دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
رفتار محیط دوستانه گردشگران طبیعت محور: مورد تالاب بین المللی آلاگل

آرمان آخوندنژاد؛ بی بی سارا داز

دوره 12، شماره 40 ، دی 1396، ، صفحه 155-170

https://doi.org/10.22054/tms.2018.16723.1467

چکیده
  گردشگری طبیعت محور یکی از گونه‌های مهم گردشگری است که در توسعه محیطی پایدار نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. یکی از بهترین روش‌های توسعه پایدار محیطی، تمرکز و بهبود رفتار محیط دوستانه گردشگران است. از این رو، این تحقیق به کاوش رفتار محیط دوستانه گردشگر پرداخت و نقش دلبستگی به مکان و رضایت گردشگر را بر آن به طور تجربی بررسی نمود. بدین منظور، ...  بیشتر