نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ترسیم شبکه مضامینِ تجربه میهمانان هتل با استفاده از تکنیک متن‌ کاوی در هتل‌های چهار ستاره شهر تهران صورت گرفته است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌ جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- تحلیلی است. داده‌های پژوهش با استفاده از یک خزشگر از سایت تریپ ادوایزر جمع‌آوری شده است. جامعه‌ آماری این پژوهش تمامی هتل‌های چهار ستاره در شهر تهران است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش تصادفی است. جهت تحلیل داده‌های پژوهش نخست از تکنیک متن کاوی با استفاده از نرم‌افزار RapidMiner بهره گرفته شده است. شبکه مضامین این پژوهش شامل شش مضمون به شرح ذیل است: تجربه محیط فیزیکی در هتل، تجربه مرتبط با کارکنان در هتل، تجربه ارتباطات اجتماعی در هتل، تجربه غذایی در هتل، تجربه موقعیت مکانی هتل و تجربه احساسی در هتل. در نهایت، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای مربوط به هر یک از این مضامین ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thematic networks of hotel guests experience by using text mining technique (Case: 4 star hotels in Tehran city)

نویسندگان [English]

  • Kobra Bakhshizade 1
  • Omid Soleymanzadeh 2
  • Mohsen Fakour Yousefabad 3

1 Assistant Professor, Department of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 PhD student in Business Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Master of Business Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed to mapping the thematic networks of hotel guests experience by using text mining technique in 4 star hotel in Tehran city. This research has been done with a qualitative approach and is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of data collection method. Research data is collected by using a crawler from the TripAdviser site. The statistical population of this study is all of 4 star hotel in Tehran city. The sampling method in this research is random sampling. To analyze the research data, the first text mining technique is used by RapidMiner software; then theme analysis is used. Thematic network of the research includes six themes as follows: physical environmental experience in the hotel, experience related to the staff in the hotel, social communication experience in the hotel, food experience in the hotel, location experience in the hotel and emotional experience in the hotel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • experience tourism
  • text mining
  • TripAdvisor site
باسخا، مهدی، حسینی امیری، سید محمود و روحی‌نژاد، سالومه. (1398). نقش اقتصاد تجربه گردشگری روستایی بر دلبستگی مکان و نیات رفتاری گردشگران روستایی (مورد مطالعه: مناطق ییلاقی رامسر و چالوس). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 14(47)، 125-156. doi: 10.22054/TMS.2019.10610
جعفری پاورسی، حمیده، حریری، نجلا، علیپور حافظی، مهدی، باب الحوائجی، فهمیه و خادمی، مریم. (۱۳۹۸). نمایه‌سازی ماشینی مدارک حوزه بازیابی اطلاعات با استفاده از متن‌کاوی در نرم‌افزار رپیدمایندر. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(2)، ۳۴۹-۳۷۴.
خلیل نژاد، شهرام، سلیمان‌زاده، امید و کراقلی، مرضیه. (۱۳۹۸). تأثیر تجربه برند هتل بر ارزش ادراک شده گردشگران و قوت برند هتل. فصلنامه علمی-پژوهشی گردشگری و توسعه، 8(1)، 102-119. doi: 10.22034/JTD.2018.153466.1545
دایی، امیر، عبادتی، امیدمهدی و برنا، کیوان. (1397). طراحی و پیاده‌سازی خزنده موضوعی با زبان برنامه‌نویسی پی اچ پی. چهارمین کنفرانس موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات، 1-4.
درخشانی، امید و محمودی، عمر. (۱۳۹۲). بررسی ارتباط میان مدیریت تجربه مشتری (MEC) با وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری. فصلنامه گردشگری، 2(2)، ۴۹-۶۳.
رحیمی باغ‌ملک، جهانبخش، حقیقی، محمد و میرا، سید‌ ابوالقاسم. (۱۳۹۸). طراحی و تبیین مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت هتلداری با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد.  فصلنامه مدیریت بازرگانی، 11(1)، 125-140. doi: 10.22059/JIBM.2018.218111.2306
سلطانی‌نژاد، علی و احمدی‌نیا، محمد. (1396). متن کاوی مقالات رشته مهندسی کامپیوتر بر اساس مدارک بازیابی شده از پایگاه Web of Science. مجله دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی کرمان، 3(2)، 201-209.
عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمدسعید، فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، 5(2)، 151-198. doi: 10.30497/SMT.2011.163
غفاری، شهرام، عباسی، احمد و کنجکاو منفرد، امیر‌رضا. (۱۳۹۷). نقش تجربه گردشگر در بهبود تصویر ذهنی مقصد گردشگری اصفهان. فصلنامه علمی-پژوهشی گردشگری و توسعه، 7(2)،  ۹۷-۱۱۲.doi: 10.22034/JTD.2018.69463
Abedi Ja'fari, H., Taslimi, M., Faghihi, A., & Sheikhzade, M. (2011). Thematic Analysis and Thematic Networks: A Simple and Efficient Method for Exploring Patterns Embedded in Qualitative Data Municipalities). Strategic Management Thought, 5(2), 151-198. [In Persian]
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405. https://doi.org/10.1177/146879410100100307
Baek, J., Choe, Y., & Ok, C. M. (2019). Determinants of hotel guests' service experiences: an examination of differences between lifestyle and traditional hotels. Journal of Hospitality Marketing & Management, 29(1), 88-105. https://doi.org/10.1080/19368623.2019.1580173
Basakha, M., Hosseini Amiri, S., Rouhinezhad, S. (2019). The Role of the Economy of Rural Tourism Experience on Place Attachment and Behavioral Intentions of Rural Tourists (Case Study: Countryside and Rural Areas of Ramsar and Chalous). Tourism Management Studies, 14(47), 125-156. [In Persian]
Bigne, E., Fuentes-Medina, M. L., & Morini-Marrero, S. (2020). Memorable tourist experiences versus ordinary tourist experiences analysed through user-generated content. Journal of Hospitality and Tourism Management, 45 (1), 309-318. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.08.019
Brunner‐Sperdin, A., & Peters, M. (2009). What influences guests' emotions? The case of high‐quality hotels. International Journal of Tourism Research, 11(2), 171-183. https://doi.org/10.1002/jtr.718
Buehring, J., & O'Mahony, B. (2019). Designing memorable guest experiences: development of constructs and value generating factors in luxury hotels. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 2(4), 358-376. https://doi.org/10.1108/JHTI-11-2018-0077
Calheiros, A. C., Moro, S., & Rita, P. (2017). Sentiment classification of consumer-generated online reviews using topic modeling. Journal of Hospitality Marketing & Management, 26(7), 675-693. https://doi.org/10.1080/19368623.2017.1310075
Chiu, W., & Cho, H. (2020). Mapping aboriginal tourism experiences in Taiwan: A case of the Formosan Aboriginal Culture Village. Journal of Vacation Marketing, XX (X), 1-15. https://doi.org/10.1177/1356766720950345
Da Costa Mendes, J., Oom do Valle, P., Guerreiro, M. M., & Silva, J. A. (2010). The tourist experience: Exploring the relationship between tourist satisfaction and destination loyalty. Turizam: međunarodni znanstveno-stručni časopis, 58(2), 111-126.
Daee, A., Ebadati, OM., & Borna, K. (2018). Design and implementation of a thematic crawler with PHP programming language. 4th Conference on Contemporary Issues in Computer Information and science, 1-4. [In Persian]
De Freitas Coelho, M., de Sevilha Gosling, M., & de Almeida, A. S. A. (2018). Tourism experiences: Core processes of memorable trips. Journal of Hospitality and Tourism Management, 37 (1), 11-22. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.08.004
Derakhshani, O., & Mahmoudi, O. (2013). Investigating the Relationship between Customer Experience Management (MEC) and Customer Loyalty in the Hospitality Industry. Journal of Tourism, 2(2), 49-63. [In Persian]
Doran, R., Øgaard, T., Larsen, S., & Wolff, K. (2019). Complexity and simplification in understanding travel preferences among tourists. Frontiers in psychology, 10(2), 1-12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02302
Filieri, R. (2016). What makes an online consumer review trustworthy? Annals of Tourism Research, 58 (1), 46-64. https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.12.019
Ghaffari, M., Abasi, A., & konjkav monfared, A. (2018). The Role of Tourist Experience in the Tourism Destination Image of Isfahan. Journal of Tourism and Development, 7(2), 97-112. [In Persian]
Jafari Pavarsi, H., Hariri, N., Alopour-Hafezi, M., Bab Al-Hawaeji, F., & Khademi, M. (2020). Machine Indexing of Documents in the Field of Information Retrieval Using Text Mining in the RapidMiner Software . Iranian Journal of Information Processing and Management, 35(2), 349-374. [In Persian]ید
Khalil Nezhad, S., Soleymanzadeh, O., Koraghli, M. (2019). The effect of hotel brand experience on tourists' perceived value and hotel brand strength. Journal of Tourism and Development, 8(1), 102-119. [In Persian]
Khan, I. & Rahman, Z. (2017). Development of a scale to measure hotel brand experiences. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(1), 268-287. https://doi.org/10.1108/IJCHM-08-2015-0439
Kim, J. H. (2014). The antecedents of memorable tourism experiences: The development of a scale to measure the destination attributes associated with memorable experiences. Tourism management, 44(2), 34-45. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.02.007
Ladhari, R. (2007). The effect of consumption emotions on satisfaction and word‐of‐mouth communications. Psychology & Marketing, 24(12), 1085-1108. https://doi.org/10.1002/mar.20195
Larsen, S. (2007). Aspects of a psychology of the tourist experience. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(1), 7-18. https://doi.org/10.1080/15022250701226014
Lu, W., & Stepchenkova, S. (2015). User-generated content as a research mode in tourism and hospitality applications: Topics, methods, and software. Journal of Hospitality Marketing & Management, 24(2), 119-154. https://doi.org/10.1080/19368623.2014.907758
Luturlean, B. S., & Anggadwita, G. (2015). Customer experience management in the hotel industry: Principles, theory and practice. In 2016 Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship. Atlantis Press.
Pijls, R., Schreiber, G. H, & van Marle, R. S. F., (2011). Capturing the guest experience in hotels phase one: theoretical background and development of the guest experience scan. 29th EuroCHRIE 510.
Quinlan Cutler, S. (2015). Exploring the moments and memory of tourist experiences in Peru (Doctoral dissertation, Wilfrid Laurier University, Ontario, Canada.)
Rahimi Baghmalek, J., Haghighi, M., & Mira, S. (2019). Developing a Loyalty Model Based on the Customers' Experience in Hotel Industry Using Grounded Theory Strategy. Journal of Business Management, 11(1), 125-140. [In Persian]
Rao, S., & Perry, C. (2003). Convergent interviewing to build a theory in under‐researched areas: principles and an example investigation of Internet usage in inter‐firm relationships. Qualitative Market Research: An International Journal, 6(4), 236-247. https://doi.org/10.1108/13522750310495328
Riege, A. M. (2003). Validity and reliability tests in case study research: a literature review with "hands‐on" applications for each research phase. Qualitative market research: An international journal, 6(2), 75-86. https://doi.org/10.1108/13522750310470055
Soltani Nejad, A., & Ahmadiniya, M. (2017). Text Mining of Computer Engineering Articles Based on Documents Retrieved From the Web of Science Database. J Manage Med Inform Sch, 3(2), 211-209. [In Persian]
Sotiriadis, M., & Gursoy, D. (2016). The handbook of managing and marketing tourism experiences. Emerald Group Publishing.
Sthapit, E. (2017). Exploring tourists' memorable food experiences: A study of visitors to Santa's official hometown. Anatolia, 28(3), 404-421. https://doi.org/10.1080/13032917.2017.1328607
Uriely, N. (2005). The tourist experience: Conceptual developments. Annals of Tourism research, 32(1), 199-216. https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.07.008
Voss, C., & Zomerdijk, L. (2007). Innovation in experiential services: an empirical view. AIM Research.
Walls, A. R. (2013). A cross-sectional examination of hotel consumer experience and relative effects on consumer values. International Journal of Hospitality Management, 32(1), 179-192. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2012.04.009
Wang, D., Chan, H., & Pan, S. (2015). The impacts of mass media on organic destination image: A case study of Singapore. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20(8), 860-874. https://doi.org/10.1080/10941665.2014.948464
Wang, W., Chen, J. S., Fan, L., & Lu, J. (2012). Tourist experience and wetland parks: A case of Zhejiang, China. Annals of Tourism Research, 39(4), 1763-1778. https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.05.029
Xiang, Z., Schwartz, Z., Gerdes Jr, J. H., & Uysal, M. (2015). What can big data and text analytics tell us about hotel guest experience and satisfaction? International Journal of Hospitality Management, 44(1), 120-130. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.10.013