دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مرور کتاب سنجی بر پژوهش‌های گردشگری مذهبی

مصطفی اسماعیلی مهیاری؛ حمیدرضا ایرانی؛ وحید نورمندی‌پور

دوره 18، شماره 61 ، فروردین 1402، ، صفحه 139-168

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73129.2821

چکیده
  ز آنجایی که امروز گردشگری مذهبی علاوه بر پیروان مذاهب و زائران، در میان گردشگران عادی گسترش یافته، توانسته است تا توجه پژوهشگران در این زمینه را به خود جلب کند. هدف این پژوهش بررسی روند جهانی پژوهش‌های گردشگری مذهبی و جریان‌های پژوهشی موجود و آتی در این زمینه است. در این پژوهش که مروری کمی بر پژوهش‌های گردشگری مذهبی است از روش کتاب‌سنجی ...  بیشتر