دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
طراحی مدل هوشمندی برند در استارت‌آپ‌های گردشگری: رویکردی آمیخته

مریم ورمقانی؛ عظیم زارعی؛ داوود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه

دوره 18، شماره 62 ، تیر 1402، ، صفحه 123-159

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73204.2832

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل هوشمندی برند گردشگری در استارت‌آپ‌های گردشگری و آزمون اعتبار آن مدل بود. در بخش کیفی از رویکرد نظریه داده‌بنیاد استفاده شد. در این بخش، با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی با 6 نفر از اساتید دانشگاه و 18 نفر از مدیران برند استارت‌آپ‌های گردشگری مصاحبه شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل مدیران و ...  بیشتر