the head of the household was visited in person, the necessary information was collected, and the questionnaire was completed. Became Average Variance Extracted (AVE) was used to determine the validity of the measurement tool. The results showed the validity of the measurement tool (0.74-0.97). Composite reliability was used to determine the reliability of the research tool. The results showed the reliability of the measurement tool (0.93-0.99).
Discussion and Results
The opinions of residents regarding causal relationships between tourism development variables indicate that:

 There has been a positive and significant causal relationship between personal benefit and understanding the positive effects of tourism.
 There has been a negative and significant causal relationship between personal benefit and understanding the adverse effects of tourism.
A positive and significant causal relationship has existed between personal benefit and satisfaction.
4There has been a positive and significant causal relationship between understanding the positive effects of tourism and satisfaction.
 There has been a negative and significant causal relationship between understanding the adverse effects of tourism and satisfaction.
6. A positive and significant causal relationship has existed between understanding tourism’s positive effects and supporting tourism’s development.
7. There has been a positive and significant causal relationship between satisfaction and support for tourism development.
A negative and significant causal relationship has existed between understanding the adverse effects and supporting tourism development.

Conclusions
While confirming the theory of social exchange, the study’s results determined what structures are included in supporting the development of tourism that should be considered in planning the development of tourism. Overall, this study confirms the relationship between personal benefit from tourism and residents' understanding of the effects of tourism and their support for tourism development in the study area, and residents have a great desire to get involved and participate in tourism development programs. Promoting positive effects, reducing adverse effects, and educating of the local community can significantly affect their attitude and increase their support for tourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Support
 • Tourism Effects
 • Rural Areas
 • Structural Equation Model
 • Social Exchange Theory
 1. سعیدا اردکانی، سعید (1382). کاربرد مفاهیم چرخه عمر گردشگری و ظرفیت تحمل­پذیری در توسعه گردشگری. فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 2، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.dor:20.1001.1.23223294.1382.1.2.3.1
 2. تقوایی، مسعود، تقدیسی، احمد، پیری، سیامک (1391). تحلیلی بر نگرش جامعه میزبان به اثرات اجتماعی - فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو. برنامه ریزی فضایی، 1، 140-121. dor: 1001.1.22287485.1391.2.1.7.7
 3. رکن­الدین‌افتخاری، عبدالرضا، مهدوی، داوود (1385). راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان کوچک. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 2 (10)، 30-1.
 4. شماعی، علی، موسی­وند، جعفر (1390). سطح­بندی شهرستان­های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت­­های گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS و AHP. مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، 10، 40-23.
 5. عزمی، آئیژ، ایمانی، بهرام، محمدجانی، مرتضی (1389). دیدگاه ساکنان روستای وکیل‌آباد نسبت به سودمندی گردشگری برای مردم محلی. جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، شماره 4.dor: 1001.1.20085362.1389.21.4.7.7
 6. علیقلی­زاده فیروزجایی، ناصر، قدمی، مصطفی، رمضان‎زاده لسبویی، مهدی (1389). نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی، نمونه مورد مطالعه: دهستان کلیجان، شهرستان تنکابن. پژوهش­های جغرافیای انسانی (پژوهش­های جغرافیایی)، 42 (71)، 48-35.
 7. کلانتری، خلیل (1388). مدل­سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی - اقتصادی (با برنامه LISREL و SIMPLIS). چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ صبا. 
 8. هومن، حیدرعلی (1385). تحلیل داده­های چندمتغیری در پژوهش رفتاری. تهران: موسسه انتشارات پیک فرهنگ، چاپ دوم.
 9. Alam, M. S., & Paramati, S. R. (2016). The impact of tourism on income inequality in developing economies: Does the Kuznets curve hypothesis exist? Annals of Tourism Research, 61, 111–126. https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.09.008
 10. Andereck, K. L., & Vogt, C. A. (2000). The Relationship between Residents Attitudes toward Tourism and Tourism Development Options. Journal of Travel Research, 39 (1), 27-36.
 11. Andrades, L., & Dimanche, F. (2017). Destination competitiveness and tourism development in Russia: Issues and challenges. Tourism Management, 62, 360–376. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.05.008
 12. Bachleitner, R., & Zins, A. (1999). Cultural Tourism in Rural Communities: The Resident Perception. Journal of Business Research, 44(3), 199–209.
 13. Bender, M. Y., Deng, J., Selin, S., Arbogast, D., & Hobbs, R. A. (2008). Local Residents Attitudes Toward Potential Tourism Development: The Case of Ansted West Virginia, Presented in the 2008 Northeastern Recreation Research Symposium.
 14. Blank, U. (1989). The Community Tourism Industry Imperative; the Necessity, the Opportunities, Its Potential, Venture Publishing, State College, PA.
 15. Bull, C., & Lovell, J. (2007). The Impact of Hosting Major Sporting Events on Local Residents: An Analysis of the Views and Perceptions of Canterbury Residents in Relation to the Tour de France 2007. Journal of Sport and Tourism, 12: 229-248.
 16. , Joseph. S. (2000). An Investigation of Urban Residents Loyalty to Tourism. Journal of Hospitality and Tourism Research, 24 (1): 5-19.
 17. Cheng, S. (2010). Business cycle, industrial composition, or regional advantage? A decomposition analysis of new firm formation in the United States. The Annals of Regional Science, 47(1), 147–167. https://doi.org/10.1007/s00168-009-0361-0
 18. Cooke, K. (1980). Guidelines for Socially Appropriate Tourism Development in British Columbia. Journal of Travel Research, 21 (1).
 19. Dogru, T., & Sirakaya-Turk, E. (2017). Engines of tourism’s growth: An examination of the efficacy of shift-share regression analysis in South Carolina. Tourism Management, 58, 205–214. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.10.021
 20. El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really Halal? Tourism Management Perspectives, 19, 124–130. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013
 21. Gartner, W. C. (1989). Tourism Image: Attribute Measurement of State Tourism Products Using Multidimensional Scaling Techniques, Journal of Travel Research, 28 (2): 16-20.
 22. Greenwood, D. J. (1989). Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Commodization. the Anthropology of Tourism, 171-186.
 23. Gursoy, D., Chi, C. G., & Dyer, P. (2009). An Examination of Locals’ Attitudes. Annals of Tourism Research, pp. 36, 723–726.
 24. Gursoy, D., & Kendall, K. W. (2006). Hosting Mega Events: Modeling Locals Support. Annals of Tourism Research, 33 (3), 603-623.
 25. Gursoy, D., & Rutherford, D. (2004). Host Attitudes toward Tourism. An Improved Structural Model. Annals of Tourism Research, pp. 31, 495–516.
 26. Jackson, M. S., & Inbakaran, R. J. (2006). Evaluating Residents Attitudes and Intentions to Act Towards Tourism Development in Regional Victoria, Australia. International Journal of Tourism Research, 355-366.
 27. Jurowsky, C., & Gursoy, D. (2004). Distance Effects on Residents’ Attitudes toward Tourism. Annals of Tourism Research, 31: 296–312.
 28. Kim, K. (2002). The effects of tourism impact upon quality of life of residents in the community, Dissertation submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for their degree of doctor of philosophy.
 29. Ko, D.W., & Stewart, W.P. (2002). A Structural Equitation Model of Residents Attitudes for Tourism Development. Tourism Management, 23, 521-530.
 30. Lankford, S. V., & Howard, D. R. (1994). Developing a Tourism Impact Attitude Scale. Annals of Tourism Research, 21 (1), 121-139.
 31. Lee, C. C., & Chang., C. P. (2008). Tourism Development and Economic Growth: A Closer Look at Panels. Tourism Management, 29: 180-192.
 32. Lindberg, K., & Johnson, R. L. (1997). The Economic Values of Tourism’s Social Impacts. Annals of Tourism Research, 24, 90-116.
 33. Manyara, G., & Jones, E. (2007). Community-based Tourism Enterprises Development in Kenya: An Exploration of Their Potential as Avenues of Poverty Reduction. Journal of Sustainable Tourism, 15, 628-644.
 34. McCool, S. F., & Martin, S. R. (1994). Community Attachment and Attitudes toward Tourism Development. Journal of Travel Research, 32 (3), 29-34.
 35. Milman, A., & Pizam, A. (1988). Social Impacts of Tourism in Central Florida. Annals of Tourism Research, 15 (2): 191-204.
 36. Nicholas, L. N., Thapa, B., & KO, Y. J. (2009). Residents’ Perspectives of a World Heritage Site. Annals of Tourism Research, pp. 36: 390–412
 37. Njoroge, J. M. (2014). An enhanced framework for regional tourism sustainable adaptation to climate change. Tourism Management Perspectives, 12, 23–30. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2014.06.002
 38. Nunkoo, R., & Gursoy, D. (2011). Residents’ Support for Tourism: An Identity Perspective. Annals of Tourism Research, 39 (1): 243–268.
 39. Nyaupane, G. P., Morais, D. B., & Dowler, L. (2006). The Role of Community Involvement and Number/type of Visitors on Tourism Impacts: A Controlled Comparison of Annapurna, Nepal and Northwest Yunnan, China. Tourism Management, 27 (6).
 40. Osti, L., Gabriel, J., & Faccioli, M. (2009). Residents’ Perception and Attitudes Towards Tourism Impacts: A Case Study of the Small Rural Community of Folgaria (Trentino – Italy). Competence Centre in Tourism Management and Tourism Economics (TOMTE), 1-9.
 41. Palliyaguruge, k., & Chandralal, L. (2010). Impacts of Tourism and Community Attitude towards Tourism: A Case Study in Sri Lanka. South Asian Journal of Tourism and Heritage, 3 (2), 41-49.
 42. Pappas, N. (2008). City of Rhodes: Residents’ Attitudes toward Tourism Impacts and Development, Anatolia. an International Journal of Tourism and Hospitality Research, 19 (1), 51-70.
 43. Perdue, R. R., Long, P. T., & Kang, Y. S. (1999). Boomtown Tourism and Resident Quality of Life: The Marketing of Gaming to Host Community Residents. Journal of Business Research, 44 (3), 165-177.
 44. Pizam, A., & Pokela, J. (1978). Businessmen and Residents Perceptions of Tourism’s Impacts: Analysis and Implications for Tourism Policy Making. Journal of the School of Business Administration, Mugala, Turkey, 1 (3).
 45. Sebele, L. S. (2010). Community-Based Tourism Ventures, Benefits, and Challenges: Khama Rhino Sanctuary Trust, Central District, Botswana. Tourism Management, 31, 136-146.
 46. Simpson, M. C. (2008). Community Benefit Tourism Initiatives: A Conceptual Oxymoron? Tourism Management, 29: PP. 1-18
 47. Urowski, C., Uysal, M., & Williams, R. D. (1997). A theoretical Analysis of Host Community Resident Reactions to Tourism. Journal of Travel Research. 36 (2): 3-11.
 48. Var, T., Kendall, K. W., & Tarakcioglu, E. (1985). Resident Attitudes Tourists in a Turkish Resort Town. Annals of Tourism Research, 12 (4), 652-658.
 49. Vargas-sanchez, A., Porras-Bueno, N., & Plaza-Mejia, M. (2011). Explaining Resident’s Attitudes to Tourism, Is a Universal Model Possible? Annals of Tourism Research, 38 (2), 460-480.
 50. Yoon, Y., Gursoy, D., & Chen, J. S. (2001). Validating a Tourism Development Theory with Structural Equation Modeling. Tourism Management, 22 (4), 363-372.
 51. Yutyunyong, T. (2009). The Integration of Social Exchange Theory and Social Representations Theory, a New Perspective on Residents Perception Research, 18th Annual CAUTHE Conference, Fremantle, Australia, 1-20