نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22054/tms.2021.41629.2133

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در شهرستان خلخال می‌باشد. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع آمیخته می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان محلی فعال در حوزه کارآفرینی و گردشگری می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزارهای ISM و MicMac استفاده شد. نتایج نشان داد که هر یک از عناصر بسته به نوع ارتباط با سایر عناصر که از نوع رابطه مستقیم، غیر مستقیم و بالقوه می‌باشد، جایگاه متفاوتی در دو روش تحلیل یاد شده دارند. با این حال نتایج طراحی الگوی نهایی نشان داد که دو عنصر حاکمیت و رهبری و زیرساخت‌های فیزیکی و جاذبه‌ها زیربنایی‌ترین عناصر اکوسیستم به شمار می‌روند. در مقابل عناصر کیفیت زندگی، عوامل زمینه‌ای، منابع انسانی و زیرساخت‌های مالی روبنایی‌ترین عناصر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در منطقه هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Design of the Rural Tourism Entrepreneurship Ecosystem Model   (Case study: Khalkhal city)

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza rabiee mandejin 1
  • Ali Gholami 2
  • Mohammad Alizadeh 3
  • Fatemeh Mohammadzadeh Larijani 2

1 Assistant Professor and Faculty Member of Faculty of Management, Islamic Azad University, Central iran.Tehran Branch

2 Ph.D of geography and rural Planning, university of Tehran, Tehran, iran

3 PhD in Tourism, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and design a tourism ecosystem pattern in Khalkhal city. The present research is based on the purpose of application and in terms of method and nature of the mixed type. The statistical population of the research includes 15 local experts working in the field of entrepreneurship and tourism. ISM and MicMac software were used to analyze the information. The results showed that each element has a different position in the two methods, depending on the type of communication with other elements that are direct, indirect and potential. Nevertheless, the design results of the final model showed that the two elements of governance and leadership, physical infrastructure, and attractions are the underlying elements of the ecosystem. In contrast to the elements of quality of life, terrestrial factors, human resources, and financial infrastructure are the predominant elements of tourism ecosystems in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Ecosystem
  • Tourism
  • Interpretative Structural Modeling
  • MicMac Software
  • Khalkhal city