دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شخصیت برند مقصدگردشگری تهران و اعتماد به مقصد گردشگری: با نقش میانجی همخوانی خودپنداره گردشگر

محمود محمدیان؛ محمد نعمت پور؛ سعید قربانی؛ پیمان سیدی

دوره 14، شماره 47 ، آذر 1398، ، صفحه 65-96

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10603

چکیده
  با نگاهی به درآمدهای ارزی مقاصد معروف گردشگری دنیا، می‌توان گفت وفاداری گردشگر یکی از معیارهای مهمی است که می‌تواند تعیین‌کننده میزان موفقیت مقاصد گردشگری باشد. جلب گردشگران زیاد، نیازمند به وجود آمدن حس اعتماد در آن­ها است. با ایجاد حس اعتماد در گردشگران، می‌توان حس وفاداری در آن‌ها را ایجاد و زمینه را برای به وجود آمدن تمایل ...  بیشتر