دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدل سازی رویکردهای مدیریت تجربه محور در صنعت گردشگری

صغری تقی پور؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده؛ حکیمه نیکی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 131-171

https://doi.org/10.22054/tms.2021.63816.2624

چکیده
  این مطالعه به طور کلی با هدف کشف فرایند ارزش آفرینی در صنعت گردشگری به مدلسازی رویکردهای مدیریت تجربه میپردازد. در مرحله اول با استفاده از روش فراترکیب، ابعاد تجربه گردشگر شناسایی و در مرحله دوم از روش کمی پرسشنامه ای تهیه و در بین 440 نفر از گردشگرانی که در 5 سال گذشته به یکی از کشورهای مالزی، امارات، آذربایجان و ترکیه سفر کرده بودند ...  بیشتر

تأثیر مدل های رابطه ای بر ارزش مشارکت مشتری: شواهدی از صنعت هلتداری

فهیمه وهاب زاده؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده؛ هوشنگ تقی زاده

دوره 15، شماره 49 ، فروردین 1399، ، صفحه 255-291

https://doi.org/10.22054/tms.2020.11053

چکیده
  هدف مقاله حاضر، تعیین تأثیر مدل های رابطه‌ای بر ارزش مشارکت مشتری در صنعت هلتداری ایران می‌باشد. بدین منظور مشتریان وفادار هتل‌های پنج ستاره شمال غرب کشور بعنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 533 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت کردند. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارAMOS مورد آزمون ...  بیشتر