دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
عوامل موثر بر اجرای سیاست‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران

زین العابدین رحمانی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ محمدتقی امینی؛ یزدان شیرمحمدی

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، ، صفحه 183-207

چکیده
  در این تحقیق هفت عامل اصلی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های گردشگری شناسایی شده است. که عبارتند از: 1- تدوین هدف و سیاست‌های گردشگری 2- عوامل حقوقی و سیاسی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های گردشگری 3- عوامل مربوط به ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی مجریان 4- عوامل مربوط به تخصص و مهارت مجریان 5- عوامل مربوط به بازیگران سیاست‌های گردشگری 6- عوامل مربوط به ...  بیشتر