دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
نقش بازارگرائی در بهبود عملکرد مالی آژانس‌های مسافرتی

عباسقلی سنگی نور پور

دوره 13، شماره 43 ، مهر 1397، ، صفحه 171-203

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9451

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بازارگرائی بر عملکرد مالی و نیز نقش واسطه ای رضایت و وفاداری مشتری است. برای پایه ریزی فرضیه‌ها، از یک مدل مفهومی استفاده شده است و براساس داده­هائی که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از 196 نفر از کارکنان آژانس­های مسافرتی فعال در شمال غرب ایران گرد آوری شده است، در قالب مدل یابی معادلات ساختاری مورد ...  بیشتر