نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

اکوسیستم گردشگری به‌عنوان عامل رونق اقتصادی و حافظ محیط‌زیست شناخته شده و اکوسیستم گردشگری پایدار توزیع عادلانه فرصت‌ها در نسل‌های آینده را تضمین می‌کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اکوسیستم گردشگری پایدار با رویکرد فراترکیب انجام شده است. در پژوهش حاضر 39 پژوهش مرتبط با موضوع، در پایگاه‌های مختلف علمی از سال 1994 تا 2020 استخراج شده که با استفاده از الگوی هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو مورد بررسی قرار گرفته است. با تحلیل محتوای آن‌ها مفاهیم و مقوله‌های مربوطه استخراج گردید و میزان اهمیت و اولویت مفاهیم با روش آنتروپی شانون تعیین شده است. مقوله‎‌های آموزش سرمایه انسانی، فرهنگ، ویژگی‌های فردی، شبکه‌سازی و بازارها، سرمایه‌گذاری و تامین مالی، قانون‌گذاری و سیاست‌ها و زیرساخت‌ها به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در بین عوامل موثر بر اکوسیستم گردشگری پایدار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Sustainable Tourism Ecosystem with Meta Synthesis Approach

نویسنده [English]

  • Amir Mohammad Colabi

Assistant Professor of Business Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The tourism ecosystem is recognized as a factor of economic prosperity and environmental protection, and a sustainable tourism ecosystem ensures the equitable distribution of opportunities for future generations. The present study aimed to identify the factors affecting the sustainable tourism ecosystems using a Meta Synthesis approach. In this study, 39 studies related to the subject have been extracted from various scientific databases since 1994-2020, which have been examined using the seven-step model of Sandelowski and Barroso. By analyzing their content, the relevant concepts and categories were extracted and the importance and priority of the concepts were determined using the Shannon entropy method. The categories of human capital education, culture, personal characteristics, networking and markets, investment and financing, legislation and policies and infrastructure are the most important factors affecting the sustainable tourism ecosystems, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable tourism development
  • Sustainable tourism ecosystem
  • Tourism Development
  • Metasynthesis