نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. مدرس دانشگاه

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور ساوه، مرکزی، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

گردشگری و مذهب همیشه با هم پیوندی ناگسستنی داشته‌اند. این پژوهش با هدف شناسایی الگوهای ذهنی گردشگران در مقاصد گردشگری مذهبی در شهر مشهد صورت گرفته و از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. در این پژوهش از روش‌ کیو برای شناسایی الگوهای ذهنی استفاده شده است. جامعه ‌آماری پژوهش، گردشگران بوده‌اند که دست‌کم یک‌بار تجربه سفر به شهر مشهد مقدس را داشته‌اند. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از مشارکت 25 نفر از گردشگران بااستفاده از تحلیل عاملی کیو با نرم‌افزارSPSS 22.0 صورت گرفته است. یافته‌های این پژوهش هفت گونه ذهنی برای معنای گردشگری مذهبی را شناسایی کرده‌ است که عبارت‌اند از: 1) معنویت‌طلبان، 2) آرامش‌طلبان، 3) تعلق‌گرایان، 4) رهایی‌طلبان، 5) جستجوگران، 6) ذهن‌گرایان ، 7) تجربه‌گرایان. معنویت‌طلبان، در جستجوی نزدیکی به خدا و آرامش‌طلبان در جستجوی دوری از فشار زندگی و روزمرگی بیشترین درصد الگوی ذهنی تجربه گردشگری مذهبی را تشکیل می‌دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying the Q Method in Identifying Mental Patterns: The Experience of Religious Tourists

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zargaran Khouzani 1
  • Atieh Shahjafari 2
  • Mohammad Hamid Mollaei 3

1 Ph.D. Candidate in Business administration, Faculty of Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 MA, Executive Management from Payame Noor, University of Save, Markazi, Iran

3 MSc. Student of Entrepreneurship Management, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.

چکیده [English]

Tourism and religion have always been inextricably linked. This study was conducted with the aim of identifying the mental patterns of tourists in religious tourism destinations in the city of Mashhad and is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. In this research, Q methodology has been used to identify mental patterns. The statistical population of the study was tourists who have experienced travel to the holy city of Mashhad at least once. The sampling method was purposeful. The data obtained from the participation of 25 religious tourists in Mashhad were analyzed using Q factor analysis with SPSS 22.0 software. The findings of this study have identified seven mental types for the meaning of religious tourism: 1) Spiritualists, 2) Pacifists, 3) Belongers, 4) Liberators, 5) Seekers, 6) Subjectivists & 7) Empiricists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental patterns
  • Tourism Experience
  • Religious Tourism
  • Religious Tourism Experience
  • Q methodology