نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه جهانگردی - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - دانشگاه مازندران - بابلسر - ایران.

3 استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22054/tms.2022.66471.2685

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی ارتباط میان ارزش‌های فرهنگی شهروندان بابلسر و رضایتمندی آن‌ها از فعالیت‌های گردشگری، صورت گرفته است. پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی – تحلیلی است. جامعه‌ی آماری موردمطالعه، شهروندان بابلسری می‌باشند که از طریق فرمول کوکران، 382 نفر از آن‌ها انتخاب شدند.در پژوهش حاضر برای انجام آزمون‌های بخش توصیفی از نرم‌افزار اس پی اس اس و نیز آزمون‌های بخش استنباطی پژوهش، از نرم‌افزار پی ال اس ، استفاده‌ شد. نتایج پژوهش نشان داد: ارزش‌های فرهنگی شهروندان با رضایتمندی آن‌ها از فعالیت‌های گردشگری رابطه معناداری داشت، به صورتی که از میان 6 بعد موردبررسی، 3 مؤلفه: فردگرایی/ جمع‌گرایی، جهت‌گیری بلندمدت/ کوتاه‌مدت و افراط/ خویشتن‌داری رابطه معناداری با میزان رضایتمندی شهروندان از فعالیت‌های گردشگری داشتند و همچنین شهر بابلسر، جامعه‌ای با تعادل فرهنگی در توزیع قدرت، اجتناب از عدم قطعیت قوی، فردگرا، متعادل با گرایش به سمت زن‌سالاری، جهت‌گیری بلندمدت و افراطی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Hofstede cultural dimensions on citizens' satisfaction with tourism activities (Case study: Babolsar city)

نویسندگان [English]

  • Fateme Gatbabaei Lehe 1
  • Nnazanin Ttabrizi 2
  • Mahmoud Sharepour 3

1 Master student, Department of Tourism Management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Tourism Department - Faculty of Humanities and Social Sciences - University of Mazandaran - Babolsar – Iran

3 Professor, Department of Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between the cultural values of Babolsar citizens and their satisfaction with tourism activities.The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in methodological view.The sampling method of this research is simple randomization.The statistical population of the study is the citizens of Babolsar, of which 382 were selected using the Cochran's formula.SPSS software was used to perform descriptive tests and Inferential statistics of the research were done by PLS software.The results showed that the cultural values of citizens have a significant relationship to their satisfaction with tourism activities and this relationship was observed in three components of the six studied dimensions,including individualism/ collectivism, long/short-term orientation and indulgence/restraint. The city of Babolsar is a society with a cultural balance in the distribution of power, strong uncertainty avoidance, individualism, balance with a tendency towards feminism and a long-term and extremist orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Values
  • Hofstede
  • Citizens’ satisfaction
  • Tourism activities
  • Babolsar City