نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

صنعت گردشگری نیروی محرکه توسعه اقتصادی محسوب شده ولی در عین حال بسیار حساس و آسیب پذیر است .هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای مدیریت ریسک در صنعت هتلداری ایران است، روش تحقیق آمیخته اکتشافی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و صنعت گردشگری بوده است و در بخش کمی، کارکنان هتل‌های چهار و پنج ستاره شهرهای تهران، یزد، اصفهان و شیراز در تابستان 1400 بوده، در بخش کیفی روش هدفمند و گلوله برفی انجام شده و با 12 خبره، مصاحبه عمیق انجام شده است. در بخش کمی، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . بر اساس یافته های بخش کیفی تحقیق مدل مدیریت ریسک گردشگری در صنعت هتلداری ایران طراحی و تدوین شد که با توجه به نتایج حاصل از مطالعات کمی تحقیق، تمامی مولفه ها و شاخص های آن مورد تایید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Risk Management Model in Iran's Hotel Industry

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khodabakhsh 1
  • Mahmood Ziaee 2
  • Mohammad Taghi Taghavifard 3
  • Mohamad saleh Torkestani 4

1 PhD Student in Tourism Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Professor of Tourism Management, Allameh Tabatabai University

3 Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The tourism industry is considered the driving force of economic development, but at the same time it is very vulnerable. The purpose of this study is to design a model of risk management in the Iranian hotel industry; the exploratory mixed research method was used in the study. The statistical population ,in the qualitative section consisted of academic and tourism industry experts, and in the quantitative section, staff of four or five star hotels in Tehran. , Yazd, Isfahan and Shiraz povince in the summer of 1400.in the qualitative part of the study judgment and snowballs sampling methods were used . Findings from the interview then were categorized using open, axial, and selective coding. Based on the findings the tourism risk management model in the Iranian hotel industry in two dimensions (external and internal), consisting of 13 components and 62 indicators was designed and compiled and the model was approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk management
  • internal risk
  • external risk
  • hotel industry
ترابی فارسانی ندا، بهادری سیدرضا. (1399). شناسایی راهکارهایی جهت رونق اقامتگاه‌ها پس از بحران شیوع کووید 19. مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی). 15(1399). 113-91.
تمیزی، علیرضا و شهبازی، ساناز. (1397). بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران. گردشگری و توسعه، 7(4)، 1-17.
خواجوند احمدی، عیسی، نوابخش، مهرداد، فتحی، سروش (1396)، واکاوی شاخص‌های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران، فصلنامه جغرافیا، سال هفتم، شماره 4 صفحات 169-185
درخشی، مریم. شریفی‌نیا، زهرا. (2018). تحلیل فضایی احساس امنیت گردشگران و تأثیر آن بر توسعه‌ی گردشگری (مطالعه‌ی موردی: شهر ساری). جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، 16(1), 193-221.
رضایی میثم، گیوه چی سعید، نصرآبادی مهناز. (1396). ارزیابی ریسک حریق در هتل‌ها و مراکز اقامتی به روش FRAME (مطالعه موردی هتل‌های چهار ستاره منتخب مشهد). بهداشت‌کار و ارتقاء سلامت. 1(2). 93-80.
رنجبریان بهرام، غفاری محمد، تسلیمی امین. (1391). گونه شناسی ریسک‌های استنباط شده از سفرهای خارجی، موردمطالعه اصفهان، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. 1(3). 121.
رنجبریان بهرام، امامی علیرضا، سلیم شیرین. (1393). شناسایی مخاطرات ادراک‌شده‌ی گردشگران بالقوه از ایران، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری. 3(11). 75-53.
سرور هوشنگ، کاشانی امیر. (1395). ارزیابی آسیب‌پذیری کالبدی شهر اهر در برابر بحران زلزله، فصلنامه آمایش محیط، شماره 34
شهوازیان سلاله، هاشمی قینانی فیروزه. (1399). چالش‌های مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از بحران کرونا و ارائه راهکار در صنعت هتلداری ایران. فصلنامه مدیریت گردشگری ویژه‌نامه همه­گیری کووید 19. 15(1399). 252-217.
 ضیائی محمود، حسن‌پور، پارسا شکیب، (1400). توسعه الگوی مدیریت بحران در صنعت گردشگری، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری. 11(37). 65-97
طیبی رهنی علی، مدبر عزیزی حسین. (1400). مدیریت منابع انسانی بعد از بحران ویروس کرونا. فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری. 13(1). 98-77.
عسگرنژادنوری باقر، حسن‌زاده محمد، ابراهیم پور حبیب، بنگینی منیره. (1395). طبقه‌بندی انواع ریسک‌های گردشگری، اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی، تهران.
فرجی سبک‌بار حسنعلی، سلمانی محمد، عیاشی اطهره. (1392). ارزیابی سطح ریسک در فرایند توسعه سیستم‌های گردشگری، مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی. 2(6). 140-123.
گزارش ستاد هماهنگی خدمات سفر (1400). جدول خسارات کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا تا اردیبهشت سال 1400
لطفی، حیدر و خامه چی، محسن،1391، نقش امنیت در توسعه گردشگری زابل، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها، زاهدان،https://civilica.com/doc/179182
لطفی فر مجتبی، یغفوری حسین. (1391). نقش امنیت در توسعه گردشگری، موردشناسی چابهار، همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران.
مزروعی نصرآبادی اسماعیل، محمدپور الهام. (1400). ارائه مدل ریسک زنجیره تأمین گردشگری سلامت، رویکرد فراترکیب و مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، مجله مدیریت اطلاعات سلامت، 18 (4)
مویدفر سعیده، تقوایی مسعود، زنگی­آبادی علی. (1393). تبیین امنیت گردشگران با تأکید بر مؤلفه‌های مدیریت بحران گردشگری، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی. 2(7). 24-1.
Boo, S., & Busser, J. A. (2018). Meeting planners' online reviews of destination hotels: A twofold content analysis approach. Tourism Management, 66, 287-301.‏
Cole R. (2020). COVID-19 Hotel Forecast: Boston. Available at: https://www.phocuswright.com/Travel-Research/Market-Overview- Sizing/COVID19-Hotel-Forecast Boston?subr=1&utm_source=pcwi&utm_medium=email&utm_campaign
=fyi (accessed: 19 May 2020).
Croucamp, P., & Hind, C. (2014). The quantification of risk and tourism. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 3(2).
Garg, A. (2015). Travel risks vs tourist decision making: a tourist perspective. International Journal of Hospitality & Tourism Systems, 8(1). 1-9.
Phocuswright (2020a). COVID-19 Hotel Forecast: New York City. Available at: https://www.phocuswright.com/Travel-Research/Market- Overview-Sizing/COVID19-Hotel-Forecast-New-York-City. (accessed: 19 May 2020).
Phocuswright (2020b). COVID-19 Hotel Forecast: San Francisco. Available at: https://www.phocuswright.com/Travel-Research/Market- Overview-Sizing/COVID19-Hotel-Forecast-San-Francisco. (accessed: 18 May 2020).
Ural, M. (2015). Impotance of Risk Management fo the Sustainabilit of Tourism. Balikesir University Journal of Social Sciences Institute, 18(33).‏ 63-71.
 Torabi Farsani Neda, Bahadori Seyed Reza. (1399). Identifying solutions for the prosperity of accommodation after the crisis of the outbreak of Kuwait 19. Tourism management studies (tourism studies). 15 (1399). 113-91.
Tamizi, Alireza., And Shahbazi, Sanaz. (1397). Investigating the effect of exchange rate fluctuations on Iran's tourism sector. Tourism and Development, 7 (4), 1-17.
Khajvand Ahmadi, Issa, Navabakhsh, Mehrdad, Fathi, Soroush, (2017), Analysis of Political Security Indicators for the Development of Tourism Industry in Mazandaran Province, Geography Quarterly, Year 7, No. 4, Pages 169-185
Derakhshi, Maryam. Sharifi Nia, Zahra. (2018). Spatial analysis of tourists' sense of security and its impact on tourism development (Case study: Sari city). Geography and Regional Development, 16 (1), 193-221.
Rezaei Meysam, Givehchi Saeed, Nasrabadi Mahnaz. (1396). Fire risk assessment in hotels and accommodation centers by FRAME method (Case study of selected four-star hotels in Mashhad). Occupational health and health promotion. 1 (2). 93-80.
Ranjbarian Bahram, Ghaffari Mohammad, Taslimi Amin. (1391). Typology of inferred risks from foreign travel, studied in Isfahan, strategic research on security and social order. 1 (3). 121.
Ranjbarian Bahram, Emami Alireza, Salim Shirin. (1393). Identifying the perceived risks of potential tourists from Iran, Journal of Tourism Planning and Development. 3 (11). 75-53.
Sarvar Houshang, Kashani Amir (2015). Assessment of physical vulnerability of Ahar city against earthquake crisis, Environmental Management Quarterly, No. 34
Shahvazian Solaleh, Hashemi Qinani Firoozeh. (1399). Challenges of human resource management during the transition from the Corona crisis and providing solutions in the Iranian hotel industry. Quwid Epidemic Special Quarterly of Tourism Management 19. 15 (1399). 252-217.
Ziaee Mahmoud, Hassanpour, Parsa Shakib, (1400). Development of Crisis Management Model in Tourism Industry, Quarterly Journal of Tourism Planning and Development. 11 (37). 65-97
Taybi Rahni Ali, the mastermind of Azizi Hussein. (1400). Human resource management after the corona virus crisis. Quarterly Journal of Crisis and Emergency Management. 13 (1). 98-77.
Asgarnejad Nouri Baqer, Hassanzadeh Mohammad, Ebrahimpour Habib, Bangini Monira. (1395). Classification of Tourism Risks, First National Conference on Management and Global Economy, Tehran.
Faraji Sabkbar Hassan Ali, Salmani Mohammad, Ayashi Athareh. (1392). Assessing the level of risk in the process of developing tourism systems, Journal of Geography and Environmental Hazards. 2 (6). 140-123.
Report of the Travel Services Coordination Headquarters (1400). Table of damages of damaged businesses from Corona to May 1400
Lotfi, Haidar and Khamechi, Mohsen, 2012, The role of security in the development of tourism in Zabol, National Conference of Border Cities and Security; Challenges and Approaches, Zahedan, https://civilica.com/doc/179182
Lotfifar Mojtaba, Yaghfori Hossein. (1391). The Role of Security in Tourism Development, Chabahar Case Study, National Conference on Makran Coastal Development and Maritime Authority of the Islamic Republic of Iran.
Mazrouei Nasrabadi Ismail, Mohammadpour Elham. (1400). Presentation of health tourism supply chain risk model, meta-integrated approach and structural-interpretive modeling, Journal of Health Information Management, 18 (4)
Moayedfar Saeedeh, Taqvaee Massoud, Zangiabadi Ali. (1393). Explaining the security of tourists with emphasis on the components of tourism crisis management, Journal of Disciplinary Geography. 2 (7). 24-1.