نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده‌ی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

2 دکتری تخصصی مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 مربی گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی مازیار، رویان، ایران

10.22054/tms.2022.67627.2714

چکیده

هدف این تحقیق تحلیل تاثیر ادراک از کوید19 بر قصد کارآفرینانه دانشجویان گردشگری با توجه به نقش میانجی دوعامل پیشنگری و خوشبینی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی موسسه آموزش عالی مازیار شهر رویان در دو گرایش برنامه ریزی و بازاریابی بوده است. بدین ترتیب تعداد 200 پرسشنامه بدون نقص جمع‌آوری گردید و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ارضای نیازهای روانشناختی دانشجویان بطور مستقیم و بطور غیرمستقیم از طریق عامل خوشبینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تاثیر معناداری دارد. از طرف دیگر نتایج نشان داد که خوشبینی نسبت به وضعیت آینده، عاملی کلیدی برای تقویت قصد کارآفرینانه دانشجویان گردشگری محسوب می شود که می تواند اثر منفی ادراک از کوید19 را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of perception of covid 19 and satisfaction of psychological needs on the entrepreneurial intention of tourism students with the mediating role of proactivness and optimism.

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mohammadi 1
  • Morteza Khazaei Pul 2
  • Amir khazaei pul 3

1 Associate Professor of Tourism Management Department, Handicrafts and Tourism faculty, Mazandaran University, Babolsar

2 PhD in Tourism Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Lecturer of Business Management Department, Maziar Higher Education Institute, Royan, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the effect of perception from covid19 on the entrepreneurial intention of tourism students with respect to the mediating role of the two factors of proactiveness and optimism. The statistical population of this study included all students and graduates of the master's degree in tourism management of Maziar Institute of Higher Education in Royan in two majors of planning and marketing. Thus, 200 questionnaires without defects were collected and structural equation method with PLS software was used to analyze the data. The results showed that satisfying the psychological needs of students directly and indirectly through the factor of optimism has a significant effect on students' entrepreneurial intention. On the other hand, the results showed that optimism about the future situation is a key factor in strengthening the entrepreneurial intent of tourism students, which can reduce the negative effect of perception of Quid 19.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • Satisfaction of psychological need
  • optimism
  • proactiveness
  • entrepreneurial intention