نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22054/tms.2022.68582.2730

چکیده

یکی از راهبردهایی که اخیراً در بیشتر کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته، توسعه گردشگری در نواحی محروم و دارای پتانسیل‌های لازم برای گسترش گردشگری است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، چالش‌ها و موانع گردشگری پایدار روستایی استان اصفهان شناسایی شدند. اطلاعات بر اساس مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و مطالعه منابع و اسناد جمع آوری شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد از میان 182 کد باز 29 مفهوم پایه‌ای شناسایی شد که در 7 دسته مضامین سازمان دهنده قابل تقسیم بندی هستند. نتایج تحلیل ها حاکی از این است که باید در توسعه و ایجاد بسترهای لازم جهت تحقق گردشگری پایدار روستایی به ایجاد زیرساختهای لازم، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی، همچنین سیاستگذاریهای مناسب و عملیاتی توجه نمود و لزوم دست‌یابی به اهداف مدیریتی و سازمانی گردشگری پایدار، کمک گرفتن از خود مردم روستا و مشارکت آنها از تصمیم گیری تا اجرا بایستی قابل توجه گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of themes affecting sustainable rural tourism in rural areas of Isfahan province

نویسنده [English]

  • Ahmad Hajarian

Instructor, Geography and Rural Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

In this research, using thematic analysis method, the challenges and obstacles of sustainable rural tourism in Isfahan province were identified. The information was collected based on semi-structured interviews and a study of sources and documents. Findings show that among 182 open codes, 29 basic concepts were identified that can be divided into 7 categories of organizing themes. The results of the analysis indicate that in developing and creating the necessary conditions for the realization of sustainable rural tourism, the necessary infrastructure, economic, social, physical and environmental dimensions, as well as appropriate and operational policies should be considered and the need to achieve management goals. And a sustainable tourism organization, getting help from the villagers themselves and involving them from decision to implementation should be significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Barriers and Challenges
  • Theme Analysis
  • Rural Areas