دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مطالعه تعیین روابط علی انگیزه‌ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی: نقش میانجی درگیری ذهنی

عرفان مرادی؛ علیرضا الهی؛ مرجان صفاری

دوره 13، شماره 42 ، تیر 1397، ، صفحه 125-159

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9020

چکیده
  رویدادها جذابیت مقاصد و یکی از  گزاره‌های کلیدی بازاریابی در ارتقاء اماکن به جهت جذب روزافزون گردشگران محسوب می‌شوند. از‌این‌رو هدف از پژوهش حاضر مطالعه تعیین روابط علی انگیزه‌ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی با ملاحظه نقش میانجی درگیری ذهنی بود. روش‌‌ پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری مورد ...  بیشتر