نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ترسیم شبکه مضامینِ تجربه میهمانان هتل با استفاده از تکنیک متن‌ کاوی در هتل‌های چهار ستاره شهر تهران صورت گرفته است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌ جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- تحلیلی است. داده‌های پژوهش با استفاده از یک خزشگر از سایت تریپ ادوایزر جمع‌آوری شده است. جامعه‌ آماری این پژوهش تمامی هتل‌های چهار ستاره در شهر تهران است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش تصادفی است. جهت تحلیل داده‌های پژوهش نخست از تکنیک متن کاوی با استفاده از نرم‌افزار RapidMiner بهره گرفته شده است. شبکه مضامین این پژوهش شامل شش مضمون به شرح ذیل است: تجربه محیط فیزیکی در هتل، تجربه مرتبط با کارکنان در هتل، تجربه ارتباطات اجتماعی در هتل، تجربه غذایی در هتل، تجربه موقعیت مکانی هتل و تجربه احساسی در هتل. در نهایت، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای مربوط به هر یک از این مضامین ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thematic networks of hotel guests experience by using text mining technique (Case: 4 star hotels in Tehran city)

نویسندگان [English]

  • Kobra Bakhshizade 1
  • Omid Soleymanzadeh 2
  • Mohsen Fakour Yousefabad 3

1 Assistant Professor, Department of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 PhD student in Business Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Master of Business Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed to mapping the thematic networks of hotel guests experience by using text mining technique in 4 star hotel in Tehran city. This research has been done with a qualitative approach and is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of data collection method. Research data is collected by using a crawler from the TripAdviser site. The statistical population of this study is all of 4 star hotel in Tehran city. The sampling method in this research is random sampling. To analyze the research data, the first text mining technique is used by RapidMiner software; then theme analysis is used. Thematic network of the research includes six themes as follows: physical environmental experience in the hotel, experience related to the staff in the hotel, social communication experience in the hotel, food experience in the hotel, location experience in the hotel and emotional experience in the hotel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • experience tourism
  • text mining
  • TripAdvisor site