دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
آثار تجارت خارجی بر تقاضای بین المللی گردشگری ایران (مطالعه موردی: هند و ترکیه)

رحیم حیدری؛ علی اکبر تقی پور؛ مجید فشاری

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، ، صفحه 117-137

چکیده
  اهمیت آثار اقتصادی صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه به گونه ای است که ترنر آن را به مثابه امید بخش ترین، پیچیده ترین و جایگزین ترین صنعتی می داند که این کشورها در برابر خود دارند دوکت نیز آن را به مثابه گذرنامه توسعه این جوامع دانسته است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر تقاضای آن همواره در دهه های اخیر از لحاظ نظری و تجربی مورد ...  بیشتر