دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اولویت بندی مولفه های ارزش ویژه برند درمقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی

ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ فاطمه اسمعیل مشرفی

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، ، صفحه 35-58

چکیده
  مسئله اصلی در این تحقیق، اولویت بندی مولفه های ارزش ویژه برند درمقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی بوده است.ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی ها( یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصد گردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود می گردد.در تحقیق حاضر، ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ...  بیشتر