دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بخش بندی بازار طبیعت گردی داخلی بر مبنای انگیزه سفر

سولماز سید موسوی

دوره 8، شماره 24 ، دی 1393، ، صفحه 121-143

چکیده
  بدونشکریشههراستراتژیبازاریابیموفقدربخش‌بندیصحیحبازارموردنظرقراردارد،صنعتگردشگرینیزازاینقاعدهمستثنانیست. علیرغماینکهطبیعت‌گردیتبدیلبهیکیازگونه‌هایاصلیصنعتگردشگریشده،اما بسیاری از ویژگی‌هایاینبازارمهمدرکشورمانایرانهمچنان ناشناخته باقی مانده است. بادرنظرگرفتنفاصلهمیانبازارفعلیطبیعت‌گردیوتوانایی‌هایبالقوهآندرایران،بکارگیریراهبردهایصحیحبرایتوسعهطبیعت‌گردیمنوطبهشناختبیشترخصوصیاتبخش‌هایموجوددرآناست.هدف ...  بیشتر