دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تأثیر تجربه برند مقصد بر رفتار شهروندی گردشگران: با تأکید بر نقش اشتیاق، نگرش و تعهد برند مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

سعید سعیدا اردکانی؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ فرزانه ضرابخانه

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، ، صفحه 95-126

https://doi.org/10.22054/tms.2021.12789

چکیده
  تجربة برند مقصد گردشگری مبنای اصلی بسیاری از پیامدهای رفتاری گردشگران است. ازاین‌رو، در پژوهش حاضر به بررسی چگونگی تاثیر تجربة برند مقصد گردشگری بر رفتارهای شهروندی گردشگران از طریق اشتیاق، تعهد و نگرش برند مقصد گردشگری پرداخته شده‌است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش ...  بیشتر