دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تأثیر محرک‌های ارتباط با برند بر وفاداری به برند در رسانه‌های اجتماعی

فاطمه یاوری‌گهر؛ مرضیه کراقلی

دوره 14، شماره 46 ، شهریور 1398، ، صفحه 47-77

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10427

چکیده
  در سال‌های اخیر بحث گسترده‌ای در رابطه با فعالیت‌ برندها در رسانه‌های اجتماعی انجام گرفته است. رسانه‌های اجتماعی با برنامه‌های کاربردی و افزایش محبوبیتشان کمک شایانی به شرکت‌ها در ترغیب تعامل مشتریان می‌کنند. این پژوهش به دنبال آن است تا تأثیر محرک‌های ارتباط با برند بر وفاداری به برند در رسانه‌های اجتماعی با در نظر گرفتن نقش ...  بیشتر