دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
کوید 19 و گردشگری ورزشی: شناسایی پیامدها و ارائه راه‌کار

سلمان علوی؛ مهدی کروبی؛ اسماعیل ذبیحی؛ سید حسین علوی

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/tms.2020.52637.2324

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای کوید 19 بر گردشگری ورزشی و ارائه راه­کار بود. این تحقیق با شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب­نظران رشته مدیریت ورزشی، جامعه­شناسی و گردشگری بودند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 14 مصاحبه، اشباع نظری ...  بیشتر