نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

10.22054/tms.2022.66362.2680

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی پایداری زیست محیطی گردشگری در روستاهای هدف استان آذربایجان شرقی بود. جامعه آماری پژوهش سرپرستان خانوارها در چهار روستای هدف گردشگری در استان آذربایجان شرقی بودند (819=N) که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه آماری 265 نفر محاسبه گردید. به منظور دستیابی به نمونه آماری در هر یک از روستاهای منتخب از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده شد. برای دستیابی به هدف تحقیق در مرحله اول شاخصهای پایداری زیست محیطی گردشگری با استفاده از روش تلفیقی شناسایی شدند. براین اساس دو شاخص، حفاظت از منابع و تنوع زیستی و مدیریت و سیاست های محیطی در مجموع با 29 نماگر شناسایی شدند. در مرحله دوم با استفاده از مدل رادار پایداری سطح کلی پایداری زیست محیطی گردشگری در روستاهای هدف استان آذربایجان شرقی ارزیابی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع روستاهای مورد مطالعه از سطح پایداری زیست محیطی متوسطی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the environmental sustainability of tourism in the target villages of East Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kazemiyeh 1
  • Asma Eidi 2

1 Assistant Professor Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran

2 Ph.D. Student of Agricultural Development, Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture University of Tabriz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the environmental sustainability of tourism in the target villages of East Azerbaijan province. The statistical population of the study was the heads of households in four villages targeted for tourism in East Azerbaijan province (N = 819). Using the Krejcie-Morgan table, the statistical sample size of 265 people was calculated. To achieve the purpose of the research, in the first stage, the indicators of environmental sustainability of tourism were identified using an integrated method. Based on the two indicators, resource conservation and biodiversity and management and environmental policies were identified with a total of 29 indicators. In the second stage, using the radar model, the overall level of environmental sustainability of tourism in the target villages of East Azerbaijan province was assessed. The results showed that in general, the studied villages have a moderate level of environmental sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • East Azerbaijan
  • Environmental Indicators
  • Sustainability Assessment
  • Target Villages