نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/tms.2022.66853.2702

چکیده

صنعت گردشگری نیروی محرکه توسعه اقتصادی محسوب شده ولی در عین حال بسیار حساس و آسیب پذیر است .هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای مدیریت ریسک در صنعت هتلداری ایران است، روش تحقیق آمیخته اکتشافی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و صنعت گردشگری بوده است و در بخش کمی، کارکنان هتل‌های چهار و پنج ستاره شهرهای تهران، یزد، اصفهان و شیراز در تابستان 1400 بوده، در بخش کیفی روش هدفمند و گلوله برفی انجام شده و با 12 خبره، مصاحبه عمیق انجام شده است. در بخش کمی، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . بر اساس یافته های بخش کیفی تحقیق مدل مدیریت ریسک گردشگری در صنعت هتلداری ایران طراحی و تدوین شد که با توجه به نتایج حاصل از مطالعات کمی تحقیق، تمامی مولفه ها و شاخص های آن مورد تایید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Risk Management Model in Iran's Hotel Industry

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khodabakhsh 1
  • Mahmood Ziaee 2
  • Mohammad Taghi Taghavifard 3
  • Mohamad saleh Torkestani 4

1 PhD Student in Tourism Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Professor of Tourism Management, Allameh Tabatabai University

3 Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The tourism industry is considered the driving force of economic development, but at the same time it is very vulnerable. The purpose of this study is to design a model of risk management in the Iranian hotel industry; the exploratory mixed research method was used in the study. The statistical population ,in the qualitative section consisted of academic and tourism industry experts, and in the quantitative section, staff of four or five star hotels in Tehran. , Yazd, Isfahan and Shiraz povince in the summer of 1400.in the qualitative part of the study judgment and snowballs sampling methods were used . Findings from the interview then were categorized using open, axial, and selective coding. Based on the findings the tourism risk management model in the Iranian hotel industry in two dimensions (external and internal), consisting of 13 components and 62 indicators was designed and compiled and the model was approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk management
  • internal risk
  • external risk
  • hotel industry