نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه اولو، فنلاند

چکیده

گردشگران در هنگام سفر، بدنبال کسب تجربیات بیادماندنی هستند و اغلب تصمیمات آن‌ها تحت تاثیر همین تجربیاتی که از مقصد کسب کرده‌اند، قرار میگیرد. ازاین‌رو با هدف استخراج تجربیات بیادماندنی گردشگران از مقاصد روستایی از رویکرد شناختی زیمت استفاده شد. براساس اشباع نظری با 35 نفر از گردشگرانی که به روستاهای گردشگری شهرستان‌های مشهد، نیشابور و طرقبه‌شاندیز سفر کرده و درگیری ذهنی بیشتر از 83 با این مقاصد داشتند، مصاحبه صورت‌گرفت. به طورکلی 9 سازه پایه و 11 سازه نهایی استخراج گردید، پرتکرارترین سازه پایه، «چشم‌انداز طبیعی و بکر روستا» بود که تجربیات بیادماندنی مانند «سکوت‌و‌آرامش»، «احساس شادابی و رهایی» و «لذت‌بخش بودن» را در گردشگران ایجادکرده‌است. ادبیات نظری در زمینه تجربیات بیادمادندنی از مقاصد روستایی بسیار محدود می‌باشد، لذا این مطالعه درک جدیدی در رابطه با نحوه شکل‌گیری تجربیات بیادماندنی از مقاصد روستایی ارائه می‌دهد که مورداستفاده مدیران مقاصد روستایی برای جلب وفاداری و جذب بیشتر گردشگران قرارمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

extraction memorable experiences of tourists from rural tourism destinations (Case of study: Mashhad, Neyshabur and Torghabe- Shandiz counties)

نویسندگان [English]

 • Zahra Soleymani 1
 • Hamdollah Sojasi qedari 2
 • Hamid Shayan 3
 • Siamak Seyfi 4

1 PhD student in Geography, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad

2 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Professor of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Assistant Professor of Geography Research Unit, University of Oulu, Finland

چکیده [English]

While traveling, tourists are looking for memorable experiences, and often, their decisions are influenced by the experiences they have gained from the destination. ZMET cognitive approach was used to extract memorable experiences of tourists from rural destinations. Based on theoretical saturation, an interview was conducted with 35 tourists who had traveled to the villages of Mashhad, Neyshabur, and Torghabe - Shandiz counties and had more than 83 mental involvements with these destinations. Nine originator constructs and 11 destination constructs were extracted; the most frequent originator construct was the "natural landscape of the village," which created memorable experiences like "silence and peace," "feeling of freshness and liberation," and "pleasantness" in tourists. The theoretical literature on memorable experiences from rural destinations is very limited, so this study provides a new understanding regarding the formation of memorable experiences from rural destinations, which managers of rural destinations use to attract more tourists and loyalty.
Introduction
Tourists are looking for different tourism experiences by presence in rural areas. Experiences are not like products and services that are produced and distributed in the outside world, but are created individually. They are simultaneously created in the depths of the mind as a result of interaction with the surrounding environment. Since the existence of rural tourism destinations depends on the presence of tourists. Therefore, if rural tourism destinations can design and provide memorable and attractive experiences for them through identifying and understanding their customers' needs, they will achieve development. In general, understanding and enhancing the positive and memorable experiences of tourists is considered as a competitive advantage in the contemporary tourism market. For this reason, memorable tourism experiences are necessary for the sustainability and competitiveness of rural destinations. Also, experiences affect tourists' future decisions. If rural tourism destinations can offer memorable tourism experiences to visitors, it will significantly influence the consumer's behavioral intention to revisit or recommend the destination to others.
Materials and Methods
The research method of this study is a set of descriptive-analytical methods. In terms of purpose, it is practical and a combination of quantitative and qualitative methods. In order to identify the memorable experiences of tourists in the studied rural areas, Zaikovsky's questionnaire and then the ZMET method were used. For this purpose, 35 tourists who traveled to the tourist villages of Mashhad, Neyshabur and Torghabe- Shandiz cities and had more than 83 mental involvements with these destinations based on the Zaykovsky questionnaire, were interviewed by the ZMET method.
Discussion and Results
In general, 7 basic structures were identified in tourist villages, which can be effective in creating memorable experiences among tourists. These 7 structures include the natural landscape of the village, healthy products, local culture, traditional architecture, adventure and physical activity, interaction and cooperation, and deficiencies and damages. Each of these basic structures has several connecting structures that ultimately lead to final structures or memorable experiences. Finally, 11 memorable experiences that include silence and peace, fresh and liberated feeling, enjoyable, new flavors, unique lifestyle, exploration and learning, nostalgic feeling, exciting, being unique, involving and participation, and being uncomfortable is extracted. All sample tourists pointed to the basic structure of the natural and pristine landscape of the villages and mentioned 6 connecting structures for this structure, which ultimately led to 3 memorable experiences, namely silence and peace, freshness and liberation feeling, and enjoyable. The basic structure of traditional architecture with a frequency of 32 is another frequent structure that is led by 6 connecting structures to a nostalgic feeling as another memorable experience for tourists from rural destinations. The third most frequent construct with a frequency of 18 is local culture. This structure includes 12 connecting structures that ultimately lead to a unique lifestyle experience and exploration and learning in them.
Conclusions
Experiences are the main product of tourism, which are formed individually and in the tourist's mind, which cannot be interfered with and are specific to each person. But it is possible to influence the formation of these experiences through basic actions and planning in tourism destinations. In fact, providing attractive, diverse and memorable experiences makes a rural destination have the ability to compete in the tourism market and is considered as a fundamental factor that can lead to the success and innovation of this industry. The experiences that tourists gain from rural tourism destinations have a great impact on their future behavioral intentions and, as a result, on the development of rural tourism destinations. Based on this, in the present study, 10 positive memorable experiences were extracted through interviews with 35 tourists who had traveled to the studied rural tourism areas, which include peace and silence, freshness and liberation feeling, pleasantness, new flavors, unique lifestyle, exploring and learning, nostalgic feeling, excitement, uniqueness and involvement and participation. In addition to these experiences, negative memorable experiences have also been mentioned by tourists, which include discomfort and sadness as a result of shortages and damages in rural areas. Considering the many capabilities that rural areas have in the field of tourism, they can offer many experiences to tourists. The results and findings of the present research can have a significant impact on the expansion of literature in the field of memorable experiences of tourists from rural tourism destinations. Also, the findings of the research can be used by managers and planners of rural tourism in knowing the experiences and views of tourists from rural destinations, who can provide a suitable environment for tourists to have memorable and attractive experiences when traveling to rural destinations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural tourism destinations
 • Memorable experiences
 • ZMET
 • Mashhad
 • Neyshabur and Torghabe- Shandiz counties
 1. بخشی‌زاده برج، کبری، جوانشیر گیو، نسرین (1399). نگاشت نقشه ذهنی افراد نسبت به برند گردشگری مذهبی مشهد با استفاده از روش استخراج استعاره زالتمن (زیمت). مطالعات مدیریت گردشگری، 15(49)، 1-32.
 2. باسخا، مهدی، حسینی امیری، سید محمود، روحی‌نژاد، سالومه (1398). نقش اقتصاد تجربه گردشگری روستایی بر دلبستگی مکان و نیات رفتاری گردشگران روستایی (مورد مطالعه: مناطق ییلاقی رامسر و چالوس)، مطالعات مدیریت گردشگری، 14(47)، 125-156.
 3. جهاندیده‌تپراقلو، مینا، زارعی، قاسم، عسگرنژاد نوری، باقر (1399). تأثیر تصویر برند مقصد بر قصد بازدید مجدد: نقش واسطه‌ای تجربه به‌یاد ماندنی گردشگری، شخصیت و رضایت از مقصد گردشگری. نشریه گردشگری شهری، 7(1)، 129-142.
 4. شیرخدایی، میثم، غفاری، مجید، یوسفی، فاطمه، یوسفی، فائزه (1398). بازاریابی گردشگری: بررسی مقایسه‌ای تجربه گردشگری به‌یاد ماندنی بین تیپ‌های شخصیتی متفاوت بر اساس مدل مایرز- بریگز. برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 8(31 )، 1-17. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=527576
 5. غفاری، محمد، ناصری، قدرت‌الله، خلیلی‌پور، گلی (1400). تدوین چارچوبی برای سنجش تجربه ماندگار گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تهران. نشریه گردشگری شهری، 8(2)، 81-96.
 6. غیور باغبانی، مرتضی، حامدهمراهیان، فائزه، یگانه‌مفرد، منیره، مرتضایی، محمد (1401). تأثیر مشارکت گردشگران مذهبی بر تجربه ماندگار از طریق تعامل فرهنگی. مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، 16(3)، 129-158.
 7. کرسول، جان (1391). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت‌پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده‌بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی)، مترجم: دانایی‌فرد، حسن، انتشارات اشراقی صفار، تهران.
 8. محمدشفیعی، مجید، طبائیان، ریحانه، توکلی، هدی (1397). تأثیر تجربه خاطره‌انگیز از مقصد گردشگری در عشق به برند مقصد با نقش میانجی هویت‌یابی مشتری با برند: مطالعه گردشگران اصفهان. گردشگری و توسعه، 7(3 )، 127-141. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473351
 9. Brewer, W. F. (1988). Memory for randomly sampled autobiographical events, Cambridge University Press.
 10. Cawley, M., & Gillmor, D. A. (2008). Integrated rural tourism: Concepts and Practice. Annals of tourism research35(2), 316-337.‏ https://doi.org/10.1016/j.annals.2007.07.011
 1. Chandralal, L., & Valenzuela, F. R. (2013). Exploring memorable tourism experiences: Antecedents and behavioural outcomes. Journal of Economics, Business and Management,1(2), 177-181.‏ https://doi.org/10.7763/JOEBM.2013.V1.38
 1. Chen, H., & Rahman, I. (2018). Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, memorable tourism experience and destination loyalty. Tourism Management Perspectives,26, 153-163.‏https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.10.006
 1. Christensen, G. L., & Olson, J. C. (2002). Mapping consumers' mental models with ZMET. Psychology & Marketing,19(6), 477-501.‏https://doi.org/10.1002/mar.10021
 1. Ellis, G. D., & Rossman, J. R. (2008). Creating Value for Participants through Experience Staging: Parks, Recreation, and Tourism in the Experience Industry. Journal of Park & Recreation Administration,26(4).‏
 2. Figueiredo, E. (2009). One rural, two visions - Environmental issues and images on rural areas in Portugal. European Countryside,1(1), 9-21.‏https://doi.org /10.2478/v10091-009-0002-8
 1. Frochot, I. (2005). A benefit segmentation of tourists in rural areas: a Scottish perspective. Tourism Management,26(3), 335-346.‏https://doi.org/10.1016/j.tourman.2003.11.016
 1. Hoch, S. J., & Deighton, J. (1989). Managing what consumers learn from experience. Journal of marketing,53(2), 1-20.‏https://doi.org/10.1177/002224298905300201
 1. Kastenholz, E., Carneiro, M. J., & Eusébio, C. (2018). Diverse socializing patterns in rural tourist experiences - a segmentation analysis. Current Issues in Tourism,21(4), 401-421.‏ https://doi.org/10.1080/13683500.2015.1087477
 2. Kastenholz, E., Carneiro, M. J., Marques, C. P., & Lima, J. (2012). Understanding and managing the rural tourism experience—The case of a storical village in Portugal. Tourism Management Perspectives,4, 207-214.https://doi.org/10.1016/j.tmp.2012.08.009
 1. Kastenholz, E., Marques, C. P., & Carneiro, M. J. (2020). Place attachment through sensory-rich, emotion-generating place experiences in rural tourism. Journal of Destination Marketing & Management,17, 100455.‏https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100455
 1. Kim, J. H., Ritchie, J. B., & McCormick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable tourism experiences. Journal of Travel research,51(1), 12-25.‏ https://doi.org/10.1177/0047287510385467
 2. Kivela, J., & Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: Gastronomy's influence on how tourists experience a destination. Journal of hospitality & tourism research,30(3), 354-377.‏
 3. Knutson, B. J., Beck, J. A., Kim, S. H., & Cha, J. (2007). Identifying the dimensions of the experience construct. Journal of Hospitality & Leisure Marketing,15(3), 31-47. https://doi.org/10.1300/J150v15n03_03
 4. Lee, T. H., Chao, W. H., & Lin, H. Y. (2018). Cultural inheritance of Hakka cuisine: A perspective from tourists’ experiences. Journal of destination marketing & management,7, 101-111.
 5. Lee, Y. J., Tsai, I. Y., & Chang, T. Y. (2021). Exploring Tourist Behavior in a Reused Heritage Site. Journal of Hospitality & Tourism Research, 1-18.https://doi.org/10.1177/10963480211020089
 1. Liu, C., Dou, X., Li, J., & Cai, L. A. (2020). Analyzing government role in rural tourism development: An empirical investigation from China. Journal of Rural Studies,79, 177-188. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.046
 2. Marujo, N., & Santos, N. (2012). Tourism, tourists and landscape. Investigaciones Turísticas, 4, 35-48.
 3. McGehee, N. G., Boley, B. B., Hallo, J. C., McGee, J. A., Norman, W., Oh, C. O., & Goetcheus, C. (2013). Doing sustainability: An application of an inter-disciplinary and mixed-method approach to a regional sustainable tourism project. Journal of Sustainable Tourism,21(3), 355-375. https://doi.org/10.1080/09669582.2012.709862
 1. Pavesi, A., Gartner, W., & Denizci‐Guillet, B. (2016). The effects of a negative travel experience on tourists' decisional behavior. International Journal of Tourism Research,18(5), 423-433.
 2. Petrzelka, P., Krannich, R. S., Brehm, J., & Trentelman, C. K. (2005). Rural tourism and gendered nuances. Annals of Tourism Research, 32(4), 1121-1137. https://doi.org/10.1016/j.annals.2005.04.007
 3. Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Hall, C. M., & Hatamifar, P. (2021). Understanding memorable tourism experiences and behavioural ntentions of heritage tourists. Journal of Destination Marketing & Management,21, 1-14(b).
 4. Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Rather, R. A., & Hall, C. M. (2021). Investigating the mediating role of visitor satisfaction in the relationship between memorable tourism experiences and behavioral intentions in heritage tourism context. Tourism Review, 77(2), 687-709(a).
 5. Reder, L. M., Donavos, D. K., & Erickson, M. A. (2002). Perceptual match effects in direct tests of memory: The role of contextual fan. Memory & cognition,30(2), 312-323. ‏https://doi.org/10.3758/BF03195292
 6. Sidali, K. L., & Schulze, B. (2010). Current and future trends in consumers' preference for farm tourism in Germany. Leisure/Loisir,34(2), 207-222.‏https://doi.org/10.1080/14927713.2010.481116
 7. Sims, R. (2009). Food, place and authenticity: local food and the sustainable tourism experience. J. Sustain. Tourism, 17 (3), 321-336. https://doi.org/10.1080/09669580802359293
 1. Vada, S., Prentice, C., & Hsiao, A. (2019). The influence of tourism experience and well-being on place attachment. Journal of Retailing and Consumer Services, 47, 322-330.‏
 2. Van Doorn, M. (2006). An Inside Story on the Experience Economy. Philips Research, P. 1.
 3. Ye, S., Wei, W., Wen, J., Ying, T., & Tan, X. (2021). Creating memorable experience in rural tourism: a comparison between domestic and outbound tourists. Journal of Travel Research, 60(7), 1527-1542.https://doi.org/10.1177/0047287520951641
 1. Zehrer, A. (2009). Service experience and service design: concepts and application in tourism SMEs. Managing Service Quality: An International Journal,‏ 19(3), 332-349. https://doi.org/10.1108/09604520910955339