نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده توسعه و اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی برخی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه خدمات مختلف گردشگری کشاورزی توسط باغداران مرکبات استان های حاشیه دریای خزر می باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بود. جامعه آماری این مطالعه باغداران مرکبات تک کارکردی و چندکارکردی در سه استان مازندران، گیلان و گلستان بود که به ترتیب با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب و روش نمونه‌گیری در دسترس اقدام به نمونه‌گیری شد. تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده در قالب آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج آزمون رگرسیون لجستیک به منظور تعیین متغیرهای پیش‌بینی-کننده تصمیم به ورود باغداران به ارائه خدمات گردشگری کشاورزی نشان داد که متغیرهای؛ شرکت در دوره‌های کارآفرینی، میزان دانش و مهارت در توسعه گردشگری کشاورزی، مهارت و روحیه کارآفرینی باغداران، و نگرش آنها نسبت به متنوع‌سازی فعالیت کشاورزی قادر به پیش‌بینی 7/66 درصد از تغییرات متغیر وابسته (پذیرش گردشگری کشاورزی) بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Some of the Factors Affecting Agritourism Development in the Citrus Gardens (Studied Case: Caspian Sea Coastal Provinces)

نویسندگان [English]

  • Maryam Mahmoudi 1
  • Mohammad Chizari 2
  • khalil kalantari 3
  • Abdolreza Roknadin Eftekhari 4

1 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

2 Professor of Agricultural Education and Extension, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Professor of Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this research was to investigate and identify some of the factors affecting the provision and development of tourism services by gardeners of Caspian Sea coastal provinces (Golestan, Gilan and Mazandaran provinces). Statistical population of this research included all multifunctional and monofunctional gardeners in Golestan, Gilan and Mazandaran provinces who were selected using stratified ransom Sampling with proportional assignment (n=280) and convenience sampling (n=148) respectively. Data were gathered using questionnaire. Results showed that attitude of multifunctional gardeners toward agritourism development were relatively positive while monofunctional gardeners showed a neutral perspective. Knowledge and skill of monofunctional and multifunctional gardeners in developing agritourism were average and high respectively. Results also showed that variables including; attending the entrepreneurship training courses, level of knowledge and skill in developing agritourism, entrepreneurial spirit and skill and gardeners` attitude toward agritourism explained 66.7 percent of dependent variable (provision of agritourism).

کلیدواژه‌ها [English]

  • multifunctional agriculture
  • monofunctional agriculture
  • Agritourism
  • commodity and non-commodity outputs
  • Entrepreneurship