نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

راهبردهای گذشته درزمینة توسعه نواحی، نتوانسته‌اند در حل مسائل و معضلات موجود در زمینه‌هایی چون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی، پایداری محیط‌زیست و نظایر این‌ها به‌گونه‌ای موفقیت‌آمیز عمل کنند. یکی از راهبردهایی که اخیراً در بیشتر کشورهای جهان موردتوجه قرارگرفته، توسعه گردشگری در نواحی محروم و دارای پتانسیل‌های لازم برای گسترش گردشگری است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، چالش­ها و موانع گردشگری پایدار روستایی استان اصفهان شناسایی شدند. اطلاعات بر اساس مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و مطالعه منابع و اسناد جمع‌آوری‌شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد از میان 182 کد باز 29 مفهوم پایه­ای شناسایی شد که در 7 دسته مضامین سازمان دهنده قابل تقسیم‌بندی هستند. نتایج تحلیل‌ها حاکی از این است که باید در توسعه و ایجاد بسترهای لازم جهت تحقق گردشگری پایدار روستایی به ایجاد زیرساخت‌های لازم، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی، همچنین سیاست‌گذاری‌های مناسب و عملیاتی توجه نمود و لزوم دست‎یابی به اهداف مدیریتی و سازمانی گردشگری پایدار، کمک گرفتن از خود مردم روستا و مشارکت دادن آن‌ها از تصمیم‌گیری تا اجرا بایستی قابل‌توجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Themes Affecting Sustainable Rural Tourism in Rural Areas of Isfahan Province

نویسنده [English]

  • Ahmad Hajarian

Instructor, Geography and Rural Planning Department, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Tourism development is increasingly considered essential in promoting economic growth, reducing poverty, and promoting food security. From the sustainable development point of view, tourism is a reliable source in many countries that can have an increasing effect on growing income at the national and local level, as well as advancing social opportunities and transforming and expanding production while preserving the interests of future generations. In the sustainable livelihood approach, to solve this problem and increase the assets of the local people, the diversification of the economic activities of the villages is emphasized a lot. Because the more diverse the economy of the villages is, by creating more opportunities and taking advantage of the capabilities, the more villagers will have access to the standards of life.
 With over 22,000 historical and natural buildings and monuments, 1,850 of which have been registered nationally and seven of them globally, Isfahan province is the focus of foreign and domestic tourists. There are over 600 historical monuments in Isfahan province, and more than half are in rural areas. On the other hand, in the past years, with the expansion of communication routes, as well as the increase in trips and the increase in the number of tourists in the rural areas of this province, it has witnessed the development of tourism. However, the question is whether this development is sustainable. Undoubtedly, there are obstacles and challenges facing sustainable tourism on this path, and knowing these obstacles helps the growth and development of sustainable tourism. Therefore, the critical problem of the current research is to identify the obstacles and challenges facing sustainable tourism development in the studied region.
Materials and Methods
The research data has been obtained through semi-structured in-depth targeted interviews with 20 local managers, investors, and local residents with expertise. According to theoretical saturation with deep analysis and the adequacy of the codes acquired and also found, new concepts were used in the subsequent interviews with the help of independent coders. The primary research tool is the interview.
Discussion and Results
The data obtained from the interviews were analyzed by the thematic analysis method. The main themes were identified to analyze the obstacles and challenges of sustainable rural tourism. Based on the data's thematic analysis, 29 basic concepts have been identified that form the basis of the research model. These concepts were divided into seven categories, including policy, infrastructural, organizational, economic, social, environmental, and physical quality, as organizing themes of the research topic.
 
Conclusions
In this research, according to the themes extracted, the category of sustainable tourism development is a concept that can cover other categories and has an analysis aspect. The interviewees admitted that if policy obstacles are removed in sustainable tourism development, planning, projects, administrative activities, and so on., they will have successful results, and its positive effects will be manifested. People living in the village who use its resources and their life and ways of livelihood are based on the realities and entities of the place. Therefore, it is inevitable to consider all the effective aspects of sustainable tourism, especially management and marketing and the participation of local communities. Due to the phenomenon of sustainable tourism development, it is considered the primary factor and central core of the theme analysis model.
Another point that should be noted is that sustainable tourism development is a multi-stakeholder process that includes all stakeholders. All stakeholders should participate in identifying problems and resources of interest in developing and implementing related plans with strategies that bring social and economic sustainability. With the development of sustainable tourism, one can see its consequences, such as "reducing the migration of local people to the city," "empowering local people," "reducing social harm," and "increasing the level of participation and sense of responsibility and cooperation among residents." "Improving the educational situation," "Improving the population structure," "Reducing the dependence of local people on credits and facilities and government assistance such as subsidies," "Upgrading the infrastructure of tourism and tourism industry," "Rural growth and development," "Improving livelihood local people," "Increasing the quality of products," "Improving economic well-being" and "Moving on the path of sustainable development."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Barriers and Challenges
  • Theme Analysis
  • Rural Areas
احمدی، منیژه، عباسی، فریبا. (1400). واکاوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری در نواحی روستایی با استفاده از نظریة بنیانی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان زنجان. گردشگری و توسعه، 10(2), 277-296.  10.22034/jtd.2020.205874.1859 : Doi
رضایی، پژمان. (1397). ارزیابی میزان پایداری گردشگری روستایی: مطالعه موردی دهستان هوره، استان چهارمحال و بختیاری. روستا و توسعه، 21(4)، صص 135 -159.
رحیمیان، مهدی، سرلک، مهدی، غلامرضایی، سعید. (1400). عوامل بازدارنده توسعه طبیعت‌گردی در آبشار آب سفید الیگودرز. گردشگری و توسعه، (2)2، .  10.22034/jtd.2021.300555.2422 Doi:
ریاحی، وحید. (1395). تحلیل و ارزیابی شاخص‌های پایداری گردشگری روستایی با استفاده از روش‌های تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاره مطالعه موردی: روستاهای شهرستان طالقان. گردشگری و توسعه 5(1). 148-161
عینالی، جمشید، فراهانی، حسین، چراغی، مهدی، عباسی، فریبا. (1397). ارزیابی نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار اجتماعات محلی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری- استان زنجان). گردشگری و توسعه، 7(2)، 171-193.
عینالی، جمشید. قاسملو، حسن. (1400). نقش گردشگری خلاق در توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای تاریخی- فرهنگی شمال غرب کشور)، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، سال هشتم شماره ۲ (پیاپی ۲۵، بهار ۱۳۹۸)، صص 19-39.
قاسمی زاد، علی‌رضا، دهقان فر، سکینه. (1396). شناسایی مشکلات توسعه صنعت گردشگری استان ساحلی بوشهر و ارائه راهکارهای مناسب، گردشگری و توسعه، 6(1)، 178-194.
10.22034/jtd.2020.110401 Doi:
صحنــه، بهمــن و مهــدی خــداداد (1393)، بررســی راهکارهــای توســعه گردشــگری روســتایی بــا اســتفاده از مــدل SWOT مطالعــه مــوردی: دهســتان فیروز جاه- شهرسـتان بابـل، دومیـن همایـش ملـی پژوهش‌های کاربــردی در جغرافیــا و گردشــگری.
کرمی دهکردی، مهدی، کلانتری، خلیل. (1390). شناسایی مشکلات گردشگری روستایی استان چهارمحال ‌و بختیاری با استفاده از تکنیک تئوری بنیانی. پژوهش‌های روستایی، 2(7)، صص 1-30.
میرکتولــی، جعفــر و راضیــه مصــدق (1389)، بررســی وضعیــت گردشــگری روســتایی و نقــش آن در رونــق صنایع‌دستی دهســتان اســترآباد جنوبی. شهرســتان گــرگان، مطالعــات و پژوهش‌هــای شــهری و منطقه‌ای، دوره 2، شــماره 7، صص 135-154.
Amaro, S., & Duarte, P. (2016). Modelling formative second order constructs in PLS. In European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies (pp. 19-27). Academic Conferences International Limited.‏
Ashley, Caroline (2010). The Impacts of Tourism on Rural Livelihoods: Namibia’s Experience, Overseas Development Institute, Portland House, and Stag Place, London. SW1E 5DP.
Buttel, F. H. Larson, O. F. & Gillespie, G. W. (1990). The sociology of agriculture. NewYork: Greenwood Press
Berglund K, Gaddefors J, Lindgren M (2016) Provokingidentities: entrepreneurship and emerging identity posi-tions in rural development. Entrep Reg Dev 28(1-2):76–96
Brooks, D.J., (2010). What is security: Definition through knowledge categorization? Secur. J. 2010, 23, pp: 225–239.
Cambridge Dictionary (2021). Meaning of security in English, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/security?q=security.
Chambers, R. Pacey, A. & Thrupp, L. A. (1989). Farmer first. London: Intermediate- Technology.
Cho, Y., Jeong H., Choi, A., Sun, M., (2019). Design of a Connected Security Lighting System for Pedestrian Safety in Smart Cities, Sustainability, 11, 1308, PP: 1-11
Cochrane, W. W. (1979). The development of American agriculture. Minneapolis University of Minnesota Press.
Ellis, F. 2010, Rural livelihoods and diversity in developing countries, Oxford University Press, Oxford.
Engerer, H., (2009). Security Economics: Definition and Capacity; Economics of Security Working Paper 5; Economics of Security: Berlin, Germany, 2009
George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Gkartzios, M. & Lowe, P. (2019). Revisiting neo-endogenous rural development. In
 
Lowe, P. (2010). Enacting rural sociology: Or what are the creativity claims of the engaged sciences? Sociologia Ruralis, 50(3), pp: 311-330
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), pp: 195-204
Marini, M. & Mooney, P. H. (2006). Rural economies. In P. Cloke, T. Marsden, & P. H.Mooney (Eds.), Handbook of rural studies (pp. 91–103). London: Sage
Ray, C. (2010). Culture economies. Newcastle: CRE Press.
Scheyvens, R. (2007). Exploring the Tourism- Poverty Nexus. Current Issues in Tourism, 10, (2&3), pp: 231-254
Wang, Jia, Huang, Xijia, Gong, Zhiqiang, Cao, Kaiying, (2020). Dynamic assessment of tourism carrying capacity and its impacts on tourism economic growth in urban tourism destinations in China, Journal of Destination Marketing & Management 15, pp: 100-383
 
World Bank. (2008). World development report 2008: Agriculture for development. Washington, DC: World Bank Azarbaijan Sharghi Governorate, 1397
Winning, Badri and Dariush Nemati (1397). "Creative tourism"; A Road to Development, the first national conference on tourism and nature in Iran (In Persian).
Papuzan, Abdul Hamid; Ghobadi, Parasto; Zarafshani, Kiomars and Shahpar Groundi (1389). "Problems and Limitations of Rural Tourism Using the Basic Theory (Harir Village, Kermanshah Province)", Quarterly Journal of Rural Research, Volume 1, Number 3, Fall 2010, pp. 25-52(In Persian).
Dehshiri, Mohammad Reza (1394). Evaluation of effective factors on the development of religious tourism in Iran, Tourism planning and development, Volume 4, 12, 72-72(In Persian).
Rahimi, Mohammad and Fatemeh Pazand (2015). "Creative Urban Tourism Model in Iran Using Hierarchical Analytical Model", Scientific Quarterly, Innovation and Creativity Research in Humanities, Volume 6, Number 3, Winter 1995, pp. 97-124(In Persian)
Salehifard, Mohammad (1390). "Rural tourism theoretical foundations and structural plans", Marandiz Publications. Mashhad.
Scene, Bahman and Mehdi Khodadad (1393). "Study of Rural Tourism Development Strategies Using the SWOT Model Case Study: Firoozjah District - Babol City". The Second National Conference on Applied Research in Geography and Tourism (In Persian).
Einali, Jamshid and Hassan Ghassemlou (1398). The Role of Creative Tourism in Sustainable Development of Rural Areas (Case Study of Historical-Cultural Villages in the Northwest of the Country), Journal of Rural Research and Planning, Year 8, Issue 2 (25th, Spring 2009), pp. 19-39(In Persian).
Gholamrezaei, Saeed, Zeinali, Maryam Naseri, Alireza and Sehila Nouraei (1391). "Nomadic tourism is an entrepreneurial opportunity in the country's tourism industry", presented at the Second National Conference on Economic Development Strategies with a focus on regional planning - pp. 12-21(In Persian).
Fazelnia, Gharib and Saleh Hedayati, (1389). "Appropriate Strategies for Tourism Development in Zarivar Lake, Journal of Geography and Development, 19, 145-170(In Persian).
Faraji Rad, Alireza and Somayeh Aghajani (2009). "A New Analysis of Tourism and its Newest Classification", Geographical Quarterly of the Land, Scientific Research, Year 6, Issue 23, Fall 2009, 61-72(In Persian).
Faraji, Hassan Ali; Obedient Langroudi Seyed Hassan; Yadollahi, Jahangir and Hossein Karimzadeh (1393). Identification and spatial analysis of suitable contexts for entrepreneurial opportunities in rural tourism Tourism: A case study of rural areas of Varzeqan city, Quarterly Journal of Geographical Space, Fourteenth Year, No. 45, Spring 2014, pp. 17-44(In Persian).
Ghanbari, Yusuf; Rahimi, Razieh and Hamid Barghi. (1400). Village Hosting Model in Creative Tourism: Tourism Target Villages of Isfahan Province. Scientific Journal of Geography and Planning. 25 (75), pp. 193-205(In Persian).
Mohammadpour Zarandi, Hossein; Hassani, Ali and Nasser Aminian, (2015). "Effective factors of urban brand and their prioritization from the perspective of international tourists (Case study: Milad Tower, Tehran), Quarterly Journal of Urban Economics and Management, Volume 4, Number 14, pp. 135-115(In Persian).
Lotfi, Haidar; Yousefi Baseri, Ali Mohammad and Reza Mousavi (1390). "Nomads, Development and Tourism", Tehran: Geographical Organization of the Armed Forces (In Persian).
Mahdian, Masoumeh and Mehdi Taghvaei (1400). "Spatial distribution analysis of the dimensions of creative tourism pragmatics (case study of cities in Golestan province)", Scientific Journal of Geography and Planning (In Persian).
Mirkatoli, Jafar and Razia Mossadegh (1389). "Study of rural tourism situation and its role in the prosperity of handicrafts in South Astarabad rural district, Gorgan city", urban and regional studies and researches, Volume 2, No. 4-5, No. 7, No. 4-5(In Persian).